Màster Universitari. Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere (MVI2)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 25 places

En què consisteix?

Els estudis de gènere i en particular aquells referits a la planificació i implementació de polítiques d'igualtat, així com, la prevenció de la violència contra les dones en els diversos àmbits socials tenen ja una àmplia trajectòria, tant a nivell internacional com a casa nostra.

El Màster Universitari en Polítiques d'Igualtat i Prevenció de la Violència de Gènere ofereix una formació de postgrau complementària en matèria de polítiques d'igualtat i prevenció de la violència contra les dones que s'emmarca dins de la necessitat reconeguda pel marc jurídic nacional, ja que tant la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la violència de gènere com la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i Homes, consagren no només la necessitat de professionals formats/des en l'àmbit de la igualtat de gènere i la violència contra les dones i la seva prevenció, sinó també la necessitat de desenvolupar nous perfils professionals o reforçar la presència dels ja existents, com seria el cas de les/els agents d'igualtat d'oportunitats que puguin dur a terme les diferents actuacions que preveuen aquestes lleis.

Per tant, la nostra formació respon a una oportunitat estratègica i de la connexió amb l'entorn social i amb les necessitats formatives dels/de les futurs/es professionals que ve determinada pel marc legislatiu actual. En aquest sentit, els ensenyaments del Màster que es proposa tenen com a finalitat l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada orientada a l'especialització professional en polítiques d'igualtat i violència de gènere.

Què hi aprendràs?

L'objectiu general és oferir una formació que permeti als/les futurs/es titulats/des desenvolupar el seu treball en polítiques d'igualtat i/o prevenció de la violència de gènere en el marc legislatiu actual (marcat per la Llei de mesures de protecció integral contra la Violència de Gènere i la Llei d'Igualtat Efectiva entre Dones i Homes) oferint-los les eines conceptuals i metodològiques necessàries per a això. La persona experta en polítiques d'igualtat és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d'actuació referits a la igualtat d'oportunitats en diferents àrees i escenaris professionals. La persona experta en prevenció de la violència de gènere és aquell o aquella professional que dissenya, dirigeix, coordina, dinamitza, implementa, gestiona i avalua l'eradicació de la violència de gènere en diferents àrees i escenaris professionals. L'objectiu de la titulació que es proposa és formar professionals experts/es en el desenvolupament d'aquestes tasques.

Què podràs fer en haver acabat?

Entre l'alumnat per al qual aquest màster pot resultar d'interès estan: Actuals titulats/es i futurs/es graduats/des en ciències de la salut i del comportament (psicologia, infermeria, medicina, ...), ciències socials i jurídiques (sociologia, treball social), ciències de l'educació (magisteri, pedagogia, psicopedagogia, educació social, ...) i humanitats (filosofia, història, filologia, ...).

Estudi oficial i de qualitat

La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguireu és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists. A la fitxa tècnica podeu consultar la memòria del pla d'estudis oficial.

L'espai europeu d'educació superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol.

El màster està sotmès a processos d'avaluació i de millora contínua, que en garanteixen el prestigi i el reconeixement europeu. Podeu veure els resultats dels processos d'avaluació a l'apartat de resultats.

Ciències Socials i Jurídiques
25 places
60 crèdits

Semipresencial

Campus: Mallorca
Idioma: Català, Castellà ( Vegeu les assignatures per a més detalls )
Informació sobre preinscripció i matrícula
Preu públic de 1a matrícula per crèdit 31,61€
Cost total del màster amb 1a matrícula amb taxes incloses per a més joves de 28 anys: 1.944,32€

Voleu més informació?

Si voleu ajudar-nos a millorar, o teniu un comentari, consulta o suggeriment, contactau amb el Centre d'Estudis de Postgrau amb el formulari o al telèfon 971 17 33 36