Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2020-21

Competències generals i específiques

L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és formar investigadors experts en Educació des de les seves múltiples perspectives (didàctica, curricular, social, metodològica, històrica, institucional, professional, tecnològica, antropològica, comparada, etc.), oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Aquests estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre recerca bàsica i aplicada, de manera que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

D’acord amb el que preveuen l’article 6 i el segon apartat de la Disposició Addicional Segona del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, poden accedir a un programa oficial de doctorat les persones que estiguin en una de les situacions següents:

 1. Tenir un títol oficial espanyol de grau, o equivalent, o de màster universitari.
 2. Tenir un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’espai europeu d’educació superior, que habiliti per a l’accés a màster, d’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals almenys 60 han de ser de nivell de màster.
 3. Tenir un títol oficial espanyol de graduat o graduada la durada del qual, conforme a normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar obligatòriament els complements de formació als quals es refereix l’article 7.2 del RD 99/2011, llevat que el pla d’estudis del títol de grau corresponent inclogui crèdits de formació en investigació equivalents en valor formatiu als crèdits en investigació procedents d’estudis de màster.
 4. Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 5. Tenir un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació de la Universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ que tingui la persona interessada, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.
 6. Tenir un altre títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.
 7. Ser llicenciat, arquitecte o enginyer i estar en possessió del Diploma d’Estudis Avançats obtingut d’acord amb les previsions del Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o haver assolit la suficiència investigadora regulada pel Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

L’admissió dels alumnes de doctorat es durà a terme a la comissió acadèmica del programa de doctorat, que, en cas que el nombre de preinscripcions superi el nombre de places disponibles, aplicarà com a criteris d’admissió els següents (ponderació):

 • L’expedient acadèmic de les titulacions prèvies de grau i postgrau (80 per cent).
 • Motivació investigadora (10 per cent). Dins aquest apartat, es valorarà la motivació per a la investigació, la claredat de l’exposició i la relació amb les línies d’investigació que integren el programa. En aquest sentit, recomanam als candidats que elaborin un document com a màxim de 2.000 caràcters que introdueixi teòricament, a partir d’estudis previs, els objectius que es pretenen i els relacionin amb la línia d’investigació, especifiquin els objectius específics, i exposin la metodologia amb la qual es pretén assolir aquests objectius. En cas de necessitar ajuda per elaborar aquest document, els recomanam que es posin en contacte amb la direcció del doctorat, perquè els assigni una persona que els pugui orientar.
 • Altres mèrits (curriculum vitae): (10 per cent). Es valoraran els mèrits acadèmics i científics que vagin més enllà de l’expedient acadèmic, com puguin ser cursos d’especialització, historial de col·laboracions amb grups d’investigació, publicacions científiques, assistències a congressos i experiència professional.

Per ser admès, aquestes puntuacions han de superar la nota de tall mínima de 5 sobre 10, independentment si hi ha places disponibles o no al doctorat.

Cal tenir domini de la llengua anglesa en les destreses de lectura i comprensió de textos científics.

No està especificada com a criteri d’admissió la dedicació a temps complet o parcial de l’estudiant. Qualsevol alumne admès al programa podrà matricular-se com a alumne a temps parcial si és autoritzat per la comissió acadèmica, segons el que disposa l’article 3.2 del Reglament d’ordenació dels ensenyaments universitaris de doctorat de la UIB.

Pel que fa als estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitats Especials de la UIB (http://oficinasuport.uib.es/) avaluarà les seves necessitats, i proposarà a la comissió acadèmica del programa de doctorat les possibles adaptacions curriculars.

Informació de suport i orientació

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):