Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada

Any acadèmic 2019-20

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El programa de doctorat està destinat a alumnes interessats a formar-se com a investigadors en el camp de la Nutrigenòmica i la Nutrició Personalitzada que reuneixin una bona base de coneixements de biologia molecular, bioquímica, nutrició i fisiologia. Les fonts d'alumnes inclouen diversos tipus de graduats tant nacionals com a comunitaris i extracomunitaris en disciplines de ciències i les ciències de la salut (tals com a Biologia Molecular, Bioquímica, Nutrició, Biologia, Ciències Genòmiques, Biotecnologia, Farmàcia, Veterinària, Medicina, Infermeria, i altres relacionades) que a més posseeixin un títol de màster o 60 crèdits de postgrau o equivalent d'acord a la normativa vigent d'accés a estudis de doctorat. Els títols de màster o postgrau poden ser també diversos i relacionats amb ciències de la salut.

Per accedir al programa de doctorat es valoraran els criteris que es detallen a continuació, tenint en compte els percentatges que es detallen en la valoració global:

 • Expedient acadèmic universitari dels estudis de procedència, incloent la mitjana ponderada entre els estudis de grau/diplomatura/llicenciatura i postgrau cursats (50%).
 • Valoració de les capacitats i habilitats de l'alumne per desenvolupar amb soltesa en un entorn de recerca (50%). En aquesta valoració es tindrà en compte:
  • Currículum vitae (CV): En aquest apartat es considerarà la nota obtinguda en el Treball de finalització de Màster dels estudis previs o l'autoria d'informes tècnics. Es tindran també en consideració mèrits obtinguts per la presentació de comunicacions a congressos, publicacions en revistes científiques i patents. 15% del total.
  • Entrevista personal: es valoraran la capacitat de treball autònom i independent, la capacitat de treball en equip, la capacitat d'anàlisi crítica de bibliografia i dades de recerca i la capacitat d'entendre noves informacions teòriques i pràctiques, a més de la motivació per a la realització del doctorat. 25% del total.
  • Beques, premis i altres mèrits. Es valoraran beques i premis obtinguts durant els estudis universitaris, tals com a beques de col·laboració del MEC, beques de la universitat de procedència per col·laborar en tasques de recerca, beques Erasmus, i altres beques o premis de categoria comparable. Es valorarà també l'assistència a congressos o seminaris o jornades de formació de temàtiques relacionades amb el doctorat, així com altres idiomes acreditats i també posseir més d'un grau/llicenciatura, cursos no oficials de postgrau, estades de pràctiques, pràctiques en laboratoris, i estades a l'estranger no relacionades amb la recerca. 10% del total

Pla Tutorial

El procediment utilitzat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada per a l'assignació de Tutor i Director de Tesi és el següent:

 1. En cada curs acadèmic la Comissió designarà per a cada línia de recerca un o més d'un Tutor de Tesi d'entre els professors vinculats al programa.
 2. Una vegada admès el doctorand al programa, la Comissió li assignarà el Tutor depenent de la línia de recerca escollida en la sol·licitud d'admissió.
 3. El Tutor serà l'encarregat de proposar a la Comissió un Director de Tesi d'entre tots els professors participants al Programa de Doctorat, tenint en compte el tema de recerca i la seva situació com a estudiant a temps complet o parcial.
 4. El Director serà formalment assignat al doctorand per la Comissió en un termini màxim de 6 mesos a partir de la matriculació al Programa.

A més, el programa de doctorat preveu un continu seguiment del progrés dels doctorands a través dels següents mecanismes:

 • Supervisió regular directa del Tutor de Tesi del progrés del doctorand i del Document d'Activitats del Doctorand.
 • Supervisió regular directa del Director de Tesi de la formació i el progrés experimental del doctorand. El director de tesi actuarà en tot moment com a instructor i guia i fomentarà, a més, la difusió dels resultats de recerca.
 • Per a una major eficiència del procés de supervisió es fomentarà, sempre que sigui possible, que el Tutor de Tesi i el Director de Tesi siguin la mateixa persona.
 • El Director del programa de doctorat supervisarà als Tutors i Directors de tesis i regularment s'informarà dels resultats experimentals i d'aprenentatge L'activitat formativa de “Seminaris de Recerca” podrà ser aprofitada pel Director del programa com a fòrum d'informació i debat.
 • Quan la tesi s'entronqui en línies de recerca principalment associades a membres d'equips diferents, es fomentarà la co-direcció de la mateixa per representants dels equips involucrats (2 com a màxim).
 • Es fomentarà la realització de tesi que incloguin estades a l'estranger de manera que permetin l'obtenció de l'Esment de Doctor Internacional, encara que és opcional per al doctorand.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Andreu Francesc Xavier Palou Oliver
Secretària
Ana M. Rodríguez Guerrero
Professor
 • Catalina Picó Segura
 • Francisca Serra Vich
 • Joan Ribot Riutort
 • Mª Luisa Bonet Piña
 • Manuel Suárez Recio
 • María Puy Portillo Baquedano
 • Paula Oliver Vara

Objectius generals

Els estudis de Doctorat de Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada ofereixen una formació especialitzada centrada a formar professionals capacitats per a la recerca en els vessants més capdavanters i innovadores del camp de la nutrició. En concret, en aspectes relacionats amb la Nutrició Molecular, amb especial èmfasi en les noves tecnologies com la transcriptòmica, la epigenòmica, la proteòmica, la metabolòmica i el concepte de la biologia de sistemes, fonamentals per als nous professionals de l'àmbit de la nutrició, que a més necessiten conèixer conceptes relacionats amb la interacció gens-nutrients, la seguretat alimentària, l'alimentació funcional, etc. El doctorat aborda el vessant més modern dins del camp de la nutrició, demandat per les grans empreses del sector de l'alimentació per als seus projectes de R+D+i, i per tant molt especialitzat. En els últims anys, la Comissió Europea ha destacat la importància de temes capdavanters en recerca creant les denominades “Xarxes d'Excel·lència”. Una de les xarxes d'excel·lència pioneres és la NuGO (The European NutriGenomics Organization, www.nugo.org), màxim exponent europeu i destacat referent mundial en matèria de Nutrigenòmica, i en la qual han participat varis dels membres components dels equips de recerca del present doctorat.

Aquest doctorat és de caràcter inter Universitari, coordinat per la UIB i en el qual participen també la Universitat del País Basc (UPV/EHU) i la Universitat Rovira i Virgili (URV). Un altre aspecte molt important és la seva projecció internacional, en el seu doble vessant: la capacitat de fomentar la participació dels doctorands en projectes Europeus i la capacitat d'atreure estudiants internacionals amb talent cap a la Universitat Espanyola. L'objecte principal de col·laboració universitària en el doctorat és fomentar l'excel·lència de formació en recerca. Es fomenta l'intercanvi i la mobilitat d'estudiants de doctorat en formació, així com l'elaboració de treballs i projectes de recerca conjunts que conjuminin els esforços de grups de recerca que ja posseeixen una àmplia experiència de col·laboració entre ells.