Màster Universitari. Biotecnologia Aplicada (MBTA)

Any acadèmic 2017-18 | 60 crèdits | 20 places

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Com a criteris específics d'ingrés als estudis de "Màster Universitari: Biotecnologia Aplicada" el perfil d'ingrés i formació prèvia dels alumnes que hi volen ingressar seran:

 1. Llicenciats actuals (formació superior a 240 crèdits ECTS), preferentment en Biologia, Bioquímica, Química, Psicologia, Medicina, Farmàcia, Veterinària, Ciència i Tecnologia dels Aliments).
 2. Diplomats actuals (formació inferior a 240 crèdits ECTS), preferentment en Engineries relacionades amb la Agricultura i el Medi Ambient.
 3. Graduats futurs de formació equivalent a qualsevol de les carreres esmentades abans en els apartats anteriors d‘aquest punt.

S'aplicarà, a més, el que preveu el Reial decret 1393/2007, de 29 d‘octubre, i els requisits específics de la UIB sobre accés als estudis oficials de postgrau.

Els alumnes que sol·licitin l‘admissió al Màster Universitari junt amb la seva petició han de lliurar:

 • Un certificat en extracte de les assignatures cursades en els estudis de grau (llicenciatura, diplomatura o grau, segons sigui el cas) que indiqui la qualificació obtinguda de cadascuna i el nombre de convocatòries que han estat necessàries.
 • Un currículum vitae.

Després de l'estudi de la documentació aportada, la Comissió d'Estudis del Màster de la universitat procedirà a establir l'oportuna prelació dels alumnes sol·licitants fins a completar les places disponibles.

Per procedir a la convalidació total o parcial de cursos o matèries procedents d'aprenentatges previs, serà necessària la sol·licitud de l'alumne interessat i l'aportació de la informació acadèmica necessària per procedir-hi.

Objectius acadèmics i professionals

L'interès en la creació i realització del Màster proposat radica en els seus objectius, a saber:

 1. La formació de científics i professionals especialitzats en els àmbits de la Salut i el Medi Ambient, per tal de fer possible la seva inserció en els sectors industrials, de serveis, mediambientals, sanitari i acadèmic.
 2. La formació integrada i multidisciplinar de l'estudiant i l'estímul de la seva capacitat crítica i de valoració i resolució de problemes.
 3. La formació d'especialistes amb autonomia i capacitat de decisió en la seva activitat científica i professional.

En conseqüència, la connexió amb les institucions i empreses del sector serà una realitat que anirà paral·lela a la marxa normal del Màster, que repercutirà obrint possibilitats laborals evidents als alumnes del Màster.

 • Interès i rellevància acadèmica: El present programa permet al alumne assolir competències transversals i específiques que suposen una especialització i aprofundiment de coneixements respecte del grau. El programa integra els coneixements teòrics i pràctics necessaris per permetre a l'alumne la integració en el món laboral, tant en l'activitat de l'empresa privada com iniciar una carrera docent-investigadora.
 • Interès i rellevància científica: El "Màster Universitari: Biotecnologia Aplicada" prepararà per seguir un Doctorat en qualsevol de les àrees pròpies del programa. A tal fi, aquests estudis de Màster es continuaran en els Doctorats amb menció d'excel·lència de la UIB: Doctorat en Biologia de les Plantes i Doctorat en Biotecnologia i Evolució.
 • Interès i rellevància professional: Un dels objectius principals d'aquest programa de postgrau és permetre a l'alumne la integració en un àmbit professional especialitzat a on els coneixements en biotecnologia li ofereixen perspectives àmplies en empreses i universitats espanyoles, europees i de la resta del món. Així, no només els continguts teòrics i pràctics del programa sinó també la interacció amb empreses nacionals i internacionals permetran a l'alumne acostar-se al món professional en un entorn multidisciplinari.

Estructura dels estudis

El pla d'estudis i les guies docents es poden trobar a l'apartat "Assignatures" d'aquesta titulació i a l'apartat de "Criteris d'avaluació i exàmens" del descriptor.

Esquema del curs

Esquema

60 ECTS (30 ECTS comuns + 30 ECTS de especialitat)

Les assignatures obligarories comuns són:

 • 11216 - Metodologia i Processos en Biotecnologia - 5,0 ECTS
 • 11217 - Aplicacions Biotecnològiques per a la Gestió de la Biodiversitat - 5,0 ECTS
 • 11218 - Transferència de Tecnologia, Protecció de Resultats de la Investigació i creació d'empreses de base tecnològica - 3,0 ECTS
 • 11238 - Pràctiques Externes - 5,0 ECTS
 • 11239 - Treball de Fi de Màster - 12,0 ECTS

Especialitat Biotecnologia i Salut

Assignatures obligatòries a aquesta especialitat:

 • 11219 - Disseny i Desenvolupament de Fàrmacs - 5,0 ECTS
 • 11220 - Biotechnology in Biomedicine - 5,0 ECTS
 • 11221 - Diagnòstic Molecular i Teràpia Gènica - 5,0 ECTS
 • 11222 - Antropologia Molecular i Genètica Forense - 5,0 ECTS

Assignatures optatives a aquesta especialitat:

 • 11223 - Regulació de l'Expressió Cel·lular - 5,0 ECTS
 • 11224 - Seminaris en Investigació Biomèdica - 5,0 ECTS
 • 11227 - Tècniques Genètiques Avançades - 5,0 ECTS

Especialitat Biotecnologia i Medi Ambient

Assignatures obligatòries a aquesta especialitat:

 • 11228 - Tècniques i Metodologies de Camp - 15,0 ECTS

Assignatures optatives a aquesta especialitat:

 • 11229 - Ecofisiologia de la Productivitat Primària - 5,0 ECTS
 • 11230 - Eficiència en l'Ús de l'Aigua en Plantes i Noves Tecnologies de Reg - 5,0 ECTS
 • 11232 - Tècniques Avançades d'Estudi de la Vegetació i Hàbitats Mediterranis d'Interès - 5,0 ECTS
 • 11233 - Tècniques per a la Gestió de la Biodiversitat i els Espais Naturals - 5,0 ECTS
 • 11235 - Biotecnologia Aplicada al Control de Plagues - 5,0 ECTS

Examen final

Els alumnes hauran de realitzar les activitats pròpies de cada assignatura i realitzar un Treball de fi de Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els alumnes hauran de superar 18 crèdits de les matèries obligatòries comunes i 30 crèdits de les matèries pròpies de cada especialitat, a més de realitzar 5 crèdits (125 hores) de pràctiques especialitzades en els laboratoris de la Universitat de les Illes Balears, o en alguna de les entitats col·laboradores (haurà d'establir-se un conveni específic a aquest efecte), i realitzar un treball final de Màster (de 12 crèdits), tutelat per algun professor doctor del Consell Acadèmic del Màster.

Professor/a coordinador/a ECTS

Dr. Javier Gulías Leon (especialitat en Medi Ambient)
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2710 / 971 17 3446
Dr. Pablo V. Escribá Ruíz (especialitat en Salut)
Departament
Telèfon
(34) 971 17 2710 / 971 17 3446