Beques per realitzar estudis universitaris

Any acadèmic 2017-2018

Tota la informació per demanar les beques que convoca el ministeri d’educació, cultura i esports per realitzar estudis universitaris. Reial Decret 726/2017

Llista definitiva de becaris
El plaç de presentació del recurs de reposició és del 19 d'abril al 18 de maig de 2018

Qui pot demanar beca?

Tots els estudiants universitaris que es matriculin de grau i màster oficial i compleixin TOTS els requisits, tant de caràcter acadèmic com econòmic, establerts a la convocatòria[1].

 

[1] L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits per si sol té com a conseqüència la denegació de la beca sol·licitada.

Quin tipus de beca puc demanar i quins ajuts ofereix?

Només hi ha un tipus de beca del MECD per a aquests estudis (Beca general), i la concessió i la quantia dependran de:

 • Nombre de crèdits matriculats:podeu demanar beca total o parcial, en funció del nombre de crèdits de què us matriculeu
 • Beca total: 60 crèdits mínim
 • Beca parcial: entre 30 i 59 crèdits (per sota de 30 crèdits no es pot gaudir de beca)[2]
 • Rendes familiars i patrimonials de la unitat familiar del sol·licitant: es tindran en compte circumstàncies com ara: renda i patrimoni mobiliari i immobiliari, família nombrosa, discapacitat, residència de l’estudiant fora de domicili familiar, orfenesa, etc. En cap cas no es podrà superar cap dels llindars de renda que marca la convocatòria per obtenir algunes o totes les ajudes.[3]
 • Rendiment acadèmic: per gaudir de beca es tindran en compte tant requisits del curs del qual us matriculeu com del curs anterior, com poden ser: la nota de l’expedient o la del curs anterior, segons el cas; el nombre d’assignatures matriculades i el seu percentatge d’aprovades, en funció de la branca dels vostres estudis, etc. (vegeu: Requisits acadèmics específics).

Ajuts que s’ofereixen

 • Matrícula gratuïta: és el mínim que s’atorga si us concedeixen la beca, i cobreix l’import total dels crèdits de les assignatures matriculades per primera vegada.
 • Quantia fixa en funció de la renda familiar: 1.500 euros.[4]
 • Quantia fixa en funció de la necessitat de l’estudiant de residir fora del domicili familiar durant el curs: màxim 1.500 euros, no obstant això, aquesta quantia no pot superar el cost real de la prestació.
 • Quanties addicionals: 623 euros (desplaçament des d’Eivissa/Formentera o Menorca a Mallorca) i 442 euros (desplaçament des de Mallorca a Menorca o Eivissa/Formentera).
 • Quantia variable per coeficient: l’import d’aquesta quantia es distribuirà entre els sol·licitants en funció del seu rendiment acadèmic i de la renda de la unitat familiar i es determinarà mitjançant una fórmula de repartiment: “a millor nota i menor renda, aquest import serà major”[5] (l’import mínim d’aquesta quantia variable serà de 60 euros).

 

[2] Encara que la UIB, segons el seu Reglament acadèmic, pot autoritzar a matricular-se parcialment d’un nombre de crèdits inferior a 30, heu de tenir en compte que el mínim de què us heu de matricular per optar a beca són 30, a excepció dels alumnes que acabin els estudis i es matriculin de tots els crèdits que els quedin per acabar la carrera (article 21.3 de la convocatòria).

[3] Hi ha tres llindars de renda, El llindar 1 correspon a les rendes més baixes i el 3 a les més altes (les unitats familiars que estiguin en el llindar 3 de renda només poden optar a l’ajuda de matrícula gratuïta, i les que el sobrepassin no tenen dret a cap ajuda). El domicili habitual no es tindrà en compte, però la suma del valor cadastral de la resta de patrimoni immobiliari no podrà superar allò que indica la convocatòria, i els interessos anuals del patrimoni mobiliari (no acumulat) no pot ser superior a 1.700 euros per gaudir de beca.

[4] Per obtenir aquesta quantia la unitat familiar no pot sobrepassar el llindar 1 de renda.

[5] Enllaç per calcular orientativament la quantia variable.

 

Requisits acadčmics específics per obtenir una beca

Estudis de grau

Primer curs

Per obtenir tots els ajuts de què es compon la beca:

 • us heu de matricular, com a mínim, de curs amb dedicació a temps complet (60 crèdits)
 • la nota mínima dels estudis que donen d’accés a la Universitat ha de ser igual o superior a 6,5 punts[6]

Obtindreu únicament la matrícula gratuïta i la quantia variable mínima:

 • si us matriculau de curs amb dedicació a temps parcial (entre 30 i 59 crèdits)
 • la nota mínima dels estudis que donen d’accés a la Universitat ha de ser igual o superior a 6,5 punts[6]

Obtindreu únicamente la matrícula gratuïta:

 • Si la nota mínima dels estudis que donen accés a la universitat es igual o superior a 5.5 punts8 i no supera els 6.5 punts,  tant si us matriculau de curs amb dedicació a temps complet com a temps parcial. (L’obtenció d’una nota inferior a 5.5 punts no dóna dret a cap ajuda)

Segon i posteriors cursos

Els alumnes que, el curs vigent, es matriculin amb dedicació a temps complet (60 crèdits mínim) tindran dret a l’obtenció de tots els ajuts, i els que es matriculin amb dedicació a temps parcial (entre 30 i 59 crèdits) tindran dret a l’obtenció de la matrícula gratuïta i la quantia variable mínima, si compleixen algun dels supòsits següents, segons el cas:

El curs anterior, o darrer realitzat, s’han d’haver matriculat de curs complet i han d’haver aprovat els crèdits següents:

Branca o àrea de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Arts i Humanitats

100%

Ciències

100%

Ciències Socials i Jurídiques

100%

Ciències de la Salut

100%

Ensenyaments Tècnics

85%

Alternativament, el curs anterior, o darrer realitzat, s’han d’haver matriculat de curs complet i han d’haver aprovat els percentatges i s’ha de tenir una mitjana de les assignatures superades igual o superior a aquella a la qual fa referència el quadre següent:

Branca o àrea de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Nota mitjana de les assignatures superades

Arts i Humanitats

90%

6,50 punts

Ciències

80%

6,00 punts

Ciències Socials i Jurídiques

90%

6,50 punts

Ciències de la Salut

80%

6,50 punts

Ensenyaments Tècnics

65%

6,00 punts

Dóna dret únicament a matrícula gratuïta haver aprovat, el curs anterior o el darrer realitzat, els percentatges a què fa referència el quadre següent, tant si us havíeu matriculat amb dedicació a temps complet com a temps parcial:

Branca o àrea de coneixement

Percentatge de crèdits a superar

Arts i Humanitats

90%

Ciències

65%

Ciències Socials i Jurídiques

90%

Ciències de la Salut

80%

Ensenyaments Tècnics

65%

Dobles titulacions

Els requisits necessaris generals per obtenir beca en aquests casos són els mateixos que per a la resta de titulacions, amb la condició que els estudiants s’han de matricular, com a mínim, dels crèdits que integrin el curs complet, d’acord amb el pla d’estudis establert per a cada doble titulació, o bé d’un mínim del 50% dels crèdits que indiqui el pla d’estudis abans esmentat, si la dedicació és a temps parcial.

Els estudis que s’imparteixen a la UIB com a dobles titulacions són:

 • Administració d’Empreses-Dret
 • Enginyeria Telemàtica-Matemàtiques
 • Administració d’Empreses-Turisme
 • Economia-Turisme

Màsters oficials

Primer curs

Màsters oficials que habilitin per a una professió regulada o que siguin condició necessària per a l'exercici d'aquesta: nota mínima mitjana de 6,50 punts als estudis previs que hi donen accés.

Els màsters a què es refereix aquest apartat són[7]:

 • Màster Universitari en Formació del Professorat
 • Màster Universitari en Advocacia
 • Máster Universitari en Psicologia General Sanitària
 • Máster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
 • Máster Universitari en Enginyeria Informàtica
 • Máster Universitari en Enginyeria Agronòmica

Resta de màsters oficials:

7 punts als estudis previs que hi donen accés.

Segon curs

 • S’han d’acreditar les mateixes notes mínimes que al pàragraf anterior, però preses del primer curs de màster
 • Per obtenir beca el segon curs, s’haurà d’haver aprovat la totalitat dels crèdits matriculats el primer curs

 

[6] Si s’accedeix a la Universitat per selectivitat, només es computarà la nota d’accés. No es tindran en compte les qualificacions obtingudes a la fase específica.

[7] Les notes mitjanes procedents d’estudis d’ensenyaments tècnics es multiplicaran pel coeficient 1,17, i la nota resultant serà la que s’aplicarà.

Si tinc alguna discapacitat, tinc algun avantatge com a becari/āria?

 • Els estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, per obtenir les ajudes enumerades als apartats anteriors hauran d’aprovar els mateixos percentatges i amb les mateixes notes que la resta de sol·licitants de beca, però podran reduir la càrrega lectiva necessària per al compliment del requisit de matriculació fins a un màxim del 50 per cent, és a dir, es considerarà curs amb dedicació a temps complet si es matriculen d’entre 30 i 59 crèdits, encara que el mínim de crèdits en què hauran de quedar matriculats seguirà sent de 30 (per sota d’aquest nombre no tindran dret a cap ajuda). No obstant això, si l’alumne no utilitza aquest recurs i es matricula de 60 crèdits, l’import de les quanties fixes que li corresponguin s’incrementarà en un 50 per cent, llevat de l’ajuda de matrícula, que serà de l’import dels crèdits matriculats.
 • Un altre benefici és que els llindars de renda que no es poden superar per gaudir de beca seran més alts per a aquests sol·licitants.

Matricular-se i solˇlicitar beca: dos trāmits diferents

Matricular-se a la UIB i sol·licitar la beca són dos tràmits diferents que s’han de realitzar cada un per separat a la pàgina web corresponent, i el fet de no realitzar algun dels dos tràmits implica la no obtenció de la beca.

Com he de matricular-me a la UIB si vull demanar beca?

Quan formalitzeu la matrícula a la UIB (UIBdigital) us demanaran si sou o sereu sol·licitant de beca; en cas afirmatiu i si compliu els requisits acadèmics que indica la normativa, no serà necessari que aboneu l’import de la matrícula fins que el MECD us comuniqui la resolució. En cas que finalment la resolució fos de desestimació i no us concedissin la beca, us hauríeu de dirigir als serveis administratius de la vostra facultat per fer efectiu aquest import. En aquest sentit, recordau que:

 • Encara que us hàgiu matriculat com a becari a UIBdigital, si no emplenau, en el termini escaient, la sol·licitud de beca a la seu electrònica del MECD, es considerarà que no heu demanat la beca.
 • Si us matriculau com a becaris a la UIB, no és necessari abonar les taxes de matrícula fins que sapigueu si us concedeixen la beca o no.
 • Si heu abonat la matrícula i posteriorment us concedeixen la beca sol·licitada, podeu dirigir-vos als serveis administratius de la vostra facultat, on us tramitaran l’expedient de devolució del seu l’import.

Quč he de fer per demanar la beca del MECD (formulari de solˇlicitud)?

Si no heu sol·licitat mai beca: En primer lloc heu de donar-vos d’alta a la Seu electrònica[8] del MECD:

 • Una vegada us hi hàgiu registrat, us enviaran per correu electrònic la confirmació del nom d’usuari i la clau d’accés.[9] En aquest portal, a l’apartat “Mis trámites” trobareu el formulari de sol·licitud de beca que cal emplenar i enviar telemàticament[10]. Una vegada fet això, es generarà un justificant que heu de guardar. Aquesta és l’única prova vàlida que heu demanat la beca correctament. Si no es genera aquest justificant, posau-vos en contacte amb l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB abans de la data de finalització del termini previst a la convocatòria.
 • Si ja sou becari d’anys anteriors: quan s’obri el termini, podeu sol·licitar la beca a la Seu electrònica del MECD amb els vostres usuari i clau d’accés, com ja havíeu fet en anys anteriors.
 • També a la mateixa Seu Electrònica, a l’apartat “Mis notificaciones” us podreu informar de l’estat en que es troba de tramitació de la vostra sol·licitud.

[8]Les dades que us demanaran a la Seu electrònica del MECD sempre han de ser relatives al sol·licitant de beca; no es pot demanar una beca en nom d’una altra persona.

[9] El nom d’usuari i la clau d’accés seran els mateixos durant tots els anys que sol·liciteu beca: procurau recodar-los perquè és difícil d’aconseguir-ne uns altres en període de beques.

[10] Assegurau-vos que la sol·licitud quedi en estat “enviada”, perquè si queda en estat “borrador” la beca no es concedirà perquè no s'haurà sol·licitat.

Quč he de fer si el termini per matricular-me i el de solˇlicitud de beca no coincideixen?

Les dates de matrícula i de sol·licitud de beca poden no coincidir: heu de realitzar cada tràmit en la data que s’indiqui a la normativa, independentment del tràmit que es realitzi en primer lloc, és a dir, podeu sol·licitar la beca al MECD encara que no us hàgiu matriculat, i viceversa.

En quin termini puc demanar la beca?

Del 16 d'agost al 15 d'octubre, ambdós inclosos

Quan demani la beca telemāticament, he de presentar alguna documentaciķ?, i on l'he de presentar?

Només s'ha d'aportar documentació  en els casos següents:

 • Si us declarau independent: haureu de demostrar fefaentment que, durant l’any fiscal anterior, us heu mantingut amb ingressos propis, sense cap ajuda externa, i les vostres despeses no poden superar els ingressos. En aquest cas, heu d’aportar:
  • Declaració de la renda, si estau obligat a presentar-la, o bé certificat d’imputacions,[11] si no hi estau obligat. Aquest certificat el faciliten a la delegació d'Hisenda. Aixímateix el podeu obtenir mitjançant la web <www.agenciatributaria.es> a "Obtenga su certificado" i es genera en el mateix moment.
  • Justificant de la titularitat o lloger del domicili.
 • Si no heu pogut emplenar les dades relatives a:
  • Residència fora del domicili familiar durant el curs actual.
  • Dades sobre Família Nombrosa.
  • Informació sobre la discapacitat del sol·licitants, germà o fill del sol·licitant.

[11] Aquest document us el facilitaran a la vostra delegació d’Hisenda. També el podeu obtenir a la pàgina web on el generen a l’acte.

On l’he de presentar?

A l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

Incompatibilitat total o parcial de la beca

 • La beca general del Ministeri d’Educació és incompatible amb qualsevol altra ajuda que s’atorgui per a la mateixa finalitat.
 • Els alumnes inclosos a programes com SICUE, ERASMUS i anàlegs podran gaudir al mateix temps de la beca general del MECD, llevat de l’ajuda per residència.

Si em concedeixen la beca, com i quan me l'abonaran?

Si us concedeixen beca, us abonaran tots els components que us pertoquin al compte corrent[12] que haureu facilitat (del qual obligatòriament heu de ser titular o cotitular), a excepció de la matrícula, que serà abonada pel MECD directament a la UIB.[13]

La beca s’abona en dues parts

 • Primera part (quanties fixes): pel que fa a les sol·licituds de beca que en el procés de resolució no presentin cap dificultat, quedaran abonades entre desembre i gener; per tant, els alumnes que després d’aquesta data no hagin tingut notícies de la resolució de la beca, ni per correu electrònic ni per SMS ni consultant la Seu electrònica del Ministeri d’Educació, poden informar-se’n contactant amb l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.
 • Segona part (quantia variable): S’abonarà entre els mesos de març i abril.

 

[12] Conservau el número de compte corrent que heu facilitat al MECD fins que s’hagi abonat o desestimat la beca, si no, el termini d’abonament s’allargarà bastant. En cas de modificació o anul·lació d’aquest compte, notificau-ho immediatament a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

[13] En cas que haguéssiu abonat la matrícula a la UIB i us concedissin la beca, podeu passar pels serveis administratius de la vostra facultat per iniciar els tràmits de devolució.

Si no em concedeixen la beca, quan he d'abonar la matrícula a la UIB?

Sens perjudici del que indiqui la normativa vigent, haureu d’abonar la matrícula quan rebeu la notificació[14] de denegació, excepte qui, per motius tipificats (per exemple, interposició d’al·legacions), la beca estigui pendent de resolució.[15]

 

[14] Recordau que podreu comprovar l’estat de la vostra sol·licitud a l’apartat “Mis notificaciones” de la Seu electrònica del MECD, on heu d’entrar amb el vostre nom d’usuari i la clau d’accés.El fet de no abonar els preus públics de matrícula reporta l’anul·lació d’aquesta i els efectes que hagi produït (sense notificació prèvia).

[15] El recurs de reposició no entra en aquest grup, és a dir, quan s’interposa, s’ha d’haver abonat la matrícula, i si el recurs s’estima, us en tornarem l’import.

Quins drets i obligacions tinc com a becari/āria?

 • Dret a percebre una subvenció estatal per estudiar si es compleixen els requisits que marquen les bases de la convocatòria.
 • Obligació de destinar la beca a la finalitat per a la qual s’ha concedit. S’entendrà que no es compleix aquest requisit quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents, i això serà motiu de reintegrament, total o parcial, segons els casos, de l’import concedit:
  • Anul·lació de matrícula.
  • No haver superat el 50 per cent dels crèdits matriculats. Llevat dels alumnes de les branques de Ciències i Ensenyaments Tècnics, cas en què serà el 40 per cent.

Incidčncies amb la beca: alˇlegaciķ i recurs de reposiciķ

En el transcurs de la gestió de la beca es poden produir diversos tipus d’incidències, originades per una gran disparitat de motius (errors, inexactituds de qualsevol tipus, manca de documentació o dades, etc.).

En aquests casos els afectats poden interposar una reclamació en forma d’al·legació o recurs de reposició:

Al·legació

És un acte a través del qual es fan saber a l’òrgan corresponent els elements de fet i, si escau, de dret destinats a fonamentar les peticions i obtenir la resolució corresponent.

L’òrgan encarregat de resoldre les al·legacions és la UIB, per delegació del MECD, la qual només pot resoldre qüestions de caràcter formal, és a dir, resolucions contràries a allò que diu la convocatòria de beques.

Per interposar una al·legació heu d’emplenar l'imprès d'al·legacions i presentar-lo, juntament amb les proves d’allò que al·legau, a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

El termini per interposar al·legació és el que s’indica a la notificació de resolució de sol·licitud de beca. No obstant això, la data màxima d’interposició d’al·legació no pot sobrepassar la data de publicació al BOE de la resolució definitiva de la convocatòria.

Recurs de reposició

Quan es pot interposar?

En el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació al BOE de la resolució definitiva de la convocatòria.

Documentació

La persona interessada, identificada amb el NIF/NIE/passaport, ha de presentar:

 • l'imprès de recurs
 • el resguard de sol·licitud de beca
 • la documentació que consideri oportuna i justifiqui la reposició als motius de la denegació

On s'ha de presentar?

Es pot presentar tant al Servei d'Alumnes i Gestió Acadèmica (edifici Son Lledó i edifici prefabricat) com a les seus universitàries de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

Qui el resol?

El MECD resol el recurs de reposició.

On he d'anar per informar-me, resoldre dubtes o fer qualsevol tipus de gestiķ o trāmit relatiu a les beques?

Qualsevol qüestió relativa a les beques SEMPRE es tramita i/o resol a l’àrea de beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB (Son Lledó, campus), MAI directament amb el Ministeri d’Educació, encara que sigui aquest qui les concedeix.

Com puc contactar amb l'ārea de beques?

 • Ubicació: Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB (Son Lledó. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma).
 • Correu electrònic: alumnes@uib.cat
 • Telèfon: 971 10 10 70
 • Horari presencial
  • De dilluns a divendres: de 8.30 a 14 hores.
  • De l'1 al 31 de juliol i de l'1 al 15 de setembre: de 8.30 a 13.30 hores.
  • Durant els períodes no lectius de Nadal i Pasqua i el mes d'agost, el Servei estarà tancat.