Enginyeria Informàtica (Pla 1997)

Es poden sol·licitar l'adaptació entre plans d'estudi successius, l'adaptació d'assignatures aprovades en una altra universitat o convalidació d'assignatures corresponents a una altra titulació.

Adaptacions entre plans d'estudis dels mateixos estudis.

S'adapten automàticament totes les assignatures que en ambdós plans tenen el mateix codi i també les que apareixen a la taula següent.

Enginyeria Informàtica (Pla 1993) Enginyeria Informàtica (Pla 1997)
0635   Electrònica I
2284   Electrònica I
0665   Història de la Ciència
1991   Història de la Ciència
0749   Processadors del Llenguatge
1470   Processadors del Llenguatge
0752   Projecte de Sistemes Informàtics
2354   Projecte de fi de carrera

Convalidacions amb altres plans d'estudi

Es convaliden automàticament totes les assignatures que en ambdós plans tenen el mateix codi. A més, i a títol informatiu les convalidacions realitzades des d'altres plans d'estudis han estat:

Des del pla d'estudis Llicenciatura d'Informàtica

Assignatures originals Assignatures convalidades
0475   Ampliació de Matemàtiques i Estadística
0741   Modelització Matemàtica
2341   Fonaments Geomètrics de la Informàtica Gràfica
0476   Mètodes Avançats de Programació
1470   Processadors del Llenguatge
0478   Teoria de Cues i Simulació
0744   Simulació
0482   Sistemes Experts
0743   Intel·ligència Artificial
1450   Projectes Informàtics
0748   Enginyeria del Software II
2340   Teoria de la Computació
1451   Mètodes de la Informàtica Gràfica
0720   Informàtica Gràfica II
1458   Modelització de Sistemes Informàtics
2345   Modelització de Sistemes Distribuïts
1455   Arquitectura de Sistemes Distribuïts
0750   Xarxes de Computadors II
1457   Xarxes d'Ordinadors II
0750   Xarxes de Computadors II
1453   Reconeixement de Formes
2349   Visió per Computador
1454   Lògica i Sistemes
0743   Intel·ligència Artificial
1456   Arquitectura d'Ordinadors II
0747   Arquitectura de Computadors I
0477   Tècniques Informàtiques de l'Administració d'Empreses
2325   Tecnologies de la Informació
0479   Anàlisi de Dades
0740   Teoria de la Informació i de la Codificació
0480   Gestió d'una Organització Informàtica
2342   Impacte Social i Ètica Professional de la Informàtica
1452   Programació Matemàtica
2340   Teoria de la Computació
2773   Programació Matemàtica
0481   Arquitectura de Sistemes Informàtics
0747   Arquitectura de Computadors I