Escoltar

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21

Activitats formatives transversals i específiques

Els doctorats hauran de realitzar un mínim de 150 h en activitats formatives. Obligatòriament han de cursar un mínim de 50 h en activitats transversals i la resta en activitats específiques. Aquesta normativa és vàlida també per a l'alumne a temps parcial.

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix.
Tècniques de cerca bibliogràfica
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'adquirir la capacitat de realitzar i gestionar cerques bibliogràfiques sobre un tema de recerca en diferents bases bibliogràfiques públiques i privades.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball de revisió de l'estat de l'art del seu tema de recerca mitjançant l'anàlisi dels principals treballs oposats en una cerca bibliogràfica sota la supervisió del Director de Tesi.
Mobilitat
No procedeix.
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral). Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit. El contingut específic d'aquest mòdul seran les eines d'expressió oral fluïda (Seminars, presentation and workshops).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ética e integridad de la investigación científica
Objectiu
Activitat de formació transversal que el seu objectiu és que l'estudiant comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Aquesta activitat s'avaluarà per mitjà de la resolució de casos pràctics.
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Models de transferència tecnològica
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu que l'estudiant adquireixi coneixements de les formes de realitzar transferència del coneixement i innovació. Legislació bàsica de R+D+i. Protecció de la propietat industrial i intel·lectual. Estratègies de transferència de tecnologia: art. 83 de la LOU, llicències d'explotació, spin-offs.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2n semestre de cada curs acadèmic
Any
2n any
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un treball sobre transferència tecnològica relacionat amb el seu tema de tesi doctoral que serà incorporat al Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat
No procedeix
Conferències impartides per experts en l'àmbit
Objectiu
Assistència a conferències o seminaris impartides per experts en l'àmbit. Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 10 d'aquestes conferències, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Nombre d'hores
1h/conferencia
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
Conferències amb una periodicitat bimensual al llarg de tot el curs acadèmic
Any
Tots
Procediment de control
Les conferències tindran un procediment d'avaluació consistent en l'acreditació de l'assistència i un treball relatiu als continguts de la conferència en relació amb el tema de recerca de l'estudiant (una anàlisi crítica de l'exposat en l'activitat, així com la possible identificació d'aspectes que podrien tenir impacte en la seva pròpia recerca), treball que haurà de ser supervisat per l'adreça de la tesi.
Mobilitat
No procedeix
Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d'estiu,...) d'interès (a criteri de la comissió acadèmica del programa)
Objectiu
Assistència a cursos en Ciència i Tecnologia Química. Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 45 h d'aquesta activitat, els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Nombre d'hores
Mínim de 5 h
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
 
Any
Tots
Procediment de control
Els cursos tindran un procediment d'avaluació consistent en l'acreditació de l'assistència i un treball relatiu als continguts del curs en relació amb el tema de recerca de l'estudiant (una anàlisi crítica de l'exposat en l'activitat, així com la possible identificació d'aspectes que podrien tenir impacte en la seva pròpia recerca), treball que haurà de ser supervisat per l'adreça de la tesi.
Mobilitat
No procedeix
Curs de promotors tecnològics
Objectiu
Activitat de formació transversal que el seu objectiu és l'adquisició de capacitats per a la realització d'un diagnòstic tecnològic d'un producte o empresa, la preparació de projectes innovadors, i la cerca i gestió de vies de finançament per a l'estratègia de R+D+i de les empreses. Específicament el curs se centrarà en l'adquisició de coneixements sobre l'estratègia empresarial d'innovació, polítiques públiques de R+D+i i escriptura de sol·licituds i gestió de projectes de R+D+i.
Nombre d'hores
60
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
 
Any
Els estudiants a temps complet hauran de realitzar-la a partir de l 2n any de la seva participació en el programa. Els estudiants a temps parcial podran triar realitzar-la el segon o tercer any segons la seva disponibilitat.
Procediment de control
Els estudiants realitzaran un cas pràctic de gestió de R+D+i pública i privada com a treball final avaluable de l'activitat.
Mobilitat
No procedeix