Més grans de 40 anys

Què és l'accés a la universitat per als més grans de 40 anys?

És un procediment que permet valorar l’experiència laboral i professional de la persona sol·licitant i apreciar-ne la maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit l’estudi de grau triat.

Qui s'hi pot presentar?

Tots els que tenen o fan els 40 anys l'any natural en què s'inicia el curs acadèmic per al qual sol·liciten l'accés; no estan en possessió de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la Universitat per altres vies; i poden acreditar experiencia laboral o professional en relació amb l’estudi de grau per al qual sol·liciten l’accés.

Quan m'hi he de matricular?

La matrícula s'ha de formalitzar la segona quinzena del mes de gener presencialment al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica o a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera. 

A la sol·licitud, hi has d’indicar l’estudi de grau que vols cursar (tenint en compte que només pots sol·licitar l’accés a un únic estudi per convocatòria) i hi has d'adjuntar la documentació que acrediti l'experiència laboral o professional.

Quan es fa?

N’hi ha una única convocatòria per any.

Com és aquest procediment?

Aquest procediment d’accés s’estructura en dues fases:

  • Fase de valoració en què es té en compte:
    • l’experiència laboral o professional (es valorarà amb un màxim de 6 punts),
    • la formació (es valorarà amb un màxim de 2 punts),
    • coneixements de català (es valoraran amb 1 punt com a màxim, amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent)
    • i coneixements de terceres llengües (es valoraran amb 1 punt com a màxim, amb l’acreditació prèvia del certificat corresponent).
  • Fase d’entrevista personal. Una vegada superada la fase de valoració, la comissió avaluadora passarà l’expedient del corresponent procediment d’accés a la comissió de reconeixement i transferència de crèdits del grau al qual vols accedir.

La comissió de reconeixement i transferència de crèdits et convocarà, mitjançant la pàgina web de la UIB, a l’entrevista i t’indicarà el lloc, el dia i l’hora en què tindrà lloc. Es considerarà que si no hi assisteixes desisteixes de la teva sol·licitud.

A l’entrevista es valorarà i apreciarà la teva maduresa i idoneïtat per seguir amb èxit l’ensenyament de grau triat.

Com es calcula la qualificació?

El resultat de la fase de valoració serà una puntuació entre 0 i 10 punts.

Per accedir a la fase d’entrevista personal cal haver obtingut una puntuació igual o superior a 5 punts.

El resultat de la fase d’entrevista personal serà d’apte o no apte.

La comissió avaluadora determinarà, en funció dels resultats obtinguts a les dues fases i de les places disponibles, quines persones s’han de declarar admeses i quines no admeses per accedir als estudis oficials de grau sol·licitats.

Aquesta qualificació té validesa exclusivament per accedir al curs acadèmic que s’iniciarà després d’obtenir-la i no és vàlida per a cursos posteriors.

Quina correspondència té amb els estudis?

La superació del procediment d'accés (fase de valoració i entrevista personal) dóna dret de forma automàtica a l'adjudicació d'una plaça en l'estudi de grau corresponent.

La comissió avaluadora no pot declarar admeses més persones per a cada estudi que les places que hi hagi reservades.