Escoltar

Química

Dates i horaris
en línia. Del 3 de setembre a l'11 d'octubre de 2020
Hores
25 hores
Nombre d'alumnes
25 alumnes
Crèdits ECTS
No
Preu
45 euros
Matrícula

 Programa per descarregar

Destinataris

Alumnat d’Enginyeria Industrial i Enginyeria Agroalimentària, Química, Física, Biologia i Bioquímica.

Professors

Miquel Barceló i David Quiñonero, professors del Departament de Química.

Objectius

Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat per establir un pont amb l’assignatura de Química del primer curs dels graus.

Metodologia

Aquesta proposta està estructurada en 18 temes que poden ser tractats en una o dues sessions d’una hora, i que responen als objectius marcats. Aquests temes inclouen tres parts principals: revisió dels conceptes generals, formulació química inorgànica i introducció a la química orgànica, tot i que aquesta programació es pot modificar lleugerament per tractar més a fons els punts on s’observi una mancança més important entre els alumnes. Així mateix, es plantejaran uns exercicis inicials per valorar els coneixements previs dels alumnes, i una avaluació final per veure el grau de comprensió assolit.

Programa

1. L’estructura de l’àtom

2. Què pesa un àtom?

3. Agrupacions i combinacions d’àtoms: molècules i altres possibilitats

4. L’enllaç químic

5. Geometria de l’enllaç químic

6. Les forces intermoleculars

7. Les estructures dels sòlids

8. El concepte de mol

9. Dissolucions

10. Les reaccions químiques i la seva estequiometria

11. L’energia a les reaccions químiques

12. Conceptes bàsics de formulació química inorgànica: composts inorgànics binaris, ternaris i quaternaris

13. Representació dels composts del carboni

14. Hidrocarburs

15. Isomeria

16. Principals grups funcionals orgànics

17. Formulació i nomenclatura orgànica

18. Principals tipus de reaccions orgàniques.

Llengua vehicular

Català i castellà