Màster Universitari. Ciència i Tecnologia Química (MCTE): 2016-17


Branca de coneixement Ciències
Òrgan(s) proponent(s)
Caràcter

Doble titulació

FAQ: Què és una doble titulació?

Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 25
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 17/01/2014
BOE : Núm. 33 - 07/02/2014 - número de resolució 1287
Codi RUCT de l'estudi : 4314201

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 32,47€
 • 2a matrícula : 52,75€
 • 3a matrícula : 52,75€
 • 4a matrícula : 52,75€
Documents d'interès

Tríptic

Enllaços

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Les condicions d'admissió al Màster Universitari de Ciència i Tecnologia Química són les que s’estableixen amb caràcter general al Reial decret 1393/2007 [ HTML ] (modificat pel Reial Decret 861/2010 [ HTML ]), pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de postgrau.

El perfil d'ingrés recomanat o idoni per al Màster Universitari: Ciència i Tecnologia Química és el de graduat o llicenciat en alguna de les següents matèries: química, física, bioquímica, biologia, ciència i tecnologia d'aliments, farmàcia, enginyeria industrial i química. És a dir, aquest màster universitari està obert a titulats amb una formació bàsica en Química que desitgin especialitzar-se en Ciència i Tecnologia Química o iniciar-se en la recerca en aquest camp. El nivell de coneixement que s'exigeix als alumnes del màster serà l'equivalent al nivell B2, segons el marc comú europeu de referència (MCER) per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2002). L'acreditació d'aquest nivell es podrà realitzar durant la realització del màster.

Objectius acadèmics i professionals

L'objectiu principal del Màster Universitari: Ciència i Tecnologia Química és proporcionar als alumnes una formació que els permeti aprofundir en els coneixements adquirits i aconseguir nous sabers i destreses que facilitin la seva incorporació al món professional en diferents àmbits, que inclouen la recerca (Perfil Investigador) o una activitat professional especialitzada en el mitjà empresarial (Perfil Professional).

Aquest títol ofereix formació de postgrau a graduats o llicenciats en química, física bioquímica, biologia, ciència i tecnologia d'aliments, farmàcia, enginyeria industrial i/o química, així com a professionals titulats superiors de la branca de la ciència i tecnologia química en actiu.

El Màster proposat incideix de forma molt especial en la formació integrada i multidisciplinària de l'estudiant. Aspectes fonamentals del procés d'ensenyament-aprenentatge que planteja són l'estímul de la capacitat crítica i de valoració i resolució de problemes per, així, formar especialistes amb autonomia i capacitat de decisió en la seva activitat científica i professional.

L'aprenentatge i ús de modernes tècniques instrumentals, al costat dels corresponents continguts teòrics i activitats pràctiques, es presenten com a eines fonamentals per a la consecució dels seus objectius específics, que són:

 • donar una formació sòlida i actualitzada en coneixements bàsics, metodològics i aplicats de la Ciència i la Tecnologia Química a graduats, llicenciats i professionals.
 • proporcionar la base científica i les habilitats metodològiques adequades per iniciar una tesi Doctoral en l'àmbit de la Ciència i Tecnologia Química així com per a la formació de professionals en recerca bàsica i aplicada en aquest camp.
 • nodrir a la societat de professionals especialitzats en els aspectes més avançats de la Ciència i Tecnologia Química necessaris per a la seva inserció laboral en empreses d'àmbit industrial, sanitari, i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+i.

La consecució d'aquests objectius pot igualment ser d'utilitat en qualsevol altre àmbit on siguin necessaris tècnics i directius altament qualificats en R+D+i.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Estudis de tercer cicle en general.

Titulació de doctor per la Universitat de les Illes Balears dins el programa de Ciències Experimentals i Tecnologies.

Professionals en empreses d'àmbit industrial, sanitari, i de serveis, tant en els aspectes de producció i anàlisi com en R+D+i.

Estructura dels estudis

El Màster Universitari: Ciència i Tecnologia Química és d'oferta anual i té una periodicitat lectiva d'un curs acadèmic complet. Un alumne que es tituli haurà de cursar un total de 60 ECTS, sent 30 ECTS de caràcter obligatori i comú per a tots els alumnes. Aquests 30 ECTS obligatoris estan associats a dos mòduls: " Tècniques instrumentals " (12 ECTS) i " Treball de Fi de Màster " (18 ECTS). Els 30 ECTS restants els podrà cursar triant assignatures del mòdul optatiu d'especialització. Aquestes assignatures estan agrupades en cinc blocs temàtics diferents perquè l'alumne pugui obtenir el seu títol de màster amb una de les cinc especialitats següents sempre que cursi, com a mínim, 24 crèdits del bloc corresponent:

Els alumnes que optin per l'orientació professional hauran de cursar obligatòriament el mòdul de " Pràctiques externes " de 6 crèdits, podent completar els 24 crèdits optatius restants amb assignatura del mòdul d'especialització.

Esquema

Examen final

No es contempla un examen global final de màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Es durà a terme mitjançant un procés d'avaluació continuada que està detallada a la guia docent de cada assignatura (Secció " Assignatures ").

La realització d'un projecte de Màster, tutelat por un professor doctor del Màster, és obligatòria.

L'avaluació del projecte de Màster la fa un tribunal del Màster específic per al projecte.

A l'avaluació es té en compte:

 • La memòria del projecte de Màster.
 • L'exposició oral i defensa oral del projecte en una sessió pública davant el tribunal de Màster.
Cada assignatura del Màster, secció " Assignatures ", té els seus criteris d'avaluació i exàmens, vegeu també la secció " Estructura " del màster.

Professor coordinador ECTS

L'òrgan bàsic de Coordinació Acadèmica està format per la directora Dra. María del Carmen Rotger Pons i per la Comissió Acadèmica de la titulació.

Dra. María del Carmen Rotger Pons

Departament   Química
Telèfon  (34) 971 17 2039
E-mail

  Formulari de contacte
  Fitxa personal

Dra. Gemma Isabel Turnes Palomino

Departament   Química
Telèfon  (34) 971 17 3250
E-mail

  Formulari de contacte
  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Josefa L. Donoso Pardo
  PDI  Gemma Isabel Turnes Palomino
  PDI  María del Carmen Rotger Pons
  PAS  M. Consolación Hernández Guerra
  Alumna  Marina Calahorro García
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (06/02/2015)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe de seguiment extern (2014-15) 16/09/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 2014-15

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB