Màster Universitari. Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió (MPAT): 2016-17


Branca de coneixement Arts i Humanitats
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Doble titulació

També és doble titulació:

FAQ: Què és una doble titulació?

Direcció estudis
Nombre de crèdits 120
Places de nou ingrés 60
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 13/05/2009
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 04/09/2009
BOE : Núm. 244 - 09/10/2009 - número de resolució 16106
Codi RUCT de l'estudi : 4310137

BOE publ. pla d'estudis

BOE : Núm. 251 - 16/10/2010 - número de resolució 15847

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 29,09€
 • 2a matrícula : 47,26€
 • 3a matrícula : 47,26€
 • 4a matrícula : 47,26€
Documents d'interès

Tríptic

*** El Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió ha obtingut finançament de la Direcció general de Política Universitària, Ministeri d'Educació , el curs 2014-15 del Programa de mobilitat de professors i estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de màster desenvolupades conjuntament per universitats franceses i espanyoles. ***

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Els interessats a cursar el màster han de realitzar una preinscripció que serà estudiada per la Comissió Acadèmica. Els seus criteris són:

 • Nombre màxim d‘alumnes admesos: 60
 • Valoració de mèrits: perfil formatiu, professional i com a investigadors dels preinscrits.
 • Qualsevol altra circumstància emanada de la normativa pròpia de la UIB i del Centre d‘Estudis de Postgrau.

Poden sol·licitar la preinscripció llicenciats i diplomats, malgrat que tindran prioritat de matrícula els llicenciats en Història i en Història de l‘Art, i els llicenciats i diplomats en altres branques d‘Humanitats i Ciències Socials.

La Comissió Acadèmica tindrà en consideració la valoració de mèrits previs: titulació relacionada amb el perfil del màster i ocupació laboral o d‘investigació vinculada als objectius del màster, condicions que l‘alumne haurà d‘especificar i acreditar en la sol·licitud de preinscripció.

La Comissió confeccionarà una llista d‘alumnes admesos i de suplents que serà elevada a la Comissió de Postgrau.

Abans de formalitzar la matrícula, l‘alumne podrà sol·licitar el reconeixement dels aprenentatges previs i la seva convalidació en crèdits. Els llicenciats en Història i en Història de l‘Art podran convalidar un major nombre de crèdits.

Objectius acadèmics i professionals

 1. Formar especialistes en el marc de la conservació integrada del patrimoni cultural.
 2. Aprofundir en el coneixement i estudi del patrimoni cultural.
 3. Donar resposta a la demanda laboral en termes de patrimoni cultural.
 4. Formar competències aplicables a la tutela del patrimoni cultural.
 5. Establir vincles entre el patrimoni cultural i els models específics de desenvolupament del turisme cultural.
 6. Analitzar i comprendre la relació entre el patrimoni cultural i el desenvolupament local.

És un màster organitzat pel Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts per a la formació de professionals especialitzats en investigació i gestió del patrimoni. La seva finalitat és dotar l‘alumne d‘instruments, tècniques, coneixements i habilitats que valorin el patrimoni com a factor de desenvolupament local i aposta social prioritària.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El màster constitueix el període formatiu del Doctorat d'Història, Història de l'Art i Geografia (THAG) (Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, UIB).

Estructura dels estudis

És un màster de 120 crèdits ECTS a realitzar en dos cursos acadèmics (60 crèdits ECTS/curs), organitzats en quatre semestres (30 crèdits ECTS/semestre).
Els tres primers semestres són de docència i el quart de pràctiques i treball de fi de màster.
Hi ha 4 assignatures obligatòries i la resta són optatives, que l‘estudiant triarà voluntàriament o per mòduls, segons els seus interessos formatius, professionals o d‘investigació. Totes les assignatures són de 5 crèdits ECTS.

Per obtenir el títol s‘han de superar 90 crèdits ECTS en assignatures, 20 crèdits ECTS en pràctiques i 10 crèdits ECTS en treball de fi de màster.

Les classes es faran els horabaixes, tres dies a la setmana.

Les classes són presencials i obligatòries.

L’estructura general dels cursos de formació es pot consultar a l’apartat " Assignatures " del Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió o a la publicació del BOE 251 del 16/10/2010 - número de resolució 15847 .

 

Professor coordinador ECTS

Dra. María José Mulet Gutiérrez

Departament   Ciències Històriques i Teoria de les Arts (Directora), UIB
Telèfon  971 17 3467
E-mail   Formulari de contacte
  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB