Escoltar

Doctorat en Biologia de les Plantes

Any acadèmic 2020-21

Activitats formatives transversals i específiques

Amb caràcter general, en cas que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat recomani als doctorands la realització d'activitats formatives, s'hauran de realitzar un mínim de 60 hores de l'oferta comuna d'activitats formatives de caràcter transversal (es valorarà també la realització de cursos de característiques similars oferts en altres Universitats). Així mateix, es recomana realitzar-les durant el primer any d'estudis per a estudiants a temps complet o entre el primer i segon any per als estudiants a temps parcial.

Activitats transversals

Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul I)
Objectiu
Activitat de formació transversal amb l'objectiu d'aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa (comunicació escrita i oral).
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Communication skills in English: Written and Oral expression (Mòdul II)
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat de 30 hores és aconseguir coneixements avançats de llengua anglesa. Es treballarà l'ús de la llengua anglesa a partir de la immersió en el context comunicatiu de l'especialitat, relacionant-ho amb situacions i documents propis de cada àmbit
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
2er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Ètica i integritat de la recerca científica
Objectiu
L'objectiu d'aquesta activitat és que el doctorand comprengui les finalitats i objectius de la recerca científica a qualsevol àrea de recerca. El mètode científic. Classificació de les disciplines científiques. Problemes ètics de la recerca científica. Experimentació animal i experimentació humana. La comissió de bioètica.
Nombre d'hores
30
Requisits
 --
Modalitat
Intensiu i transversal
Temporalitat
1er semestre de cada curs acadèmic
Any
1er any
Procediment de control
Mecanismes específics de control. Examen de casos tipus
Mobilitat
No procedeix

Activitats específiques

Seminaris de recerca i Cursos de Formació específics
Objectiu
L'objectiu és que durant el període lectiu, un investigador expliqui en seminaris d'una hora de durada el seu treball de recerca a tots els alumnes del programa de doctorat.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
 Intensiu i transversal
Temporalitat
S'hauran de realitzar durant tot el temps que cursi el doctorat l'alumne, tant sigui a temps parcial o total, però s'aconsella una dedicació especial a aquesta activitat en els tres primers anys de formació
Procediment de control
Els alumnes hauran d'assistir a un mínim de 20 hores d'aquests seminaris i/o Cursos de Formació Específica (en els tres primers anys), els quals s'inclouran en el Document d'Activitats del Doctorand.
Mobilitat
No procedeix
Seminaris de doctorands. I)
Objectiu
L'objectiu és celebrar una jornada per a alumnes inscrits al programa de doctorat consistent en l'exposició i defensa pública del treball realitzat durant cada anualitat a la resta d'estudiants i professors del programa de doctorat.
Nombre d'hores
30
Requisits
--
Modalitat
 Extensiu
Temporalitat
Aquestes presentacions es realitzaran a partir del segon any de Doctorat per als estudiants a temps complet i a partir del tercer any per als estudiants a temps parcial.
Any
2n any
Procediment de control
Activitats en les quals els estudiants poden practicar l'expressió escrita en anglès per adquirir habilitats en un context de nivell C1.
Mobilitat
No procedeix
Tutories
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en la formació que realitza el director de Tesi aspectes com en el coneixement científic en el context del tema de recerca, el maneig de tecnologies i entorns programari necessaris per realitzar la recerca, el disseny i anàlisi d'experiments, la discussió i la difusió dels resultats de la recerca. Aquesta activitat també inclou la formació per a l'escriptura de la Tesi Doctoral.
Nombre d'hores
180
Requisits
 --
Modalitat
Extensiu
Temporalitat
La durada de cada doctorat
Any
3-4 anys
Procediment de control
El Director de la Tesi supervisarà la informació inclosa pel doctorand en el Document d'Activitats del Doctorant les accions formatives realitzades en cada període. Cada Tutor tractarà d'ajustar-se a la dedicació de l'alumne i informarà almenys dues vegades a l'any d'aquestes activitats a la Comissió Acadèmica durant el Doctorat.
Mobilitat
No procedeix
 Presentació de comunicacions científiques
Objectiu
Activitat de formació específica consistent en la formació per a la comunicació científica. L'activitat inclourà la preparació, (documentació, anàlisi de dades, redacció i exposició pública) de treballs relacionats en el tema de Tesi en congressos, conferències, reunions de treball (workshops) o tallers doctorals, nacionals o internacionals. Aquesta activitat la realitzaran tots els alumnes, inclosos els de temps parcial.
Nombre d'hores
150
Requisits
 --
Modalitat
Extensiu i transversal
Temporalitat
Aquesta activitat està planejada a partir del segon any per als estudiants a temps complet i del tercer per als estudiants a temps parcial. De tota manera, l'estudiant pot optar per
realitzar-la abans.
Procediment de control
Certificat d'assistència a l'esdeveniment de comunicació científica i referència bibliogràfica de les actes de l'esdeveniment en el Document d'Activitats del Doctorat.
Mobilitat
El Departament de Biologia i el Vicerectorat de Recerca de la UIB disposen de programes específics per al finançament del viatge i l'estada d'investigadors de reconegut