Màster Universitari. Cognició i Evolució Humana (MCEV): 2016-17


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Nombre de crèdits 60
Places de nou ingrés 20
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 25/09/2013
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 17/01/2014
BOE : Núm. 33 - 07/02/2014 - número de disposició 1287
Codi RUCT de l'estudi : 4314264

BOE publ. pla d'estudis

 

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Edifici on s'imparteix
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 26,54€
 • 2a matrícula : 43,13€
 • 3a matrícula : 43,13€
 • 4a matrícula : 43,13€
Documents d'interès

Tríptic

Llistat de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats

Enllaços

Noticies i esdeveniments

Descriptor de la titulació

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Se establece un numerus clausus inicial de 20 plazas. La Comisión Académica de la titulación examinará los currículos de los candidatos que hayan realizado la preinscripción en el máster con el objetivo de decidir si es pertinente o no otorgarles el derecho de matriculación, de acuerdo con los perfiles de ingreso y los requisitos de formación previa establecidos. Si se supera el número de candidatos pertinentes establecido en el numerus clausus , la Comisión Académica de la titulación elaborará una lista jerarquizada de méritos de los candidatos de acuerdo con los siguientes criterios:

 1. Expediente académico
 2. Publicaciones en revistas especializadas en la materia del itinerario del máster
 3. Becas obtenidas
 4. Asistencia a congresos y seminarios
 5. Otros méritos académicos

Objectius acadèmics i professionals

El objetivo del Máster Universotario en Cognición y Evolución Humana es la formación y titulación orientadas hacia una comprensión y capacidad de análisis de la conducta humana bajo un triple prisma: (i) de acuerdo con sus principales componentes de tipo cognitivo, (ii) como parte integrante de una determinada sociedad dentro de la globalización de los grupos humanos, y (iii) como resultado de un  proceso evolutivo tanto en términos ontogenéticos como filogenéticos. Dicho objetivo procede de la convicción acerca de la importancia que tiene, para el conocimiento de la naturaleza humana, la evolución de los procesos y mecanismos cognitivos que son propios de nuestra especie. Este proyecto de avanzar en la comprensión de la naturaleza humana a través de la intregración de la perspectiva evolutiva y la cognitiva, para entender nuestra especificidad como especie, constituye actualmente uno de los polos más activos de investigación interdisciplinar, como lo indica la proliferación de centros académicos, asociaciones científicas, revistas y congresos, en este ámbito.

De acuerdo con este planteamiento, las competencias específicas del máster son las siguientes:

 • CE1: Obtener un conocimiento avanzado de la evolución, los procesos cognitivos, y los procesos de socialización de los seres humanos
 • CE2: Conocer las técnicas de investigación avanzadas en el ámbito de las ciencias sociales y humanas, en especial aquellas que tengan que ver con el estudio de la evolución, la cognición y la socialización humanas
 • CE3: Conocer los principales procesos neuronales que han intervenido en la aparición de los rasgos cognitivos humanos
 • CE4: Saber integrar la investigación en los ámbitos del estudio de la evolución, de la antropología y de la psicología cognitiva.
 • CE5: Saber trabajar en equipo, en un grupo de investigación vinculado a las disciplinas del máster.

Accés a altres estudis i sortides professionals

El Máster Universitario en Cognición y Evolución Humana garantiza el acceso al Programa de Doctorado en Cognición y Evolución Humana de la UIB. Permite seguir hacia múltiples programas de doctorado, en función de la metodología desarrollada en el TFM. La cualificación investigadora que ofrece el máster puede resulta de interés profesional en múltiples áreas.

Estructura dels estudis

Les assignatures es poden trobar a l'apartat " Assignatures " d'aquesta titulació.

El màster està pensat per ser cursat en un any. Consisteix en 60 crèdits: 30 de cursos comuns, que s'imparteixen el primer trimestre; 15 d'optatius, i 15 corresponents al treball final.

Primer trimestre ( Mòdul troncal )

Evolució Humana
Evolució de la Ment
Teoria de l'Evolució
Cognició i Cervell
Processos de socialització
Formació en recerca

Segon trimestre

Format pels següents mòduls:

Modelització de sistemes complexos . Psicología cognitiva . Neurociència cognitiva de les funcions superiors . Processos de socialització en el món contemporani .

Optatives de formació investigadora avançada (s'ha de cursar obligatòriament una de les 3):

Investigació avançada en estudis socials i polítics
Investigació avançada en psicologia experimental
Investigació avançada en neurociència cognitiva

Optatives de lliure elecció :

(a consultar, atès que la oferta pot canviar cada curs)

Treball Final de Màster ( Mòdul )

Es l'element clau de la formació investigadora. El treball ha de tenir el format d'un article científic, pensat per ser publicat en una revista.

Llistat de Treballs de Fi de Màster (TFM) defensats

Examen final

Para cada asignatura, viene especificado en las guías docentes que pueden consultar en el apartado " Asignaturas ".

No hay un examen final del máster, pero la titulación depende de la presentación de un trabajo de investigación original al final, que equivale a 15 créditos ECTS.

Exigimos que el Trabajo Fin de Màster tenga la forma de una artículo científico, preparado para la presentación a un revista en particular, que debe ser especificada y justificada su elección. El objetivo es que el trabajo dé lugar a una publicación, como el mejor modo de acreditar la formación investigadora. La evaluación del TFM incluye, además del informe escrito, valorar el trabajo realizado y la presentación pública.

Criteris d'avaluació i exàmens

Especificado en las guías docentes que pueden consultar en el apartado " Asignaturas ".

Professor coordinador ECTS

Dr. Antoni Gomila Benejam

Departament   Psicologia
Telèfon  (34) 971 17 2388
E-mail

  Formulari de contacte
  Fitxa personal

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

 • Composició nominal de la Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)
  Responsable de qualitat  Antoni Gomila Benejam
  PDI  Enric Munar Roca
  PDI  Marcos Nadal Roberts
  PAS  Consuelo Hernández Guerra
  Alumne   Francisca Sastre Servera
 • Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)
 • Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

  1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
  2. Verificar la implantació del SGIQ.
  3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l'àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre'n comptes a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d'actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
  5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
  6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d'Estudis de Postgrau .
  7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d'Estudis de Postgrau .
 • Compromís del títol amb la qualitat
 • Manual de qualitat de la UIB
 • Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments (PDF)
 • La legislació exigeix que els títols oficials d'Espanya siguin avaluats positivament per l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA). Aquest procés es diu verificació i la seva finalitat és assegurar que el programa formatiu que seguiràs és adequat per obtenir les competències i adquirir els resultats d'aprenentatge prevists.

  Consulta la memòria del pla d'estudis del títol oficial (25/09/2013)

  L'Espai Europeu d'Educació Superior exigeix l'existència d'un sistema que asseguri la qualitat del títol. El Sistema de Garantia de Qualitat d'aquest Programa de Màster es troba recollit i està basat en el Sistema de Garantia Intern de Qualitat de la UIB (SGIQ)

  A l'enllaç http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-master-oficials/ trobareu els plans d'estudis dels títols oficials de màster verificats pel Consell d'Universitats, així com tota la documentació rellevant relacionada amb la seva verificació. A més, hi trobareu els plans d'estudis que estan en procés de verificació.

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB