Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE)

Any acadèmic 2018-19 | 60 crèdits | 30 places

11365. Mecanismes Moleculars de la Homeòstasis dels Metalls en Organismes Vius. De (2018-19)

Crèdits 3 ECTS.
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.