Règim de permanència

Quin és el nombre mínim de crèdits que he d'aprovar un curs de grau per seguir estudiant a la UIB?

Alumnes que s’han matriculat per primera vegada abans del curs 2013-14

  • Els estudiants a temps complet de les titulacions de grau han d’aprovar com a mínim 12 crèdits el primer any i 36 els dos primers anys.
  • Els estudiants a temps parcial en acabar el primer any acadèmic han de tenir superats un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits per poder continuar matriculat.

Alumnes que s’han matriculat per primera vegada a partir del curs 2013-14

Quin és el nombre màxim de crèdits de què puc matricular-me?

Alumnes matriculats a partir del curs 2013-14

Tot i que a la memòria del pla d'estudis es recomani que un alumne s'ha de matricular d'un màxim de 60 crèdits per any acadèmic, els alumnes es poden matricular de més crèdits. Ara bé, s'ha d'acceptar la responsabilitat d'haver comprovat que poden realitzar les activitats d'avaluació tal com estan programades i complir els requisits establerts que siguin necessaris per superar l'assignatura.

A més, per poder-se matricular d'assignatures de cursos posteriors:

  • S'han de matricular de totes les pendents de formació bàsica de cursos anteriors.
  • S’han de matricular de totes o totes menys una de les assignatures obligatòries d’un semestre dels cursos anteriors per poder-se matricular d’assignatures obligatòries del mateix semestre d’un curs superior.
    Una assignatura anual es computarà com una assignatura en cada semestre de la meitat dels crèdits totals, excepte quan el pla d’estudis hagi fixat un altre repartiment.
    Així mateix, les pràctiques externes curriculars que no estiguin definides com a assignatures optatives al pla d’estudis tindran la consideració d’assignatures obligatòries.
  • D'assignatures optatives si estan en disposició de matricular-se de les obligatòries d'aquell curs o si el degà ho autoritza.

Alumnes matriculats abans del curs 2013-14

Tant els estudiants a temps complet com els estudiants a temps parcial només es poden matricular d’un màxim de 78 crèdits, llevat que per raons excepcionals el responsable de la titulació autoritzi un increment d’aquest nombre.

També és important tenir en compte que els estudiants de grau només poden matricular-se d’assignatures de segon curs  si han superat el 50 per cent dels crèdits del primer curs i només poden matricular-se d’assignatures de cursos posteriors a segon si han superat el 70 per cent dels crèdits dels dos primers cursos de la seva titulació.

No obstant això, els estudiants que en aplicació de les normes del règim de permanència només puguin matricular-se com a màxim de 12 crèdits durant un semestre, poden sol·licitar al responsable de la titulació una ampliació de la matrícula que els permeti cursar fins a 18 crèdits per semestre.

Què passa si no super el nombre mínim de crèdits?

Si no superes el nombre mínim de crèdits, pots adreçar-te al vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica, el qual podrà autoritzar-te un any més de permanència atenent situacions especials sobrevingudes i suficientment justificades.

Si no obtens permís, només podràs tornar-te a matricular dels mateixos estudis un cop transcorreguts dos anys acadèmics, o bé podràs matricular-te en un altre estudi de grau, per al qual tornaran a regir les mateixes normes.

Quantes vegades puc matricular-me de la mateixa assignatura?

Disposes d’un màxim de quatre matrícules ordinàries per superar cada assignatura, encara que no es comptabilitzaran les matrícules de les quals s’hagi sol·licitat i concedit la pertinent anul·lació. Si has cursat durant quatre anys acadèmics una assignatura i no l’has superada, pots demanar una convocatòria extraordinària al degà, director d’escola o director de la titulació. Si et deneguen la convocatòria extraordinària, pots presentar recurs davant el vicerector competent en matèria d’ordenació acadèmica contra aquesta denegació.