Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

El programa de doctorat en Educació es dirigeix a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació en educació, que desemboca en la tesi doctoral. Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.
Per tant, el doctorand haurà de formar-se, a través d'activitats presencials, assistències a Jornades, congressos, redacció d'informes científics, etc. en competències bàsiques de recerca, alhora que dissenya, i porta a terme una recerca, que finalment ha de poder comunicar de manera oral i escrita a través de la presentació de la seva tesi doctoral.
Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.

Què hi aprendràs?

L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en els diversos àmbits de l'educació. Per tant, està orientat a formar estudiosos i professionals en investigació de l'Educació des de qualsevol perspectiva (Didàctica, curricular, Social, Metodològica, Històrica, Institucional, Professional, Tecnològica, Antropològica, Comparada, Psicològica, etc.).
El Doctorat en Educació està enfocat a què l'alumnat adquireixi les competències que li permetin planificar, desenvolupar, defensar i difondre un treball de recerca educativa. Així, es pretén promoure l'adquisició de les competències que tot seguit s'assenyalen:
Competències bàsiques:
Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les Habilitats i Mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
Capacitat de realitzar una Anàlisi crítica i d'Avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual a la seva comunitat científica internacional.
Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el Coneixement.
Competències personals:
Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Viatja i aprèn

Mobilitat específica

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Eva María Aguilar Mediavilla
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Eva María Aguilar Mediavilla
Secretari
Francisca Comas Rubí
Professors
  • Bernat Sureda García
  • Jaume Sureda Negre
  • Maria Antònia Manassero Mas
  • Lluís Ballester Brage
  • Francisca Salvá Mut

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98