Escoltar

Mecànica i electromagnetisme per a enginyers

Dates i horaris
en línia. Del 3 de setembre a l'11 d'octubre de 2020
Hores
20 hores
Nombre d'alumnes
50 alumnes
Crèdits ECTS
No
Preu
30 euros
Matrícula

 Programa per descarregar

Destinataris

Estudiants, de primer curs especialment, matriculats en els graus d’Enginyeria de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears que vulguin revisar els conceptes bàsics de la física mecànica i electromagnètica per a enginyers.

Professorat

Rubén Santamarta Martínez i Bartomeu Alorda Ladaria, professors titular d’universitat. Departament de Física

Objectius

Aquest curs es dissenya amb l’objectiu de refrescar els conceptes apresos de física mecànica i electromagnètica que seran la base del coneixement per als estudiants de les diferents enginyeries de l’Escola Politècnica Superior.

Així doncs, vol revisar els conceptes bàsics de batxillerat per establir un pont amb les assignatures de Mecànica del primer curs dels graus d’Edificació i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, amb l’assignatura de Física General del grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, amb els Fonaments de Física del grau d’Enginyeria Telemàtica i amb la Física del grau d’Enginyeria Informàtica.

Es vol ajudar l’alumne, mitjançant un curs adaptat a les seves necessitats, a activar els seus coneixements de la Física des d’una vessant més pràctica i intuïtiva, per afrontar amb les millors condicions possibles els primers cursos dels graus d’Enginyeria.

Metodologia

El professors proposaran la creació d’un espai d'aprenentatge intuïtiu i participatiu, que faciliti tant la visió dels conceptes des del punt de vista pràctic i d’aplicació a les àrees de l’Enginyeria com la creació d’un sentit crític que ajudi en la resolució de problemes mitjançant la interpretació i discussió dels resultats.

La dinàmica participativa del curs cercarà de refrescar conceptes teòrics i habilitats pràctiques apresos a batxillerat mitjançant experiments al laboratori, l’estudi de casos o símils i l’anàlisi d’exemples reals d’aplicació que facilitin la discussió de resultats i la comprensió crítica dels conceptes. S’utilitzaran petits vídeos de teoria i de resolució de problemes i es proposaran petites qüestions i problemes que hauran de resoldre els alumnes per aconseguir la revisió dels conceptes bàsics, amb l’objectiu de posar-se en marxa per a l’inici del curs universitari.

A partir del 12 d'octubre, malgrat que el curs romandrà obert i el material estarà disponible, no hi haurà seguiment de les tasques ni resolució de dubtes. 

Programa

Es proposa una adaptació curricular al grau que l’alumne inicia. Així, es defineix un mòdul bàsic per a tots els alumnes i un mòdul específic en funció de la titulació.

Per a totes les persones matriculades al curs:

Itinerari bàsic:

Estudi del moviment i lleis cinemàtiques

Forces, moments i lleis de la dinàmica

Camp elèctric

Energia i potencial elèctric

Camp magnètic

Per als estudiants dels graus d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, grau d’Enginyeria Telemàtica i grau d’Enginyeria Informàtica:

Itinerari específic d’electricitat i magnetisme:

Força sobre càrregues en moviment

Flux magnètic

Inducció electromagnètica

Propagació d’una pertorbació/ona

Ones electromagnètiques

Fonaments d’òptica geomètrica

Per als estudiants dels graus d’Edificació i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural:

Itinerari específic de mecànica:

Anàlisi de l’equilibri. Estàtica

Geometria de masses: centres de massa, moments d’inèrcia

Esforç i deformació.

Llengua vehicular

Català i castellà

El material del curs estarà disponible en català o castellà, en funció dels diferents recursos posats a disposició de l’alumnat.