Màster Universitari. Advocacia (MADV): 2016-17


Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Òrgan(s) proponent(s)
Direcció estudis
Professorat Coordinador
Nombre de crèdits 90
Places de nou ingrés 80
Modalitat

Presencial

BOE publicació

Data de verificació : 28/12/2012
Data de l'Acord de Consell de Ministres : 05/07/2013
BOE : Núm. 186 - 05/10/2013 - resolució 8591
Codi RUCT de l'estudi : 4313691

BOE publ. pla d'estudis

BOE : Núm. 288 - 02/12/2013 - número de resolució 12628

Serveis administratius responsables
Personal de contacte
Centre responsable Centre d'Estudis de Postgrau
Preu públic per crèdit
 • 1a matrícula : 31,61€
 • 2a matrícula : 51,36€
 • 3a matrícula : 51,36€
 • 4a matrícula : 51,36€
Documents d'interès

Tríptic

Descriptor de la titulació

Logo UIB Logo ICAIB

Perfil d'ingrés i criteris d'admissió

Per poder cursar el Màster és requisit tenir el títol oficial de graduat en Dret o de llicenciat en Dret.

El Màster Universitari d'Advocacia va dirigit molt especialment als graduats en Dret. També pot resultar d’interès als llicenciats en Dret.

En cas que hi hagi més sol·licituds que places disponibles (l’oferta és de 80 places):

 1. S’atorgarà, en tot cas, preferència als graduats en Dret respecte als llicenciats en Dret.
 2. Dins cada grup, graduats en Dret o llicenciats en Dret, s’atorgaran les places en funció de l’expedient. Per valorar l’expedient, es tindrà en compte la mitjana sobre 10 de l’expedient acadèmic. A la mitjana sobre 10 de l’expedient acadèmic del grau de Dret o de la llicenciatura de Dret s’hi sumaran:
  • 1 punt als graduats o llicenciats en Dret per la Universitat de les Illes Balears.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de llicenciat o graduat en Administració i Direcció d'Empreses o en Relacions Laborals: 0,5 punts.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de diplomat en Ciències Empresarials o en Relacions Laborals: 0,3 punts (el punts a/b són incompatibles dins la mateixa branca: no es pot sumar 0,5 punts por LADE/GADE i 0,3 per DCE; però sí 0,5 per GADE i 0,3 per DRL).
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin una altra llicenciatura o grau, diferent dels del punt b (LADE/GADE/GRL): 0,2 punts.
  • Als que, a més de ser llicenciats en Dret o graduats en Dret, tinguin un títol oficial de diplomatura diferent de les del punt c (DCE/DRL): 0,1 punt.

Aquests criteris s’aplicaran tant al juliol, si el nombre de sol·licituds supera el nombre de places, com al setembre, si al juliol no s’han cobert totes les places del Màster i el nombre de sol·licituds al setembre supera el nombre de places no cobertes al juliol.

Avís important sobre les Pràctiques Externes i l’assignació de tutors: vegeu l'apartat " Estructura dels estudis " que hi ha més endavant.

Objectius acadèmics i professionals

Si bé el principal objectiu del Màster consisteix a facilitar als estudiants els coneixements pràctics mínims per iniciar-se en el món de l'advocacia, el pla d'estudis no és aliè ni als continguts ni al tipus de proves que hauran de superar els graduats en Dret per poder accedir a la professió d'advocat, perquè aquest Màster ha de ser preparatori per a les esmentades proves d'accés.

Es tracta, per tant, d'un màster professionalitzant, no pensat per a professionals, malgrat que els pugui resultar d'interès.

Accés a altres estudis i sortides professionals

Sempre que l’estudiant sigui un graduat o llicenciat en Dret per una universitat espanyola o sempre que el títol hagi estat homologat a tots els efectes al de graduat o llicenciat en Dret, el Màster permetrà fer les proves per poder accedir a la professió d'advocat.

Estructura dels estudis

Les guies docents de cada assignatura estan a l'apartat " Assignatures " d'aquest màster.
Els C.V. dels professors els podeu trobar a:

El pla d'estudis és compost per 2 mòduls, un treball de fi de màster i unes pràctiques externes obligatòries:

 • Mòdul general , de 16 crèdits, que inclou 3 blocs de continguts: ( Programa )

  • Deontologia professional: Relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o l’autoritat pública i entre advocats.
  • Instrumentals: Responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, funcionament de l'assistència jurídica gratuïta, entorn organitzatiu col·legial i marc jurídic de l'exercici de les professions de l'advocacia. Organització i gestió del despatx; tècniques de treball en equip i de relacions interpersonals; eines de gestió i de cerca i tractament de la informació.
  • Transversals: Estratègia de defensa del client, organització i competència judicial, defensa tècnica i conceptes jurídics fonamentals. Dret tributari. Pràctica de la prova. Tutela jurisdiccional en un marc nacional i internacional, amb especial atenció al recurs d'empara i davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Mètodes alternatius de resolució de conflictes.
 • Mòdul especial , de 29 crèdits, que inclou 4 blocs de continguts: ( Programa )

  • Pràctica civil i mercantil (12 crèdits). Contractes civils i mercantils. Drets reals. Dret de família. Dret de successions. Dret de danys. Dret concursal. Dret societari. Sessions d’actualització (en aquestes sessions d’actualització s’incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica administrativa (6 crèdits). Procediment administratiu. Procés contenciós administratiu. Tribunal economicoadministratiu. Dret urbanístic. Responsabilitat de les administracions públiques. Sessions d’actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica penal (6 crèdits). Dret penal especial. Violència de gènere. Menors. Procés penal. Jurat. Dret penitenciari. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
  • Pràctica laboral i de la Seguretat Social (5 crèdits). Contractació laboral. Seguretat Social. Procediment laboral. Sessions d'actualització (en aquestes sessions d'actualització s'incidirà en les matèries que, pel fet d’haver-se produït recentment novetats legislatives o jurisprudencials, o per qualsevol altre motiu, no formen part dels coneixements del graduat en Dret).
 • Treball de Fi de Màster , de 15 crèdits (assumits per l'ICAIB). El treball consisteix en la preparació de dos dossiers sobre dos casos pràctics i la seva defensa davant d'un tribunal. El tribunal serà compost per tres membres i haurà d'estar conformat en tot cas per almenys un professor permanent de la UIB i un advocat nomenat per l'ICAIB. El tribunal serà designat per la comissió de garantia de qualitat del Màster i avalat per la comissió mixta ICAIB/UIB.

 • Hi haurà unes Pràctiques Externes obligatòries (30 crèdits), d'acord amb el capítol III del Reial decret 775/2011, de 3 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels tribunals.

  Les pràctiques externes es desenvoluparan posant a cada estudiant davall la tutela d'un advocat. S’insisteix especialment que el programa de pràctiques ha de garantir el contacte efectiu de l'alumne tutoritzat amb els òrgans jurisdiccionals, amb altres advocats i amb institucions públiques rellevants en l'exercici de la professió.

  Les pràctiques externes es desenvoluparan durant el tercer quadrimestre.

Per obtenir el títol de Màster en Advocacia s'han de superar (aprovar) els 2 mòduls, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques Externes de forma independent. La superació només d'una part dels 90 crèdits no donarà dret a cap tipus de títol.

El curs durarà tot l'any, i els 2 mòduls, el Treball de Fi de Màster i les Pràctiques Externes són obligatoris.

Examen final

No hi ha examen global final per superar el Màster.

Criteris d'avaluació i exàmens

Els criteris d'avaluació i exàmens estan detallats en les guies docents de cada assignatura (Secció " Assignatures ").

Professor coordinador ECTS

Directors del programa

Dra. Joana Maria Socias Camacho

Departament   Dret Públic , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 2936
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

 

Sr. Bernardo Garcías Vidal

Departament   ICAIB .
Telèfon  -
E-mail  bernardogarcias arroba balearabogados.com

Coordinador del programa

Dr. Bartolomé Trias Prats

Departament   Dret Públic , UIB.
Telèfon  (34) 971 17 3111
E-mail

  Formulari de contacte

  Fitxa personal

 

Els professors de cada assignatura es poden consultar a l'apartat " Assignatures ".

Processos administratius i altres dades d'interès

Formulari per a la presentació de suggeriments sobre el programa

Si voleu ajudar-nos a millorar, teniu un comentari, consulta o suggeriment el podeu fer mitjançant el nostre formulari de contacte de Centre d'Estudis de Postgrau.

Sistema de garantia de qualitat

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis de màster a la UIB