Premis a l'excel·lència investigadora en matèria d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes

Descripció

Aquesta convocatòria té per objecte regular la concessió de premis a l’excel·lència investigadora en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i fomentar i reconèixer l'excel·lència en el compromís social universitari envers la recerca i la pràctica educativa en igualtat d’oportunitats entre dones i homes dels estudiants de grau, màster oficial o programes de doctorat de la Universitat de les Illes Balears.

Aquesta acció queda emmarcada dins els valors en favor de la igualtat de gènere del III Pla d’igualtat de la UIB.

Les categories establertes per al treballs de fi de grau (TFG) són tres. Cada una de les categories tindrà tres premis amb dotacions econòmiques diferents.

Termini

Termini: fins al dia 12 de maig de 2023.

Condicions generals

Els premis són compatibles amb qualsevol altre premi, ajuda, beca o subvenció de què pugui gaudir el sol·licitant, així com amb la concurrència a qualsevol altra convocatòria.

Presentar una candidatura suposa que s’accepten les presents bases, els criteris i decisions preses per la comissió encarregada de la concessió dels premis i de les decisions que la UIB pugui prendre davant qualsevol dubte d'interpretació de les bases d'aquesta convocatòria.

Els premis estan sotmesos a la legislació vigent, així com a les deduccions i retencions que la normativa fiscal indiqui.

La detecció de l’incompliment d’aquestes bases o d’alguna irregularitat en les dades expressades en la sol·licitud suposa que es cancel·la automàticament la sol·licitud i que cal retornar la quantitat concedida si ja s’han atorgat els premis

Requisits del sol·licitant

a)     Ser estudiant amb matrícula vigent en titulacions de grau o de màster oficial o doctorand de la UIB durant el curs acadèmic 2022-23.

b)    Haver realitzat un Treball de Fi de Grau en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes durant els cursos 2020-21 o 2021-22, amb una nota igual o superior a 8.

Instruccions per sol·licitar el premi

Les persones que reuneixen els requisits poden sol·licitar el premi si segueixen les instruccions següents:

1. Preparar la documentació necessària per presentar la sol·licitud

  1. TFG acompanyat d’un resum on constin: el nom de la titulació en què es va presentar, el codi de l’assignatura i el nom del professor que el va dirigir. Aquest document ha de tenir una extensió màxima de quatre pàgines.
  2. Altres documents que acreditin els mèrits a valorar.

2. Emplenar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació

Una vegada que tingueu la documentació preparada, heu de fer la sol·licitud telemàticament a través de la plataforma de beques de Santander Universidades i adjuntar-hi la documentació indicada al punt 1.

Criteris de valoració i barem

Es valorarà:

a) L'excel·lència acadèmica.

b) La capacitat per incorporar la perspectiva de gènere en la investigació.

c) La formació i altres reconeixements, premis o esments en l'àmbit de la igualtat entre dones i homes o de l'excel·lència acadèmica.

Barem

a) Mitjana de l’expedient acadèmic (màxima puntuació: 2 punts).

b) Qualitat i rellevància del tema en els estudis d’igualtat entre dones i homes i la no-discriminació (màxima puntuació: 3 punts).

c) Originalitat en el desenvolupament (màxima puntuació: 3 punts).

d) Formació acreditada, així com altres premis o mencions en l’àmbit específic de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes (màxima puntuació: 2 punts).

La comissió encarregada d’atorgar els premis tindrà la composició següent:

• La vicerectora d'Estudiants o persona en qui delegui.
• La vicerectora de Projecció Cultural i Universitat Oberta o persona en qui delegui.
• El vicerector de Planificació Estratègica, Internacionalització i Cooperació o persona en qui delegui.
• El vicerector de Campus i Universitat Saludable o persona en qui delegui.
• El president del Consell d'Estudiants o persona en qui delegui.

La comissió establirà l'ordre de prelació de les sol·licituds presentades en cada categoria dels premis en funció dels criteris de valoració establerts en cadascuna. Els premis s'adjudicaran a les sol·licituds que obtinguin una valoració més alta en aplicar aquests criteris.

En cas d'empat, es valoraran altres reconeixements, premis o esments en l’àmbit de l'excel·lència acadèmica acreditats en la sol·licitud.

 

Procediment

a) El Servei d’Alumnes i Títols centralitzarà la informació i la gestió de les sol·licituds. Tota la informació relativa als premis es publicarà al web <https://estudis.uib.cat/Beques-i-ajuts/premis>.

La Universitat aportarà la documentació necessària per a l’acreditació dels mèrits acadèmics de l’estudiant.

Les notificacions o els requeriments d'esmenes es faran a través de l'adreça electrònica que figuri en la sol·licitud presentada per l’estudiant.

b) Acabat el termini de presentació de sol·licituds la Comissió de valoració farà la baremació i la proposta de resolució dels premis.

Per a cada premi es crearà una llista d'espera integrada per les sol·licituds que no hagin obtingut el premi ordenades segons la major o menor puntuació aconseguida en aplicar els criteris de valoració establerts. Aquesta llista d'espera indicarà l'ordre de prelació en la concessió dels premis si es produeix alguna renúncia a la concessió o aquesta ha de ser revocada.

Els premis, en cadascuna de les modalitats, poden ser declarats totalment o parcialment deserts. Poden distribuir-se els premis prevists per a cada modalitat en el supòsit de quedar deserta l'adjudicació d'algun conforme a la distribució inicial per falta de sol·licitants o perquè cap de les candidatures no ha assolit els estàndards d'excel·lència requerits.

c) La resolució provisional dels premis es publicarà a la seu electrònica de la Universitat.

Les persones que hagin estat premiades rebran una notificació a l'adreça electrònica que figuri a la sol·licitud presentada.

d) S’obrirà un termini de deu dies per presentar al·legacions, a través de la instància genèrica al Registre General de la UIB.

e) La resolució definitiva dels premis es publicarà a la pàgina de beques de Santander Universidades i al tauler de la seu electrònica de la UIB.

f) Els premiats han d’acceptar telemàticament a través de la plataforma de beques de Santander Universidades la concessió del premi en el termini de deu dies hàbils des de la notificació que serà cursada a l'adreça de correu electrònic que indiqui la sol·licitud.

Una vegada acceptat el premi, els premiats que no disposin d’un compte bancari en l’oficina universitària que el Banc Santander té al campus de la UIB hauran d'obrir-ne un en aquesta oficina. L'import del premi objecte d'aquesta convocatòria s'abonarà a través d’aquest compte.

Així mateix, els premiats hauran de participar en activitats organitzades per la Universitat de promoció d'aquests premis mitjançant enregistrament de vídeo, entrevista, sessió fotogràfica o similar.

Quantia

Cada una de les categories tindrà tres premis amb dotacions econòmiques diferents:

  • Tres primers premis amb una dotació econòmica de 2.000 euros.
  • Tres segons premis amb una dotació econòmica de 1.700 euros.
  • Tres tercers premis amb una dotació econòmica de 1.300 euros.

La comissió de selecció dels premis pot decidir deixar deserta l'adjudicació d'alguns per la falta de sol·licitants o perquè cap de les candidatures no ha assolit els estàndards d'excel·lència requerits.

Més informació