Màster Universitari. Filosofia (MFIL): 2016-17


Branca de coneixement Arts i Humanitats
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 20
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 11/12/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 04/04/2014
BOE : Núm. 104 - 29/04/2014 - número de resolució 4536
Codi RUCT de l'estudi : 4314199

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 26,54€
 • 2a matrícula : 43,13€
 • 3a matrícula : 43,13€
 • 4a matrícula : 43,13€
Documents d'interès

Tríptic

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Per a poder accedir al Màster Universitari en Filosofia, cal complir un dels tres perfils administratius següents:

 • Titulats superiors per una universitat espanyola .
  D'acord amb la normativa actual europea, nacional, així com de la UIB, podran accedir als estudis de màster els alumnes que estiguin en possessió del títol de grau o un altre equivalent. A més, els títols de diplomat, arquitecte o enginyer tècnic donen accés als estudis de màster.
 • Titulats superiors per una universitat estranger .
  D'acord amb la normativa actual de la UIB, els estudiants que estiguin en possessió d'un títol d'educació superior estranger podran accedir als estudis del màster amb l'homologació prèvia d'aquest títol a un títol espanyol que habiliti per a l'accés a aquests estudis de postgrau. No obstant això, la UIB es reserva el dret d'admetre estudiants estrangers sense l'homologació del títol, amb la comprovació prèvia d'un nivell de formació equivalent als títols espanyols de grau i que faculten en el país d'expedició del títol per a accedir als estudis de postgrau. El procés d'acreditació s'haurà de realitzar d'acord amb el procediment establert pel Centre d'Estudis de Postgrau.
 • Estudiants que hagin cursat parcialment estudis de doctorat.
  Aquesta categoria d'estudiants, conforme a la normativa de la Universitat de les Illes Balears i el Reial decret 778/1998, Reial decret 56/2005 de 21 de gener, o normes anteriors, podran accedir als programes oficials de postgrau i obtenir el títol oficial del màster, sempre que siguin prèviament admesos, i podran sol·licitar el reconeixement dels crèdits corresponents als cursos i treballs d'iniciació a la recerca realitzats, d'acord amb el procés de convalidació que el Centre d'Estudis de Postgrau establesqui.

En el cas que el nombre de sol·licituds de matrícula excedesqui les places que ofereix el màster (vegeu a dalt), la Comissió Acadèmica del MFIL establirà una llista de prelació de candidats segons els següents criteris:

 1. Expedient acadèmic (fins a 3 punts)
 2. Beques obtingudes (fins a 2 punts)
 3. Publicacions (fins a 2 punts)
 4. Assistència a congressos, cursos i seminaris (fins a 2 punts)
 5. Altres mèrits (fins a 1 punt)

Objectius acadèmics i professionals

Aquest màster ha sigut dissenyat segons els models de l'Espai Europeu d'Educació Superior, i els seus objectius s'han adaptat als denominats 'Descriptors de Dublín', i segons els criteris de la Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ENQA) i la Joint Quality Initiative.

Objectius formatius

El MFIL és un màster de caràcter investigador que proporciona als estudiants les competències bàsiques per a iniciar-se en la recerca en els diferents àmbits de la filosofia. En conseqüència, permet als titulats accedir als programes de doctorat, tant de la UIB com d'altres universitats nacionals i estrangeres. Igualment, la formació oferida pel MFIL proporciona als alumnes coneixements especialitzats en les diferents àrees de la filosofia, en un nivell superior als estudis de grau. Per això, el MFIL es dirigeix tant a alumnes interessats en la realització posterior d'estudis de doctorat com a aquells que tenen com interès principal l'aprofundiment de la formació en filosofia.

Els titulats del MFIL hauran desenvolupat competències fonamentals en recerca que també són útils en l'acompliment d'altres activitats. Així, els egressats seran capaços de redactar treballs acadèmics i de recerca, de dur a terme cerques bibliogràfiques i d'un altre material rellevant, de treballar tant individualment com en equip, de realitzar tasques de forma autònoma, d'exposar i defensar públicament els seus treballs. A més, els titulats hauran adquirit coneixements actualitzats en àrees com la història de la filosofia, l'estètica, la filosofia de la ciència, la filosofia moral i política.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Màster Universitari en Filosofia permet l'accés al Doctorat en Filologia i Filosofia de la UIB, oferint així continuïtat formativa per a tots aquells titulats que vulguen estendre la seua formació acadèmica. Així mateix, el màster habilita als titulats per a poder cursar estudis de doctorat d'altres universitats, sempre que aquests estiguen relacionats amb l'àrea científica en què s'inscriu aquest postgrau.

Estructura dels estudis

Les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat " Assignatures " d'aquest màster.

El programa consta de quatre especialitats:

Actualment, per causa del nombre de alumnes, aquests estudis permiteixen que els alumnes seleccionen de entre el conjunt de l'oferta acadèmica les assignatures que consideren més adients als seus objectius formatius, fins a un total de 42 crèdits (als que se han de afegir els 6 crèdits obligatoris de la assignatura metodològica del mòdul  Formació metodològica bàsica i els 12 crèdits del Treball de Fi de Màster ). Per consegüent, les especialitats serveixen com una orientació formativa i per a la adscripció del TFM a un àmbit de la investigació en filosofia.

En total, el programa formatiu consta de 48 crèdits inclosos els 6 de la assignatura metodològica obligatòria per a tots els alumnes. Per a completar la seva formació, els alumnes han de elaborar y defensar un TFM (12 crèdits). El projecte se inscriurà dins d'un dels àmbits temàtics delineats per una de les especialitats, i els alumnes han de triar en consonància el seu director o directora de TFM.

Hi ha assignatures que s'imparteixen en castellà i unes altres en català.

El MFIL disposa d'un Pla d'Acció Tutorial (PAT). Els alumnes que ho consideren oportú poden sol·licitar tutories amb els coordinadors del MFIL per a aclarir possibles dubtes en relació amb la matrícula. A més, els alumnes en tot moment poden sol·licitar una tutoria amb els coordinadors per a aclarir qualsevol qüestió relacionada amb el funcionament del MFIL. En la primera classe del màster (assignatura metodològica obligatòria per a tots els alumnes) s'ofereix informació bàsica sobre el funcionament de la titulació. Mitjançant l'aplicació de Campus Extens se'ls fa arribar als alumnes la informació pertinent per al bon desenvolupament del programa formatiu, així com per a l'elaboració, inscripció, dipòsit i defensa del TFM.

Estructura

Examen final

Cada assignatura disposa d'un sistema d'avaluació propi i adaptat als objectius de l'assignatura, de manera que no en totes és necessari superar una prova final.

Per a obtenir el títol és necessari elaborar i defensar el TFM en sessió pública davant una comissió formada per tres membres designats per la Comissió Acadèmica del MFIL.

Criteris d'avaluació i exàmens

Hi ha una assignatura de caràcter metodològic i que és obligatòria per a tots els alumnes del MFIL. A més, per a obtenir el títol tots els alumnes han d'haver aprovat la defensa del TFM.

Professor coordinador ECTS

Dr. José Luis Luján López

Departament   Filosofia i Treball Social , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3025
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

Dr. Jens Oliver Todt

Departament   Filosofia i Treball Social , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3025
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Jens Oliver Todt
  PDI  Antonio Bordoy Fernández
  PDI  Bernat Riutort Serra
  PDI  José Luis Luján López
  PDI  Mateu Cabot Ramis
  PDI  Joan Lluís Llinàs Begon
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumne  Miquel Company Obrador
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Memòria de verificació
Indicadors del màster (MFIL)

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB