Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2019-20

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Abans d'iniciar el doctorat l'alumne cal que compleixi uns requisits legals, però també personals per tal d'assegurar un bon aprenentatge.

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Educació és el de diplomats, llicenciats o graduats en àrees afins a l'educació, com ara Mestre en qualsevol de les seves especialitats, Pedagogia, Psicopedagogia, Educació Social, Psicologia i equivalents o altres titulats universitaris que a més acreditin estar en possessió del màster de formació del professorat o altres màsters amb una àmplia presència de continguts propis de l'àmbit educatiu.

Per altra banda és altament recomanable que l'alumne tingui alts coneixements sobre metodologia qualitativa i quantitativa, una gran capacitat d'autoaprenentatge, alta motivació en la recerca, i molt de temps disponible. També és recomanable un domini suficient de la llengua anglesa que els permeti treballar amb documents en aquesta llengua.

Abans de realitzar la preinscripció al Doctorat és recomanable que es posi en contacte amb un possible tutor de la línia i comenci a definir amb ell un preprojecte de recerca.

Pla Tutorial

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Eva María Aguilar Mediavilla
Secretari
Francisca Comas Rubí
Professors
  • Bernat Sureda García
  • Jaume Sureda Negre
  • Maria Antònia Manassero Mas
  • Lluís Ballester Brage
  • Francisca Salvá Mut

 

Objectius generals

L'objectiu fonamental d'aquest programa de doctorat és formar investigadors experts en Educació des de les seves múltiples perspectives (didàctica, curricular, social, metodològica, històrica, institucional, professional, tecnològica, antropològica, comparada, etc.), oferint una formació avançada, de caràcter especialitzat i multidisciplinari.

Aquests estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre recerca bàsica i aplicada, de manera que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.