Escoltar

Doctorat en Ciència i Tecnologia Química

Any acadèmic 2020-21

En què consisteix?

La tesi doctoral és l’inici en l’aprenentatge com a investigador. Com a tal, cal saber fer una recerca exhaustiva de la bibliografia d’un tema, plantejar la investigació que hi manca per fer, desenvolupar-la al laboratori, saber interpretar amb rigor les dades i, finalment, extreure’n conclusions. Tota aquesta feina ha de quedar reflectida en publicacions amb la major difusió internacional possible. La tasca de recerca és dirigida pel director/a de la tesi, que corregeix errors d’interpretació, dona noves idees i discuteix tots els resultats experimentals.

A més, hi ha complements de formació de 150 hores. Part són les assignatures transversals (Anglès Científic, Bibliografia, Bioètica, Processos d’Innovació Industrial, etc., assignatures de les quals cal cursar-ne 50 hores com a mínim), que proposa l’EDUIB. Cal assistir a cursos sobre temes relacionats amb la recerca (un mínim de 45 hores) i a conferències (10 hores) que preparen la CAD i el Departament de Química. I, finalment, hi ha l’opció d’assistir a congressos i fer estades a l’estranger (fins a un màxim de 160 hores). S’han d’assolir un mínim de 150 hores del període formatiu tot respectant els mínims indicats. Aquests complements se solen fer els dos primers anys de la preparació de la tesi i són supervisats pel tutor/a i la CAD.

Què hi aprendràs?

Bàsicament, a pensar científicament. El rigor d’una recerca té a veure molt amb la preparació que hom va adquirint a mesura que es desenvolupa la tesi. La independència de criteri és un altre assoliment.

Essencialment, l’investigador genera coneixement i amplia la visió del que ha estudiat al grau i al màster pels seus propis mitjans. Quan el doctorand acaba la tesi doctoral és un investigador que pot actuar amb independència.

Què podràs fer en haver acabat?

Podràs optar a contractes o beques postdoctorals tant internacionals com nacionals, en empreses d’innovació que requereixen la titulació, i també fer una carrera científica entrant als cossos de professors universitaris; normalment es comença per ser professor ajudant doctor i es va resseguint el camí. Alguns dels titulats de la UIB formen part actualment dels cossos d’investigadors d’universitats estrangeres, d’empreses farmacèutiques de primer nivell, centres d’investigació de l’OTAN o l’OMS.

Després del període postdoctoral, hi ha beques com la Ramón y Cajal o la Torres Quevedo que permeten la reincorporació a la universitat d’Espanya, sempre que es tingui una investigació d’excel·lència. Aquestes beques faciliten el pas als nivells de professor contractat doctor o professor titular d’universitat.

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol .

El doctorat està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l' apartat de resultats .

Informació addicional: https://tccm.qui.uam.es/
Ciències
Coordinador/a de la titulació Dr. Àngel Terron Homar
Doble titulació (Vegeu la fitxa tècnica per a més detall)
Preu de la tutela per any acadèmic 210,00¤
Preu de la tutela i conceptes administratius per any acadèmic 270,60¤
20 places

Composició de la Comissió Acadèmica

Coordinador
Angel Terrón Homar
Secretària
Maria del Carme Rotger Pons
Professors
  • Juan Frau Munar
  • Susana Simal Florindo
  • José Manuel Estela Ripoll

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb l'Escola de Doctorat amb el formulari o al telèfon 971 17 24 98