Escoltar

Doctorat en Dret

Any acadèmic 2020-21

Competències generals i específiques

Considerem que la insularitat característica de la Universitat de les Illes Balears obliga a optimitzar els recursos i realitzar una oferta tan àmplia com sigui possible. Per aquest motiu s'hagi optat per un doctorat genèric en Dret, encara que vertebrat en sis grans línies de recerca en les quals es reuneix un ampli conjunt de projectes i publicacions. El caràcter interdisciplinari i interdepartamental de gairebé totes aquestes línies de recerca abona encara més l'aposta per un doctorat ampli i incloent.

Competències bàsiques

 • CB11 - Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i mestratge de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
 • CB12 - Capacitat per concebre, dissenyar o crear, implementar i adoptar un procés substancial d'investigació o creació.
 • CB13 - Capacitat per contribuir a l'expansió de les fronteres del coneixement a través de la recerca original.
 • CB14 - Capacitat per a realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • CB15 - Capacitat per comunicar-se amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i llengües que s'utilitzen habitualment en la seva comunitat científica internacional.
 • CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

Habilitats i capacitats personals

 • CA01 - Actuar en contextos on hi ha poca informació específica.
 • CA02 - Trobar les preguntes clau que han de ser contestades per resoldre un problema complex.
 • CA03 - Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • CA04 - Treballar en equip i de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • CA05 - Integrar coneixements, tractar amb complexitat i emetre judicis amb informació limitada.
 • CA06 - Crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Requisits d'accés i d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat per al programa de doctorat en Dret és el de Llicenciats o Graduats en Dret que estiguin en possessió d'un títol de Màster Universitari de temàtica jurídica i pugui dedicar a la preparació de la tesi doctoral un mínim setmanal de 30 hores (estudiant a temps complet) o 15 hores (estudiant a temps parcial). No obstant això, s'admetran estudiants que manquin d'aquesta formació jurídica si la seva formació resulta adequada per a la realització d'una tesi doctoral de caràcter transversal.

Es requereix, com a mínim, un nivell d'anglès que permeti als estudiants la lectura de publicacions internacionals així com l'assistència en congressos internacionals.

Informació de suport i orientació

En aquest programa de doctorat, els tutors exerciran, també, com a directors de les corresponents tesis.

La selecció del tutor-director la realitzarà la Comissió Acadèmica del Doctorat, prèvia audiència del doctorand i del director del departament al que correspongui la matèria sobre la qual el doctorand vol realitzar la recerca. El mateix procediment se seguirà per realitzar canvis en l'adreça de les tesis.

La direcció i el seguiment de les activitats formatives del doctorand i de la seva tesi doctoral s'ajustarà als procediments per a doctorats de la UIB (RD99/2011):