Enginyeria Informàtica (Pla 1997)

S'ofereixen com a assignatures de lliure configuració totes les ofertes en altres plans d'estudi, assignatures específiques de lliure configuració i un seguit de cursos, conferències i activitats.

No es podran matricular com a lliure configuració

Codi Nom
0587 Introducció a la Informàtica II
0601 Física
0603 Matemàtiques
0666 Lògica I
0723 Àlgebra I
0724 Anàlisi Matemàtica I
0726 Àlgebra II
0966 Matemàtiques i Lògica per a Ciències no Experimentals
1442 Física
1443 Matemàtiques
1468 Física
1935 Software en Psicologia
2186 Matemàtiques I
2188 Informàtica Aplicada a la Gestió d'Empresa
2194 Sistemes d'Informació Electrònica
2200 Introducció a la Comptabilitat I
2211 Informàtica Aplicada
2220 Bioestadística
2225 Matemàtiques
2320 Anàlisi de Dades
2407 Estadística Econòmica
2408 Matemàtiques
2413 Introducció a la Informàtica
2417 Informàtica de Gestió
2476 Xarxes de Comunicacions Mòbils
2484 Fonaments Matemàtics I
2485 Fonaments Matemàtics II
2488 Física
2490 Probabilitats i Processos Aleatoris
2491 Processament Digital del Senyal
2602 Estadística Econòmica
2603 Introducció a l'Economia
2605 Mètodes Matemàtics per a l'Economia I
2606 Mètodes Matemàtics per a l'Economia II
2607 Introducció al Dret
2617 Mètodes Matemàtics per a l'Economia III
2631 Informàtica Aplicada
2712 Arquitectura de Computadors
2717 Física
2718 Fonaments de Computadors
2722 Lògica
2729 Xarxes de Computadors
2750 Anàlisi Matemàtica I
2814 Entorns Ofimàtics
2854 Presentació de Treballs Orals i Escrits
3010 Arquitectura de Xarxes
3020 Arquitectura d'Ordinadors
4500 Fonaments de Computadors
4503 Àlgebra
4504 Anàlisi Matemàtica I
4670 Àlgebra
4671 Anàlisi Matemàtica
4800 Física
4801 Matemàtiques
5215 Introducció a la Informàtica
5223 Matemàtiques i la seva Didàctica
5230 Matemàtiques i la seva Didàctica I
5233 Matemàtiques i la seva Didàctica II
5243 Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seva Didàctica
6106 Matemàtiques i la seva Didàctica
6207 Matemàtiques i la seva Didàctica II
6216 Matemàtiques i la seva Didàctica I

Aquesta relació d'assignatures pot ser incompleta i, d'acord amb el que especifica el  Reial decret 1497/1987 , heu de recordar que: " En ningún caso podrán ser objeto de libre elección aquellas materias o actividades académicas de contenido idéntico o muy similar al de las materias propias ya cursadas de la titulación correspondiente, ni aquellas otras materias que puedan estar sujetas a prerrequisitos o incompatibilidades ".