Escoltar

Doctorat en Educació

Any acadèmic 2019-20

En què consisteix?

El programa de doctorat en Educació es dirigeix a la formació d'investigadors amb un alt grau d'especialització professional, amb un èmfasi especial en la metodologia i les tècniques de la investigació en educació, que desemboca en la tesi doctoral. Els estudis de doctorat també pretenen consolidar la diversitat d'enfocaments i aproximacions i l'equilibri entre investigació bàsica i aplicada, de forma que sigui possible una atmosfera intel·lectual rica, condició necessària per a la qualitat de la recerca doctoral.

Per tant, el doctorand haurà de formar-se, a través d'activitats presencials, assistències a Jornades, congressos, redacció d'informes científics, etc. en competències bàsiques de recerca, alhora que dissenya, i porta a terme una recerca, que finalment ha de poder comunicar de manera oral i escrita a través de la presentació de la seva tesi doctoral.

Aquests estudis permeten obtenir el títol de doctor.

Què hi aprendràs?

El doctorand es formarà en l’àmbit de la recerca en Educació a través d'activitats metodològiques, assistències a jornades i congressos, redacció d'informes científics, mobilitat, etc., i en competències bàsiques de recerca, alhora que dissenya i porta a terme una recerca que finalment ha de poder comunicar de manera oral i escrita en la presentació de la tesi doctoral.

Per tant, en aquest camp, els alumnes aprendran a desenvolupar un projecte d’investigació treballant en un grup de recerca, a analitzar dades, extreure conclusions i comunicar-les en un àmbit professional o més divulgatiu. També adquiriran les eines que els permetran continuar formant-se la resta de la seva vida professional.

L'objectiu fonamental és formar investigadors experts en els diversos àmbits de l'Educació. Per tant, està orientat a formar estudiosos i professionals en investigació de l'Educació des de qualsevol perspectiva: didàctica, curricular, social, metodològica, històrica, institucional, professional, tecnològica, antropològica, comparada, psicològica, etc.

El Doctorat en Educació està enfocat perquè l'alumnat adquireixi les competències que li permetin planificar, desenvolupar, defensar i difondre un treball de recerca educativa.

Què podràs fer en haver acabat?

Els futurs doctors en Educació seran capaços de dur a terme una carrera investigadora en centres de recerca o de seguir una carrera acadèmica compaginant recerca i docència en universitats. També podran fer recerca aplicada en projectes d'R+D+I en institucions públiques o empreses del sector de l’Educació o bé fer tasques d’assessorament o consultoria en l’àmbit de l’Educació.

Viatja i aprèn

El Doctorat en Educació et dona la possibilitat de fer estades formatives nacionals o internacionals a través de beques ERASMUS específiques, de les connexions internacionals dels grups de recerca participants, o d’altres beques que ofereix l’Escola de Doctorat o el Servei de Relacions Internacionals.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Ciències Socials i Jurídiques
Coordinador/a de la titulació Eva María Aguilar Mediavilla
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Eva María Aguilar Mediavilla
Secretari
Francisca Comas Rubí
Professors
  • Bernat Sureda García
  • Jaume Sureda Negre
  • Maria Antònia Manassero Mas
  • Lluís Ballester Brage
  • Francisca Salvá Mut

 

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98