Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de plaça en una altra universitat
  - l'obtenció de plaça en un altre estudi de la UIB
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Llistes d'admesos

Publicació de les llistes d'admesos per DNI dels màsters universitaris:

L'alumnat que hagi estat admès a qualsevol dels màsters universitaris de termini únic, és a dir, no està indicada cap llista d'admesos, rebran la resolució d'admissió de forma individualitzada

Màster Universitari. Advocacia

Nota informativa: Tots els alumnes exclosos que compleixin amb els requisits d'admissió del màster, formen part de la llista d'espera. En cas de quedar alguna plaça sense cobrir, s'anirà notificant de forma individualitzada.

Nota informativa: Todos los alumnos excluidos que cumplan con los requisitos de admisión del máster, forman parte de la lista de espera. En caso de quedar alguna plaza sin cubrir, se irá notificando de forma individualizada.
  Juliol
 Llistat d'admesos  

Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa

Nota informativa: Tots els alumnes admesos hauran de fer una entrevista amb la direcció del màster. Pots consultar el calendari d'entrevistes fent clic aquí.

Nota informativa: Todos los alumnos admitidos deberán realizar una entrevista con la dirección del máster. Puedes consultar el calendario de entrevistas haciendo clic aquí.
  Juliol Setembre
 Llistat d'admesos    
 Calendari d'entrevistes    

Màster Universitari. Microbiologia Avançada

  Juliol Setembre
 Llistat d'admesos    

Màster Universitari. Educació Inclusiva

  Juliol Setembre
 Llistat d'admesos    

Màster Universitari. Formació del Professorat

Nota informativa: Tots els alumnes exclosos que compleixin amb els requisits d'admissió del màster, formen part de la llista d'espera. En cas de quedar alguna plaça sense cobrir, s'anirà notificant de forma individualitzada.

Nota informativa: Todos los alumnos excluidos que cumplan con los requisitos de admisión del máster, forman parte de la lista de espera. En caso de quedar alguna plaza sin cubrir, se irá notificando de forma individualizada.
Admesos per especialitats - Palma Juliol Setembre
 Especialitat - Anglés i Alemany  
 Especialitat - Biologia i Geologia  
 Especialitat - Dibuix i Disseny  
 Especialitat - Educació Física  
 Especialitat - Filosofia  
 Especialitat - Física i Química  
 Especialitat - Geografia i Història  
 Especialitat - Llengua Castellana i Catalana  
 Especialitat - Matemàtiques  
 Especialitat - Música
 Especialitat - Orientació Educativa  
 Especialitat - Tecnologia i Informàtica
 Especialitat - Tecnologia de Serveis  
Admesos - Eivissa Juliol
 Llistat d'admesos - Eivissa
Admesos - Menorca Juliol
 Llistat d'admesos - Menorca

 

Màster Universitari. Nutrició i Alimentació Humana

Nota informativa: Tots els alumnes exclosos que compleixin amb els requisits d'admissió del màster, formen part de la llista d'espera. En cas de quedar alguna plaça sense cobrir, s'anirà notificant de forma individualitzada.

Nota informativa: Todos los alumnos excluidos que cumplan con los requisitos de admisión del máster, forman parte de la lista de espera. En caso de quedar alguna plaza sin cubrir, se irá notificando de forma individualizada.
  Juliol
 Llistat d'admesos  

 

Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

  Juliol
 Llistat d'admesos