Escoltar

Doctorat en Dret

Any acadèmic 2019-20

Activitats formatives transversals i específiques

 • Programa de formació transversal de doctorands de la UIB:
  • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I- 30h).
  • Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II- 30h).
  • Ètica i integritat de la recerca científica (30h).
  • Emprendimiento (30h)
 • Tècniques de cerca bibliogràfica (10h)
 • Seminaris de Recerca (20h)
 • Seminaris de Doctorands (20h)
 • Tutories (50h)

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat de 30 hores és aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa. Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ètica i integritat de la recerca científica
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat és que el doctorand comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Mecanismes específics de control. Examen de casos tipus
Mobilitat
No procedeix
Emprenedoria
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat és introduir els conceptes bàsics del Pla d'empresa com a eina fonamental per a l'anàlisi de viabilitat d'una idea de negoci i el seu posterior seguiment. Els continguts de l'activitat versarien sobri: el Perfil de l'Emprenedor, la Idea de Negoci i l'Equip; el Pla d'empresa i l'engegada del Pla d'empresa i el Finançament del Projecte.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
 Intensiu i transversal
Temporalitat
2er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Mecanismes específics de control
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar recerques bibliogràfiques sobre un tema d'investigació en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
10
Requisits
 --
Modalitat
Obligatòria
Temporalitat
 
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball de recol·lecció de les fonts bibliogràfiques disponibles sobre el seu tema de recerca. Aquesta recerca bibliogràfica es realitzarà sota la supervisió del director de Tesi.
Seminaris d'investigació
Objectiu
 Activitat de formació específica consistent en l'assistència a seminaris impartits per investigadors vinculats al programa de doctorat i investigadors convidats de reconegut prestigi (preferiblement de centres de recerca estrangers). L'objectiu és que, amb una periodicitat aproximadament quinzenal, durant el període lectiu, un investigador expliqui en seminaris d'una hora de durada seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat. Amb caràcter general, els doctorands hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquests seminaris.
Nombre d'hores
 20
Modalitat
Específica i obligatòria
Temporalitat
Aquesta activitat podrà realitzar-se al llarg dels 3 anys (estudiants a temps complet) o dels 5 anys (estudiants a temps parcial) de durada dels estudis de doctorat.
Procediment de control
Control d'assistència. De cada un dels seminaris el doctorand haurà de presentar un justificant d'assistència signat per l'organitzador on consti el títol, data i durada del seminari. Dels seminaris, que, segons el parer del director de tesi, tinguin relació amb la tesi, el doctorand ha de presentar al seu director un informe amb un resum crític del que s'ha explicat i el possible impacte que podria tenir en el seu treball de recerca.
Seminaris de doctorands
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en una jornada per a alumnes inscrits al programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat. El nombre d'hores de l'activitat inclou el temps de preparació de l'exposició i l'assistència a la resta de presentacions.
Nombre d'hores
 20
Modalitat
 Específica i obligatòria
Temporalitat
 
Procediment de control
Tant l'assistència com la participació com a ponent del doctorand seran valorades pel coordinador del programa de doctorat.