Màster Universitari. ()

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

Branca de coneixement

Òrgan/s proponent/s

Direcció dels estudis

Publicació al BOE

Data de verificació: 13/05/2009
Data de l'Acord de Consell de Ministres: 04/09/2009
BOE: Núm. 244 - 09/10/2009 - resolució 16106
Codi RUCT de l'estudi: 4310138


Publicació del pla d'estudis al BOE

Serveis administratius responsables

Centre responsable

Preu públic per crèdit