Màster Universitari. Formació del Professorat (MFPR): 2016-17

IMPORTANT   La informació completa d'aquest Màster la podeu consultar la pàgina d' informació d'aquest màster ( http://mfp.uib.cat/ ) .

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 250
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 22/06/2009
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 22/01/2010
BOE : Núm. 50 - 26/02/2010 - número de disposició 3096
Codi RUCT de l'estudi : 4311001

BOE publ. pla d'estudis
Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 27,1€
 • 2a matrícula : 40,66€
 • 3a matrícula : 40,66€
 • 4a matrícula : 40,66€
Documents d'interès

Tríptic

Enllaços

La informació completa d'aquest Màster la podeu consultar la pàgina d' informació d'aquest màster (http://mfp.uib.cat/) .

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

La informació completa d'aquest Màster la podeu consultar la pàgina d' informació d'aquest màster (http://mfp.uib.cat/) .

Els requisits d’admissió al Màster són:

 • Acreditació del domini de les competències relatives a l’especialització que es desitgi cursar mitjançant la realització d’una prova dissenyada a l’efecte per les universitats, de la qual quedaran exempts els qui estiguin en possessió d’alguna de les titulacions universitàries que es corresponguin amb l’especialització elegida.

 • Acreditació del domini d’una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les Llengües. Aquesta acreditació es pot aconseguir mitjançant la certificació corresponent o la superació d’una prova convocada per la UIB.

 • Acreditació del domini de la llengua catalana equivalent al nivell C1 del Marc Comú Europeu de competència en llengua catalana. Aquesta acreditació es pot aconseguir amb qualsevol dels certificats de llengua catalana de nivell C1 acceptats pel Govern de les Illes Balears.

Objectius acadèmics i professionals

El Màster Universitari de Formació del Professorat (MFP) pretén oferir una preparació inicial àmplia i rigorosa sobre la que s’articularà, posteriorment, la formació permanent i la necessària actualització en els diversos aspectes de la professió docent. Es pretén que els estudiants del MFP adquireixin la capacitat d’aplicar els coneixements i destreses adquirits, i de resoldre els problemes propis de l’ensenyament, en els diversos àmbits i contexts en què es desenvoluparà la seva feina, considerant en tot moment la incertessa i la dinàmica dels processos educatius. Es pretén també que puguin integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat del sistema i als processos educatius, incloent les reflexions pertinents sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades al desenvolupament de la seva tasca com a docents. Finalment, es tracta d’iniciar un procés que permeti als futurs professors i professores prosseguir de forma autònoma el seu desenvolupament professional com a docents. En definitiva, el MFP de la Universitat de les Illes Balears pretén que els futurs professors i professores adquireixen o millorin les competències professionals específiques relacionades amb quatre aspectes bàsics: la docència en unes determinades àrees o matèries; la seva funció com a tutors d’alumnes; el seu paper com a membres actius d’un equip docent i d’una comunitat educativa; i, de forma general, el seu desenvolupament professional.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El MFP és un requisit per accedir a les proves selectives d’ingrés i accés als cossos docents de professors d’ensenyament secundari. En tractar-se d’un màster professionalizant no dóna accés directe a altres estudis.

Estructura dels estudis

Descripció de l'estructura i programació la podeu trobar al BOE Núm.262 del 29/10/2010  (o en format pdf ).

També podeu consultar l'apartat " Assignatures " d'aquest Màster.

La informació completa d'aquest Màster la podeu consultar la pàgina d' informació d'aquest màster (http://mfp.uib.cat/) .

El curs 2016-2017 s'oferiran les següents especialitzacions :

Anglès i Alemany
Biologia i Geologia
Dibuix i Disseny
Educació Física
Filosofia
Física i Química
Geografia i Història
Llengua castellana i llengua catalana
Matemàtiques
Música
Orientació Educativa
Tecnologia i Informàtica
Tecnologia de Serveis (FP)

Examen final

Per a l’obtenció del títol de Màster és obligatori una defensa pública del Treball de Fi de Màster (TFM) davant una comissió constituïda a aquest efecte, en les dates designades per la comissió acadèmica. La defensa només es podrà realitzar una vegada s’hagin superat totes les assignatures dels blocs genèric i específic i les pràctiques en centres docents.

El TFM consisteix en la realització d’un projecte original en el qual s’elaborarà una proposta educativa a partir dels continguts treballats als mòduls genèric i específic i de l’experiència duta a terme durant les pràctiques a centres docents. Es tracta d’un treball individual dirigit pel professorat del màster. A cada estudiant se li assignarà un tutor el qual tindrà la funció d’assessorar, supervisar i donar el vist i plau al projecte.

Criteris d'avaluació i exàmens

Les matèries del MFP seran avaluades de forma contínua d’acord amb les recomanacions per a les titulacions adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior. L’avaluació de cada matèria és competència del professor de cada assignatura i per tant pot disposar o no d’un examen final. Els criteris específics d’avaluació s’indiquen a les guies docents de cada assignatura que estaran a disposició dels alumnes abans de l’inici del curs.

La informació completa d'aquest Màster la podeu consultar la pàgina d' informació d'aquest màster (http://mfp.uib.cat/) .

Professor coordinador ECTS

Directors de la titulació :

Dr. Bartolomé Vilanova Canet

Departament   Química , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3005
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

Dr. Antoni Ordinas Garau

Departament   Geografía , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2358
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

 

Coordinadors acadèmics

Coordinadora bloc genèric  Dra. Dolors Forteza Forteza  dolors.forteza arroba uib.es
Coordinador bloc específic  Dr. Bartolomé Vilanova Canet  bartomeu.vilanova arroba uib.es
Coordinador de pràctiques  Sr. Agustí Vergés Aguiló  agustiverges arroba gmail.com

 

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Bartolomé Vilanova Canet
  PDI  Juan Frau Munar
  PDI  Antoni Ordinas Garau
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumne  Jonathan González Sánchez
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (22/01/2010)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB