Màster Universitari. Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA): 2016-17


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 30
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 04/04/2014
BOE : Núm. 104 - 29/04/2014 - número de disposició 4536
Codi RUCT de l'estudi : 4314206

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 31,61€
 • 2a matrícula : 51,36€
 • 3a matrícula : 51,36€
 • 4a matrícula : 51,36€
Documents d'interès

Tríptic

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de un alumne orientat a la recerca, amb una formació prèvia com graduat en Física, Matemàtiques, o en un doble grau de Física i Matemàtiques.

En qualsevol cas, el Consell d'Estudis del Màster decidirà sobre la admissió dels estudiants, en funció dels criteris següents:

 • L'expedient acadèmic dels estudis cursats amb anterioritat.
 • La experiència professional.
 • Una declaració d'objectius, on consti la motivació personal del candidat i els motius que l’han dut a sol·licitar plaça al Màster.

L'expedient acadèmic i la experiència professional tindran un pes conjunt del 70%, mentre que la declaració d'objectius tindrà un pes del 30%. En el cas de estudiants amb necessitats especials o particulars associades a la discapacitat, es contemplaran les mesures d'acció positiva que n'assegurin l'accés al Màster, sempre que compleixin les condiciones que marca la normativa vigent.

Ja que s'utilitza l'anglès en el procés formatiu, a més de les llengües oficials, per accedir al màster l'estudiant haurà de satisfer al menys un dels dos criteris següents:

 • Demostrar un nivell mínim d'anglès equivalent al nivell B2 del marc europeu comú de referència (MECR).
 • Haver aprovat al menys una assignatura de grau o el seu equivalent internacional impartida en anglès, amb un mínim de 3 crèdits.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu del Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada (MFMA) es proporcionar una formació avançada, dirigida especialment a aquells estudiants de Grau que aspiren a realitzar posteriorment un Doctorat.

Es tracta per tant d'un Màster orientat fonamentalment a la investigació. Això requereix una estructura que faci possible la especialització en algunes àrees de recerca de especial qualitat. La UIB compta amb la menció de Campus de Excel·lència Internacional ( http://www.e-mta.eu/ ), en el que figura la línia de Física, Computació i Aplicacions, ( http://www.e-mta.eu/line-of-physics-computation-and-applications-lpca/ ). Aquesta línia enclou determinats grups de recerca, que al llarg del temps han anat desenvolupant una labor de primer nivell internacional. Es per això que s'ofereixen cinc especialitats, directament vinculades a aquests grups:

 • Astrofísica i Relativitat
 • Fluids Geofísics
 • Física de Materials
 • Sistemes Quàntics
 • Matemàtica Aplicada

Molts dels problemes rellevants per a la societat son polifacètics, i abordar-los demana una certa capacitat de visió general y de connexió de idees. En aquest context no es proposa un conjunt de especialitats estanques, sinó que cada alumne pugui triar un nombre raonable de crèdits complementaris, pertanyents a especialitats distintes a la seva.

Competències específiques

Les competències específiques que es desenvolupen en aquesta titulació son les següents:

 • CE1 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin combinar una formació especialitzada en Astrofísica i Relativitat, Fluids Geofísics, Física de Materials, Sistemes Quàntics o Matemàtica Aplicada, amb la polivalència que aporta un currículum obert.
 • CE2 - Que els estudiants tinguin l'habilitat d'utilitzar i adaptar models matemàtics per a descriure diferents fenòmens físics.
 • CE3 - Adquirir coneixements avançats en la frontera del coneixement i demostrar, en el context de la investigació científica reconeguda internacionalment, una comprensió plena dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica.
 • CE4 - Capacitat d'adoptar i posar en pràctica un procés substancial de recerca científica.
 • CE5 - Domini de las tècniques de recerca bibliogràfica i documental per a la investigació científica.
 • CE6 - Capacidad de plasmar los resultados de la investigación en una Memoria escrita y de exponerlos de forma clara y sucinta en una presentación oral, según los usos habituales en la comunidad científica internacional.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Física Avançada y Matemàtica Aplicada té una orientació eminentment investigadora. La seva principal finalitat és oferir una iniciació a la investigació científica de qualitat en els camps afins a les seves assignatures i especialitats i la preparació dels estudiants per a que puguin continuar la seva formació investigadora amb un doctorat. Els grups d'investigació involucrats desenvolupen una intensa activitat investigadora d’alto nivell internacional que assegura la rellevància i continua actualització de la formació impartida en el màster.

El títol oficial de Màster Universitari en Física Avançada i Matemàtica Aplicada permet a l'estudiant sol·licitar la admissió als programes de Doctorat de Física o de Matemàtiques de la Universitat de les Illes Balears, o els anàlegs d'altres Universitats.

La amplia oferta formativa amb 5 especialitats i un conjunto d'assignatures complementàries permet obrir més el ventall de possibilitats. Si més no, encara que la titulació no tingui una estricta orientació professional, les tècniques experimentals, de computació i/o anàlisi de dades adquirides en aquests estudis són d’interès en entorns professionals tals com la informàtica, les telecomunicacions, les finances i els sectors energètic, mediambiental, farmacèutic, etc.

Estructura dels estudis

A l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació poden trobar les guies docents i els idiomes d'impartició de cada assignatura.
No obstant això, quan hi hagi estudiants internacionals matriculats, les assignatures s'impartiran en anglès.

En funció del itinerari formatiu escollit per l'alumne, es contemplen les següents especialitats: Astrofísica i Relativitat , Fluids Geofísics , Física de Materials , Sistemes Quàntics , Matemàtica Aplicada .

Es contempla també la possibilitat d'un itinerari generalista , no especialitzat, que l'alumne podria configurar escollint lliurement entre totes les assignatures proposades. En qualsevol cas, tant si l'itinerari és generalista com especialitzat, l'alumne haurà de completar el total de 60 crèdits, amb la distribució següent:

 • 36 crèdits a escollir lliurement entre les assignatures proposades. En el caso d'itineraris especialitzats, un mínim de 18 crèdits han de correspondre a assignatures pertanyents al mòdul de la especialitat escollida.
 • Dins aquest bloc de 36 crèdits, es podran computar fins a un màxim de 12 crèdits procedents d'altres Màsters Universitaris orientats a la recerca, organitzats o participats por la UIB.
 • 24 crèdits pel Treball Fi de Màster .

Entre les assignatures proposades, s'enclouen també complements no vinculats directament a cap especialitat, en matèries de Computació, Anàlisi de Dades, Sistemes Complexos i Electrònica, així com la possibilitat de assistir a Seminaris de Recerca o participar a Congressos Científics.

Especialitats

Especialitat: Astrofísica i Relativitat

 • Relativitat i Geometria
 • Ones de Gravitació
 • Forats Negres
 • Elements de Relativitat Numèrica
 • Introducció a la Física Solar
 • MHD solar: fonaments
 • MHD solar: aplicacions
 • Simulacions numèriques en MHD

Especialitat: Fluids Geofísics

 • Fonaments de Meteorologia i Oceanografia Física
 • Turbulència i capa límit atmosfèrica
 • Circulacions de Mesoescala
 • Predictabilitat
 • Dinàmica de fluids geofísics
 • Ones i inestabilitats en fluids geofísics
 • Anàlisis espacial i assimilació de dades
 • Simulació Numèrica de fluids geofísics

Especialitat: Física de Materials

 • Transformacions de fase en estat sòlid
 • Física de Materials
 • Materials funcionals
 • Biomaterials
 • Magnetisme i Materials magnètics
 • Caracterització estructural i microestructural de materials
 • Caracterització de propietats físiques dels materials

Especialitat: Sistemes Quàntics

 • Teoria Quàntica de Camps
 • Correlacions quàntiques
 • Sistemes quàntics entrellaçats
 • Nanoestructures electròniques
 • Lasers
 • Espintrònica

Especialitat: Matemàtica Aplicada

 • Introducció als sistemes dinàmics
 • Solucions periòdiques de equacions diferencials ordinàries
 • Models matemàtics a les neurociències
 • Processament d’imatges i aplicacions
 • Models matemàtics dins la restauració d’imatges
 • Introducció a les imatges subpixelianes
 • Mètodes de volums finits per a problemes hiperbòlics

Complements :

 • Computació distribuïda
 • Simulació per elements finits
 • Mètodes estocàstics de simulació
 • Fenòmens cooperatius i fenòmens crítics: aplicacions
 • Seminaris de recerca
 • Estades de recerca
 • Tècniques de tractament massiu de dades
 • Instrumentació i adquisició de dades
 • Processat del senyal i comunicacions
 • Transductors MEMS
 • Microscòpia electrònica de transmissió
 • Presentació i visualització científica

Examen final

Presentació i defensa pública del Treball Fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme un procés de avaluació continua, segons es detalla a la guia docent de cada assignatura. (Apartat  " Assignatures ")

 

Professor coordinador ECTS

La coordinació acadèmica la realitza el Consell de Estudis del Máster, presidit pel Director del Màster en Física Avançada i Matemàtica Aplicada

Dr. Jaime Pons Morro

Departament   Física , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3217
E-mail

  Formulari de contacte
  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Jaume Pons Morro
  PDI - Secretari  Romualdo Romero March
  PDI  Carles Bona Garcia
  PDI  Bartomeu Coll Vicens
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumna  Belén Martí López
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:
  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB