Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2020-21

Dades i indicadors

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Alumnat d'inici 7 13 27 24 14 13 14
Alumnat matriculat 7 18 42 57 61 65 63
Tesis llegides 0 1 2 1 0 4 1

Tesis llegides

Enllaç al repositori institucional (DSPACE) per aquest programa.

Any Tesis llegides
2020
 • Calidad de vida y educación de mayores: la influencia de los Programas Universitarios para Mayores en el mantenimiento de la calidad de vida. Análisis longitudinal.
 • COMPORTAMIENTOS E INFLUENCIAS PARENTALES EN EL FÚTBOL BASE. EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON LOS PADRES
 • EFECTOS DE UNA INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA EN ENTRENADORES PARA LA MEJORA DEL JUEGO LIMPIO Y LOS VALORES EN EL DEPORTE A TRAVÉS DEL PROGRAMA “POSAM VALORS A L’ESPORT”.
2019
 • Abandono Educativo Temprano en la Formación Profesional de Grado Medio.
 • LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES AL BOLETÍN DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA. Análisis de sus aportaciones al feminismo y la reforma social, desde una perspectiva de género
 • LA EFICACIA DE LA PREVENCIÓN FAMILIAR DEL CONSUMO DE DROGAS EN ADOLESCENTES
 • Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria.
 • “El nivell d’autoeficàcia i d’autocompassió dels mestres i la seva relació amb les pràctiques inclusives”
2017
 • La enseñanza primaria en Mallorca (1939-1949). Cultura y prácticas escolares
2016
 • "El "guitarró" en el aula de educación infantil y primaria: una herramienta para la inclusión a través de la música".
 • Evaluación de la calidad de la atención residencial en Mallorca. Acogimiento residencial del sistema de protección a la infancia
2015
 • Corpus de fraseologia de les Illes Balears: classificació, descripció i contextualització

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de qualitat
Eva Aguilar Mediavilla
Personal Docent i Investigador
 • Francisca Comas Rubi
 • Lluis Ballester Brage
 • Bernat Sureda Garcia
 • Mª Antònia Manassero Mas
 • Francisca Salvà Mut
 • Jaume Sureda Negre
Personal d'Administració i Serveis 
M. Consolación Hernández Guerra
Alumne
Mario Valera Pozo

 

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Enllaç al Registre d'Universitats, Centres i Títols (RUCT)

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2018-19) 11/12/2019
Verificació Informe final de verificació 25/07/2013
Verificació Memòria del títol oficial 28/12/2012