Estudiants amb titulacions estrangeres

Aquest apartat s'adreça als estudiants amb titulació estrangera que vulguin cursar estudis oficials de postgrau (màster o doctorat) a la UIB. No és necessari que aquests estudiants homologuin els seus títols estrangers. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de Màster. Els estudiants amb titulació estrangera homologada pel Ministeri d'Educació espanyol seguiran el procés de preinscripció al qual s'acullen els estudiants amb titulació espanyola.

Els estudiants interessats en homologar/declarar equivalent el seu títol estranger de grau o màster, han de consultar la pàgina del Ministeri d'Educació espanyol.

Els estudiants interessats en declarar equivalent el seu títol estranger de doctor, han de cosultar la secció "Declaració d'equivalència" de l'Escola de Doctorat de la UIB.

Els estudiants que desitgin cursar estudis oficials de postgrau en la UIB han d'iniciar un procediment de preinscripció a aquests estudis. El procediment de preinscripció és aquell mitjançant el qual l'estudiant sol·licita una plaça en un o diversos programes de postgrau de la UIB. Consta de les següents fases:

Resumen del procedimiento de preinscripción

Oferta acadèmica de postgrau

Poden consultar l'oferta acadèmica vigent de màster i doctorat a través dels següents enllaços. Hi trobaran informació relacionada amb la titulació que vulguin cursar: coordinador/a, nombre de crèdits ECTS, criteris d'admissió, estructura dels estudis, assignatures, cronograma, preu, etc. A més, en cas que tinguin algun dubte acadèmic, poden consultar-lo amb el coordinador/a de la titulació, fent un clic sobre el seu nom, que apareix a la fitxa de l'estudi.

1. Sol·licitud de preinscripció en línia

S'inicia clicant sobre el botó "Preinscripció", situat al costat del nom de l'estudi que es vol cursar.

Per entrar a l'aplicació de sol·licitud de preinscripció en línia cal disposar d'un nom d'usuari i d'una contrasenya. Per obtenir-los, cal clicar sobre Registre en línia d'UIBdigital.

Un cop dins l'aplicació de preinscripció, aquesta anirà indicant quines dades i documents s'han d'anar aportant.

Subir documentos  Documentació a aportar

Durant el procés de preinscripció es carregaran còpies en format digital a través de l'aplicació. Cadascun dels documents detallats a continuació s'ha d'adjuntar en un arxiu diferenciat, independentment de les pàgines de què consti:

 • Còpia del DNI, NIE, o passaport
 • Còpia del títol o diploma acadèmic (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès)
 • Còpia del certificat acadèmic oficial, expedit per la universitat estrangera en paper oficial d'aquesta universitat que l'ha expedit i signat per l'autoritat competent, dels estudis cursats pel sol·licitant on constin, entre d'altres dades, les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el total d'hores o nombre de crèdits de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat (en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès)
 • Còpia del suplement europeu al títol (SET). En cas que la titulació s'hagi cursat en una universitat de l'EEES és convenient presentar el SET
 • Currículum
 • Altra documentació: cal consultar els criteris d'admissió de la titulació, ja que pot tenir requeriments específics o es poden valorar mèrits que requereixin l'aportació de documentació addicional.
En cas de titulacions que requereixin acreditar la nota mitjana de l'expedient com a criteri d'admissió, es pot sol·licitar l'equivalència de la nota mitjana estrangera a través del Servei d'Equivalència de Notes Mitjanes d'ANECA.
Tasa de evaluación de expediente  Taxa

A més, per als titulats de sistemes educatius estrangers aliens a l'espai europeu d'educació superior (EEES), l'aplicació requerirà el pagament de 46,76 euros corresponents a l'estudi de l'equivalència de títols universitaris estrangers per accedir a ensenyaments oficials de màster i/o doctorat sense títol homologat, d'acord amb el Decret 65/2015, de 10 de juliol, pel qual s'aproven els preus públics dels serveis acadèmics i administratius corresponents a ensenyaments oficials de la UIB. Aquest pagament es realitza amb targeta bancària a través de l'aplicació.

2. Accés: avaluació i resolució

Al Centre d'Estudios de Postgrau (CEP) i a l'Escola de Doctorat (EDUIB) de la UIB s'estudiarà i comprovarà que el sol·licitant compleix els requisits d'accés, és a dir, que la seva titulació o les seves titulacions el faculten per accedir a estudis de postgrau oficials a la UIB, i enviarà a l'estudiant un correu electrònic amb la resolució. Es tindran en compte els requisits d'accés següents.

Requisits d'accés a estudis de màster
 • Títol universitari expedit per una institució d'educació superior pertanyent a un altre Estat integrant de l'espai europeu d'educació superior (EEES) que faculti en aquest espai per a l'accés a ensenyaments de màster.
 • Titulats de sistemes educatius aliens a l'EEES. Podran accedir als estudis oficials de màster sense necessitat d'homologar el títol si prèviament la UIB comprova que els títols acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols, i que la titulació obtinguda faculta, al país expedidor del títol, per a l'accés a ensenyaments de postgrau.
Requisits d'accés a estudis de doctorat
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que habiliti per a l'accés a Màster i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60 deuen ser de nivell de Màster.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l'accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del que estigui en possessió l'interessat ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l'accés als ensenyaments de Doctorat.

Si la resolució d'accés és positiva, el CEP i/o l'EDUIB remetran la sol·licitud de preinscripció a la Comissió Acadèmica de la titulació, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de l'estudiant.

Si la resolució d'accés és negativa, acaba el procediment i l'alumne té dret a presentar els recursos que corresponguin.

3. Admissió: avaluació i resolució

Un cop comprovat que l'estudiant té accés als estudis sol·licitats, es remetrà la sol·licitud a la Comissió Acadèmica de la titulació, perquè l'avaluï i resolgui l'admissió de l'estudiant. S'enviarà al sol·licitant una comunicació amb la resolució d'admissió i amb les dates en què l'estudiant ha de fer la matrícula.

Requisits d'admissió

Consultau la informació a la fitxa de cada màster o doctorat, a la pestanya "Informació general", apartat "Criteris d'admissió" del descriptor.

4. Presentació de la documentació original (confrontació)

Per a la fase "1. Sol·licitud de preinscripció" es podran acceptar sol·licituds en què s'aportin còpies de la documentació que encara es troben pendents de legalització o la traducció de les quals no s'hagi realitzat d'acord amb els requisits que es detallen en aquesta web.

No obstant això, els sol·licitants admesos hauran de presentar al CEP o a l'EDUIB la documentació original degudament legalitzada i traduïda abans de fer la matrícula.
 Documentos  Documentació a presentar per confrontar
 • Passaport o document acreditatiu d'identitat
  • Legalització. No és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada del document d'identitat aportat pel sol·licitant, expedit per les autoritats competents en matèria d'estrangeria.
  • Traducció. No és necessari traduir-lo, excepte en cas que es trobi redactat exclusivament en una llengua no habitual (espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès).
 • Títol o diploma acadèmic
  Legalització:
  • Cas 1. Estats membres de la Unió Europea (Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Irlanda, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Xipre), signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu (Islàndia, Liechtenstein, Noruega) i l'acord bilateral amb la Unió Europea (Suïssa): no és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada de l'original.
  • Cas 2. Resta de països:
   S'aportarà l'original legalitzat o còpia compulsada de l'original legalitzat. Vegeu els requisits de legalització.
  Traducció:
  • En ambdós casos (1 i 2) s'aportarà en castellà, català, anglès, francès, italià o portuguès. En cas de ser aportat en un altre idioma, s'ha de traduir al castellà o al català. Vegeu els requisits de traducció.
 • Certificat acadèmic oficial, expedit per la universitat estrangera en paper oficial i signat per l'autoritat competent, dels estudis cursats pel sol·licitant on constin, entre altres dades, les assignatures cursades amb la nota obtinguda, el total d'hores o nombre de crèdits de cadascuna i el sistema de qualificació aplicat:
  • Legalització. No és necessari legalitzar-lo. S'aportarà l'original o còpia compulsada de l'original..
  • Traducció. S'aportarà en espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès. En cas de ser aportat en un altre idioma, s'haurà de traduir a l'espanyol, català, anglès, francès, italià o portuguès. Vegeu els requisits de traducció.

Taula resum de la documentació original a confrontar abans de fer la matrícula (originals, legalitzacions, traduccions).