Què són els estudiants a temps parcial i com es pot aconseguir aquesta condició?

Què és un alumne a temps parcial?

Un alumne a temps parcial és aquell que té reconeguda aquesta condició perquè, per les seves condicions, no pot seguir els estudis amb la mateixa dedicació que un alumne a temps complet. Tenint en compte que, segons l'EEES, un alumne a temps complet dedica unes 40 hores setmanals als estudis.

Per això, adapta els estudis a les seves condicions i necessita més anys per obtenir el títol corresponent.

On es regula la condició d'alumne a temps parcial?

L'article 7 del Reglament acadèmic (AN 11822/2016, FOU núm 429 de 22 d'abril de 2016) regula aquesta possibilitat.

El nombre mínim de crèdits als quals s'han de matricular els alumnes a temps parcial es regula anualment al decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

A més, la normativa de permanència (Acord Ratificatiu 11912, FOU 432) fixa el nombre mínim de crèdits que s'han de superar i les condicions per matricular-se d'assignatures de cursos posteriors.

Qui serà considerat estudiant a temps parcial?

Qui ho hagi sol·licitat i hagi obtingut el reconeixement per part de la UIB.

Qui pot demanar la condició de temps parcial?

Ho pot sol·licitar qualsevol estudiant de grau o de màster que es trobi en un d'aquests supòsits (i que ho acrediti documentalment):

  • Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la meitat de la durada màxima de jornada ordinària de treball. Això s’ha d’acreditar amb un contracte de treball en vigor o un nomenament administratiu; alternativament es poden aportar altres documents que provin l’activitat actual, com els justificants de cotització en qualsevol règim de la Seguretat Social.
  • Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica, en un grau igual o superior al 33 per cent, que és l’establert a la normativa que regula la reserva de places per a l’accés a la Universitat d’estudiants amb necessitats educatives especials. El grau de discapacitat s’ha d’acreditar mitjançant el certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.
  • Tenir 45 anys o més en la data d'inici del curs acadèmic.
  • Estar en situació de protecció a la família o haver de tenir cura de persones dependents.
  • Trobar-se en altres situacions extraordinàries que l’òrgan competent valori com a determinants per ser incorporat a la situació de dedicació a l’estudi a temps parcial.

Quan i on se sol·licita?

Alumnes que inicien estudis amb límit de places

Han de sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial indicant aquesta condició al formulari de preinscripció d'UIBdigital i acreditant la condició amb la documentació corresponent al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Alumnes que inicien estudis sense límit de places o que continuen estudis

Han de presentar la sol·licitud als serveis administratius fins a deu dies abans de l'inici del termini de matrícula.

Modificacions sobrevingudes durant el primer semestre

Els alumnes amb modificacions sobrevingudes al primer semestre poden sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial fins a deu dies abans de l'inici del termini d'ampliació de matrícula dels seus estudis. En tot cas, només podran fer modificacions a la matrícula dels crèdits de segon semestre.

Si els alumnes han sol·licitat beca per realitzar els estudis, s'han d'atendre a la convocatòria en concret i a les condicions de becari.

Més informació sobre aquest tràmit.

De quants de crèdits es poden matricular els estudiants a temps parcial?

Els estudiants que hagin obtingut la condició d'alumne a temps parcial s’han de matricular del nombre mínim de crèdits que fixi anualment el decret del Govern de les Illes Balears pel qual s’actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears.

Alumnes de grau

Actualment, els alumnes a temps parcial que iniciïn estudis de grau s'han de matricular com a mínim de 24 crèdits.

Alumnes de màster

Els alumnes que inicien estudis de màster s'han de matricular de 24 crèdits si són estudis amb límit de places i de 12 crèdits si són estudis sense límit de places.

Quants de crèdits han d'haver superat els estudiants a temps parcial per poder continuar els estudis?

Alumnes de grau

Segons la normativa de Permanència (Acord Ratificatiu 11912, FOU 432), els alumnes a temps parcial per poder continuar els estudis, en acabar el primer any acadèmic han d'haver superat un mínim de 6 crèdits, i en acabar els dos primers anys acadèmics, un mínim de 24 crèdits.

Alumnes de màster

Segons la normativa de Permanència (Acord Ratificatiu 11912, FOU 432), els alumnes a temps parcial per poder continuar els estudis, han de superar com a mínim el 10% dels crèdits de què s'hagin matriculat (arrodonit per excés). 

Com serà l'avaluació dels estudiants a temps parcial?

A les guies docents de les assignatures s'establirà si hi ha itineraris d'avaluació per als alumnes a temps parcial. L'estructura d'aquests itineraris es pot definir en un contracte d'aprenentatge que signaran el professor i l'alumne.

Puc canviar la condició d'estudiant a temps parcial a temps complet, i viceversa, al llarg dels estudis?

Sí. La sol·licitud es fa als serveis administratius i en el termini corresponent. En tot cas no es pot canviar dues vegades d'estatus dins el mateix any acadèmic.

Quins avantatges té la condició d'alumne a temps parcial?

Els principals avantatges són: reducció del nombre mínim de crèdits als quals s'han de matricular el primer any i reducció del nombre mínim de crèdits que s'han d'aprovar durant els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis. Aquesta condició està pensada per facilitar la possibilitat d'estudiar a la gent que fa feina, que té càrregues familiars, etc.

Si durant el primer semestre, es produeix alguna situació sobrevinguda que no em permeti continuar els estudis a temps complet, puc sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial?

Sí. Podries sol·licitar la condició d'alumne a temps parcial fins a deu dies abans de l'inici del termini d'ampliació de matrícula. En aquest cas, s'ha de sol·licitar en els serveis administratius corresponents. De totes maneres, només es podrien fer modificacions sobre el nombre de crèdits del segon semestre de què t'hagis matriculat.

A més, és important tenir en compte el que pot suposar la modificació de la matrícula si ets becari.