Escoltar

Doctorat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Any acadèmic 2019-20

Activitats formatives transversals i específiques

Els estudis de doctorat preveuen la realització d’una sèrie d’activitats transversals i específiques. Amb caràcter general, l’avaluació o aprofitament (apte/no apte) d’aquestes activitats s’haurà de traslladar al Document d’Activitats del Doctorand, sota la supervisió del(s) director(s) o tutor del doctorand.

Les activitats transversals previstes són:

  • (T1) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
  • (T2) Emprenedoria
  • (T3) Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
  • (T4) Ètica e integritat de la investigació científica

Les activitats específiques són:

  • (I1) Revisió de l'estat de l'art d'un tema de recerca
  • (I2) Models de transferència tecnològica
  • (I3) Assistència a seminaris de recerca
  • (I4) Escriptura i presentació de comunicacions científiques
  • (I5) Estada de recerca en un altre centre

Els estudiants matriculats amb anterioritat al curs 2015/16 han d’acreditar obligatòriament la superació de 60h d’activitats transversals (preferiblement el primer any –estudiants a temps complet– o els dos primers anys –estudiants a temps parcial), així com la superació de l’activitat específica I2. Per als matriculats a partir del curs acadèmic 2015/16, les activitats transversals i l’activitat específica I2 són de caràcter optatiu. Les activitats I1, I3 i I4 són obligatòries en qualsevol cas. També en qualsevol cas, l’activitat I5 és de caràcter optatiu (condicionada al criteri i les possibilitats del doctorand).

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral)
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Emprenedoria
Objectiu
Adquirir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una idea de negoci i el seu posterior seguiment.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
--
Mobilitat
No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
Aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2on semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ética e integridad de la investigación científica
Objectiu
Comprendre les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2on semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
--
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Revisió de l'estat de l'art d'un tema de recerca
Objectiu
Adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Específic
Temporalitat
No prefixada
Any
1er i 2on any
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs trobats en una cerca bibliogràfica.
Mobilitat
Els doctorands (tant de temps parcial com de temps complet) podran realitzar aquesta activitat a una altra universitat o centre de recerca sota la tutorització d'experts nacionals o internacionals.
Models de transferència tecnològica
Objectiu
Adquirir els coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Específic
Temporalitat
2on semestre de cada curs acadèmic
Any
Amb caràcter general: 3er any (temps complet) / 5e any (temps parcial).
Procediment de control
--
Mobilitat
No procedeix
Assistència a seminaris de recerca
Objectiu
Assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi. Els idiomes d’ impartició podran ser Castellà, Català o Inglés, depenent de l'investigador convidat.
Nombre d'hores
10
Requisits
--
Modalitat
Específic
Temporalitat
No prefixada
Any
Distribuïda al llarg dels tres (temps complet) o cinc anys (temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Procediment de control
Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 hores d'aquests seminaris. Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels 3 anys (estudiants a temps complet) o dels 5 anys (estudiants a temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Mobilitat
De cadascun dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. De cadascun dels seminaris realitzats, el doctorand haurà de presentar al seu director de tesi un informe amb un resum crític de l'explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca.
Escriptura i presentació de comunicacions científiques
Objectiu
Realització d'un article científic relacionat amb el tema de tesi (amb intenció de ser publicat en congressos i/o revistes amb indicis de qualitat reconeguts), així com la seva exposició pública.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Específic
Temporalitat
No prefixada
Any
Distribuïda al llarg dels tres (temps complet) o cinc anys (temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Procediment de control
Avaluació de l'escriptura i presentació pública d'una comunicació científica en el context de l'activitat formativa. En el cas que aquesta comunicació sigui publicada o presentada en una revista, congrés o conferència nacional o internacional amb procés de revisió per parells, s'aportaran els justificants apropiats com a prova d'avaluació (certificat d'assistència, programa de l'esdeveniment o acte, dades bibliogràfiques de la publicació, etc. en els quals s'acrediti la publicació i/o la seva presentació).
Mobilitat
El Departament de C. Matemàtiques i Informàtica i el Vicerectorat de Recerca de la Universitat de les Illes Balears disposen de programes específics per al finançament del viatge, estada i inscripció de doctorands (tant a temps parcial com a temps complet) en congressos i conferències en cas d'acceptació del treball derivat.
Estada de recerca en un altre centre
Objectiu
Estada en un centre de recerca fora de l'àmbit de les Illes Balears (amb preferència fora d'Espanya). El seu objectiu és múltiple: d'una banda, aprofundir en el desenvolupament d'un o diversos aspectes del tema de la tesi doctoral en col•laboració amb el grup de recerca receptor; d'altra banda, enriquir la formació investigadora del doctorand mitjançant la seva interacció amb investigadors i doctorands d'altres procedències i el seu coneixement d'altres estructures organitzatives de recerca.
Nombre d'hores
160
Requisits
--
Modalitat
Específic
Temporalitat
No prefixada
Any
Com a norma general, l'activitat es durà a terme durant els últims anys dels estudis de doctorat, tant per als estudiants a temps complet com per als estudiants a temps parcial.
Procediment de control
Elaboració d'un informe resumint les activitats realitzades i assoliments aconseguits, el qual haurà de comptar amb el vistiplau del professor/investigador de contacte del centre d'acolliment.
Mobilitat
El programa específic del Vicerectorat de Recerca de la Universitat de les Illes Balears i els complements de les beques (FPU, FPI, JAE-CSIC, Govern de les Illes Balears,...) permetran el finançament del viatge i l'estada dels doctorands, juntament amb, si és possible, els fons propis del grup de recerca involucrat.