Admissió i matrícula

Preinscripció i matrícula  Informació important a consultar abans de fer la preinscripció i matrícula.
 1. En aplicació de l'Acord normatiu 12052/2016, de 7 de novembre, pel qual s'aprova la reserva de places per als estudiants amb discapacitat als estudis de màster i doctorat de la Universitat de les Illes Balears, tots els màsters universitaris han de reservar almenys un 5 per cent de les places que ofereixin per a estudiants que tinguin reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, així com per als estudiants amb necessitats educatives especials permanents associades a circumstàncies personals de discapacitat que durant els seus estudis anteriors hagin requerit recursos i suport per a la seva plena normalització educativa.
 2. Els terminis de preinscripció i matrícula del mes de setembre dels màsters universitaris només s'obriran en cas de quedar-hi places vacants.
 3. Es podrà sol·licitar, una vegada concedida l'admissió, la reserva de plaça als màsters universitaris en els casos en què hi hagi pendent:

  - una sol·licitud de reconeixement de crèdits
  - l'obtenció de plaça en una altra universitat
  - l'obtenció de plaça en un altre estudi de la UIB
  - l'obtenció de visat
  - la resolució d'una sol·licitud (alumnat a temps parcial, concessió d'una beca específica - no MECD -, etc.)

L'alumnat no matriculat no està cobert per cap tipus d'assegurança escolar. Us preguem de tenir aquesta informació en compte a l'hora d'utilitzar les instal·lacions de la UIB.

Terminis de preinscripció i matrícula per als màsters universitaris del curs 2018-19

Calendaris amb els terminis de preinscripció i matrícula per l'alumnat de continuació

Calendaris amb els terminis de preinscripció i matrícula per l'alumnat de nou ingrés

Arts i Humanitats

Ciències

Ciències de la Salut

Màster Universitari. Investigació Biomèdica
Nota informativa Termini de preinscripció extraordinari del 17 al 28 de setembre

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Màster Universitari. Enginyeria Industrial
Nota informativa Termini de matrícula ampliat fins al 5 d'octubre (inclòs)

Terminis generals per  l'alumnat de continuació

El termini de matrícula general per l'alumnat de continuació és de dia 9 de juliol a dia 2 d'agost i de dia 1 de setembre a dia 19 d'octubre de 2018.

El termini de matrícula comença el dia 17 de juliol per  als màsters següents:

 • Màster Universitari. Enginyeria Agronòmica.
 • Màster Universitari. Neurociències.
 • Màster Universitari. Anàlisi de Dades Massives en Economia i Empresa.
 • Màster Universitari. Investigació Biomèdica.
 • Màster Universitari. Intervenció Socioeducativa amb Menors i Família.
 • Màster Universitari. Gestió de Recursos Humans. Intervenció Psicològica i Pedagògica.
 • Màster Universitari. Psicologia General Sanitària

El termini de matrícula comença el dia 20 de juliol per al màster següent:

 • Màster Universitari. Ecologia Marina.

El termini de matrícula començarà el dia 28 de juliol per  als màsters següents:

 • Màster Universitari. Educació Inclusiva.
 • Màster Universitari. Primera Infància: Perspectives i línies d'Intervenció