Escoltar

Matemàtiques

Dates i horaris
en línia. Del 3 al 30 de setembre de 2020
Hores
20 hores
Nombre d'alumnes
90 alumnes
Crèdits ECTS
No
Preu
30 euros
Matrícula

 Programa per descarregar

Destinataris

Alumnat de l'Escola Politècnica Superior i la Facultat de Ciències.

Professorat

Catalina Vich Llompart i Joan Carles Pons Mayol, professors del Deparatament de Ciències Matemàtiques i Informàtica.

Objectius

Revisió dels conceptes bàsics de segon de batxillerat per establir un pont amb les assignatures de Matemàtiques del primer curs dels graus. Es pretén que els alumnes puguin entendre i assimilar alguns dels elements bàsics de les matemàtiques.

Metodologia

En aquest curs es volen revisar gran part dels continguts que l’alumne hauria d’haver adquirit a batxillerat i que necessitarà per afrontar amb garanties les assignatures del primer curs de grau. Les sessions aniran adreçades en gran part a entendre els conceptes matemàtics que s’aprenen durant el batxillerat. Això és, posant èmfasi sobre el seu significat i també les seves aplicacions, sense deixar de banda el reforç de les tècniques de càlcul. Es pretén que, en cada sessió, l’alumne sigui qui vagi construint el seu propi aprenentatge, fent ús del material audiovisual proporcionat. Al final de cada bloc, l’alumne tindrà un seguit d’exercicis per practicar el que hi ha après. Es proporcionaran les solucions d'aquests exercicis, per tal que l'alumne adquireixi un feedback immediat i conegui el seu nivell de preparació en aquell bloc. Així mateix, l’alumne disposarà d’un fòrum per resoldre qualsevol dubte sobrevingut, que tindrà la supervisió dels professors i dels altres alumnes. Al final del curs, hi haurà una prova que permetrà valorar si s'han aconseguit els objectius marcats.

El curs s’orienta principalment a aquelles persones que no han obtingut un bon resultat a l’examen de Matemàtiques de la PBAU, provenen de cursos de formació professional, no han cursat amb èxit un batxillerat científic o tecnològic o simplement necessiten reforçar qualssevol dels continguts que el programa especifica.

Programa

Sovint el nivell respecte a les assignatures de Matemàtiques dels alumnes que arriben a la Universitat és inferior al que seria recomanable per afrontar amb garanties el primer curs del grau. Per aquest motiu, es crea aquest curs en línia, en què els alumnes podran reforçar aquells conceptes matemàtics que hagin oblidat o que necessitin aprendre o ampliar.

Els blocs de continguts que es treballaran es descriuen a continuació:

1. Nombres: farem operacions amb polinomis, simplificarem expressions algebraiques, també parlarem de nombres complexos, de la funció logarítmica, i resoldrem equacions i inequacions.

2. Límits i derivació: aprendrem a interpretar aquests conceptes i com treballar-hi. Partint de la definició de cadascun, fins al càlcul explícit d’un i altre, ambdós elements ens permetran estudiar el caràcter de les funcions, representar-les eficientment i analitzar-ne l’aplicabilitat en diversos camps.

3. Matrius: parlarem dels diferents tipus de matrius que hi ha, les operacions que es poden realitzar amb matrius i prepararem el terreny per al proper bloc.

4. Resolució de sistemes d'equacions: treballarem principalment amb els mètodes de Gauss i de Cramer.

5. Geometria: introduirem els vectors i les diferents operacions que els involucren.

Llengua vehicular

Català