Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació (METM): 2016-17


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 30
Modalitat

Presencial

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 29,09€
 • 2a matrícula : 47,26€
 • 3a matrícula : 47,26€
 • 4a matrícula : 47,26€
Documents d'interès

Tríptic

Enllaços

Més informació a la plana web del màster http://metme.uib.eu/

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Requisits d'accés

D'acord amb el que s'estableix als articles corresponents del Real Decret 1393/2007:

 • Per poder accedir als ensenyaments oficials de màster serà necessari estar en possessió d'un títol universitari espanyol o d'un expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior que faculti en el país d'expedició del títol per a l'accés als ensenyaments de màster.
 • Així mateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat d'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que aquests acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país d'expedició del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ de l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster.

Tenint en compte que el màster s'imparteix completament en anglès, tots els aspirants hauran de tenir un coneixement de llengua anglesa equivalent al nivell B2.

Criteris d'admissió

Tots els aspirants que compleixin els requisits d'accés seran avaluats per la Comissió Acadèmica del Màster seguint els següents criteris:

 • Adequació de la formació prèvia als continguts de les assignatures del màster (de 0 a 3 punts). Tot i que el màster es dirigeix principalment a estudiants que hagin cursat graus oficials en Turisme, Economia o Administració d'Empreses, també es consideraran estudiants provinents d'altres graus com Enginyeries, Matemàtiques i Ciències Ambientals, sempre i quan tinguin les competències necessàries per completar amb èxit el màster.
 • Expedient acadèmic (de 0 a 6 punts)
 • Experiència professional relacionada (de 0 a 1 punt)

La Comissió Acadèmica del Màster serà l'encarregada de considerar l'adequació de la formació prèvia de l'alumne. Aquesta recomanació serà comunicada a la direcció del màster per decidir l'admissió de l'alumne al títol.

Objectius acadèmics i professionals

El "Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació" és un programa de formació avançada orientat a formar especialistes en anàlisi econòmica aplicada al monitoratge i avaluació (M&E, en les seves sigles en anglès) de projectes i polítiques. El màster proporciona eines analítiques i quantitatives en M&E, integrant coneixements teòrics i l'aplicació dels mateixos a problemes econòmics reals, amb la finalitat de poder afrontar els reptes econòmics de les economies turístiques.

En un món cada vegada més incert i competitiu, les destinacions turístiques s'han d'adaptar i respondre amb rapidesa a les condicions canviants de l'oferta i la demanda, aprofitant les seves fortaleses i les oportunitats que es deriven del joc global. La ràpida transformació de l'entorn turístic internacional on es comercialitza el producte turístic, fa necessari dur a terme tasques de monitoratge per garantir la competitivitat de la destinació, no només des de la vessant tradicional de manteniment de la quota de mercat si no des de la vessant dinàmica que garanteix la millora dels nivells de benestar de la població. Al mateix temps, és necessari tenir en compte que la competitivitat va associada a la capacitat d'una destinació de satisfer les expectatives dels turistes i assegurar simultàniament la satisfacció de les necessitats de la població i dels agents locals, sigui quin sigui l'horitzó temporal. Per tot això, la competitivitat i la sostenibilitat turística s'han erigit com les dues matèries clau del màster.

En aquest context, resulta imprescindible formar professionals capaços de dur a terme tasques de monitoratge i avaluació de polítiques, plans i projectes en l'àmbit del turisme que responguin a la identificació de reptes i al diagnòstic de les debilitats estructurals. La consideració d'aquests aspectes contribuirà de forma decisiva a millorar els processos de presa de decisions i el rendiment de les polítiques i projectes tant des de la perspectiva privada com social. Només d'aquesta manera és possible garantir el posicionament internacional de la destinació tot contribuint a la prosperitat de la societat.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Els graduats del "Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació" podran optar entre continuar els seus estudis mitjançant la realització d'un doctorat, o incorporar-se al mercat de treball. Pel que fa a aquesta darrera opció, els continguts del màster s'han dissenyat de cara a garantir una especialització apta per a la inserció dels graduats en el mercat de treball en un dels següents perfils:

 • Tècnic superior a l'Administració Pública o al sector privat
 • Responsable de projectes a departaments d'R+D+I i de projecció estratègica a PIMES, grans empreses turístiques i altres institucions públiques i/o privades
 • Investigador a departaments d'R+D+I i de projecció estratègica a PIMES, grans empreses turístiques i altres institucions públiques i/o privades
 • Investigador i/o professor a institucions públiques i/o privades (universitats, escoles de negocis, etc.)
 • Analista/consultor/especialista en plans de desenvolupament i/o estratègics
 • Analista/consultor/especialista en disseny de polítiques, plans i projectes
 • Especialista en monitorització i avaluació de projectes i polítiques a institucions internacionals (WTO, Unió Europea, etc.)
 • Especialista en monitoratge i avaluació de projectes i polítiques a empreses turístiques

Estructura dels estudis

Per obtenir el títol de màster els estudiants hauran de superar 60 crèdits ECTS, equivalents a 1500 hores d'estudi, distribuïts durant dos semestres (setembre-gener i febrer-juny) de la següent manera:

Examen final

Per obtenir el títol de màster els estudiants hauran d'elaborar un Treball de Fi de Màster, durant el segon semestre, on hauran d'aplicar les competències adquirides durant el programa. Cada estudiant, que serà supervisat per un professor del màster, haurà de redactar el seu Treball de Fi de Màster i l'haurà de presentar públicament davant un tribunal acadèmic. La defensa del Treball de Fi de Màster només es podrà realitzar una vegada s'hagin superat totes les assignatures dels mòduls troncal, d'especialització i complementari.

Criteris d'avaluació i exàmens

Les assignatures del "Màster Universitari. Economia del Turisme: Monitoratge i Avaluació" s'avaluaran de forma contínua d'acord amb les recomanacions per a les titulacions adaptades a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Els criteris específics d'avaluació de cada assignatura s'indicaran a les guies docents que estaran a disposició dels alumnes a la pàgina web del màster a l'inici de cada curs.

Professor coordinador ECTS

Dr. Ángel Bujosa Bestard

Departament   Economia Aplicada , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 1381
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Ángel Bujosa Bestard
  Secretària  Jaume Rosselló Nadal
  PDI  Catalina Natividad Juaneda Sampol
  PDI  Luca Piccoli
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumne  Montserrat gatnau Vera
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procès de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

 

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB