Beques de col·laboració 2017-18

S'amplia el termini de presentació de sol·licituds de beques de col·laboració en departaments universitaris per al curs acadèmic 2017-2018 (fins al dia 18 de setembre)

Resolució de 4 d’agost de 2017, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats per la qual es convoquen beques de col·laboració d'estudiants en departaments universitaris per al curs acadèmic 2017-18.

1. Descripció

Es tracta de 12 ajudes en règim de concurrència competitiva que atorga el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD) destinades a promoure la iniciació en tasques d’investigació dels estudiants universitaris que estiguin acabant els estudis de grau o segon cicle o que cursin el primer curs d’un màster universitari oficial.

La distribució per departaments és la següent:

Departament

Beques assignades

Biologia Fonamental i Ciències de la Salut

1

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

1

Ciències Matemàtiques i Informàtica

1

Economia de l’Empresa

1

Filologia Catalana i Lingüística General

1

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

1

Física

1

Infermeria i Fisioteràpia

1

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

1

Pedagogia i Didàctiques Específiques

1

Psicologia

1

Química

1

Eventualment, en cas de no cobrir-se alguna o algunes de les places anteriors, aquestes es podran assignar als departaments suplents següents, per ordre de prioritat:

Ordre

Departament

Beques

1

Psicologia

1

2

Física

1

3

Química

1

4

Ciències Històriques i Teoria de les Arts

1

5

Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica

1

6

Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació

1

2. Requisits bàsics previs per demanar l’ajuda

Alumnes de grau i segon cicle

a) No estar en possessió o en disposició legal per obtenir un títol acadèmic de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat o màster oficial.
b) Estar matriculat, el curs 2017-18, de la totalitat de les assignatures o els crèdits que restin per acabar els estudis, a més d’haver superat 180 crèdits, en el cas de grau i tot el primer cicle, i, almenys, el 45 per cent dels crèdits que integren el segon cicle, en el cas de llicenciatura.
c) Tenir les notes mitjanes següents, dels crèdits superats:

 • 7,25 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics
 • 7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques
 • 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut
 • 8,00 punts per a la branca d’Arts i Humanitats

— Alumnes de màster

d) No estar en possessió o en disposició legal per obtenir un títol acadèmic de màster oficial o doctor.
e) Estar matriculat, el curs 2017-18, en ensenyament oficial, de la totalitat de les assignatures o crèdits del primer curs de màster.
f) Haver obtingut a l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establerta a l’apartat c).

— Tots els alumnes sol·licitants

g) Han de presentar un projecte de col·laboració per desenvolupar dins alguna de les línies de recerca en curs dels departaments universitaris, que ha de versar, en tot cas, sobre alguna de les matèries troncals o obligatòries per a l'obtenció de la titulació que s'estigui cursant. El projecte ha de presentar-se degudament avalat i puntuat pel consell del departament en el qual s’hagi de desenvolupar, d'acord amb allò que especifica la convocatòria.
h) Així mateix, hauran de prestar la seva col·laboració durant una mitjana de 3 hores diàries durant 8 mesos, o equivalent, a comptar de la data d’incorporació a la destinació corresponent.
i) Els requisits esmentats que no figurin a l’expedient acadèmic del sol·licitant en la data d’acabament de presentació de sol·licituds, no es tindran en compte als efectes de valorar-los per a la concessió de la beca, per la qual cosa correspon al sol·licitant demanar, si escau, a la UIB l’actualització del expedient acadèmic.

3. Com heu de sol·licitar la beca?

 • Si no heu sol·licitat mai cap tipus de beca del MECD: en primer lloc heu de donar-vos d’alta a la seu electrònica del MECD
 • Una vegada us hi hàgiu registrat, us enviaran per correu electrònic la confirmació del nom d’usuari i la clau d’accés necessaris per poder accedir a la seu electrònica, on, a l’apartat “Mis trámites”, trobareu la sol·licitud que heu d’emplenar. Així mateix, heu de completar el procés electrònic de presentació de la sol·licitud adjuntant, a través de la pàgina web, mitjançant imatge llegible (escanejada o fotografiada) en un fitxer en format PDF, la plantilla facilitada per l’aplicació informàtica amb un esquema del projecte de col·laboració i l’avaluació que n’hagi fet el departament corresponent. També us podreu informar de l’estat de tramitació de la vostra sol·licitud, a l’apartat “Mis notificaciones”.
 • Si ja sou sol·licitant de beca del MECD d’anys anteriors: quan s’obri el termini, podeu sol·licitar la beca a la seu electrònica del MECD amb els vostres usuari i clau d’accés, com ja havíeu fet en anys anteriors (aquesta beca se sol·licita al mateix lloc que la beca general per a estudis universitaris i amb el mateix usuari i clau d’accés).
  Amb aquestes accions quedarà presentada la sol·licitud a tots els efectes, sense necessitat de presentar cap document presencialment, excepte els alumnes següents:
 • Alumnes de màster, que hauran de presentar, a l’àrea de Beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB, declaració jurada de no tenir o no estar en disposició d’obtenir cap altra titulació de màster.
 • Alumnes en general que hagin cursat tots o una part dels seus estudis, segons el cas, en qualsevol altra universitat que no sigui la UIB, que hauran de presentar certificat acadèmic oficial d’aquests estudis a l’àrea de Beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB, en cas que no l’hagin presentat abans als serveis administratius de la seva facultat o centre.

4. Termini de presentació de sol·licituds

 • FINS AL DIA 14 DE SETEMBRE DE 2017.

5. Informació complementària

 • Acabada la col·laboració i en tot cas abans del 30 de juny de 2018, l’alumne o el mateix departament ha de presentar, a l’àrea de Beques de Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica, certificat acreditatiu, elaborat i signat pel secretari del departament corresponent, d’haver prestat la col·laboració en els termes prevists a la convocatòria (en cas de no presentar aquests certificat, es procedirà a tramitar el reintegrament de l’ajuda concedida).
 • Les beques de col·laboració són compatibles amb les beques de caràcter general per a estudis universitaris.
 • Qualsevol problema o consulta de qualsevol tipus referent a aquestes beques, us el resoldrem a l’Àrea de Beques del Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB.

6. Contacte

 • Ubicació: Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica de la UIB (Son Lledó. Campus universitari. Carretera de Valldemossa, km 7.5. 07122 Palma).
 • Correu electrònic: alumnes@uib.cat (contestam els correus en 24 hores, excepte a l’agost i els períodes no lectius de Nadal i Pasqua).
 • Telèfon: 971 10 10 70
 • Horari presencial:
  • De dilluns a divendres: de 8.30 a 14.30 hores.
  • De l'1 de juliol al 15 de setembre: de 8.30 a 13.30 hores
  • Durant els períodes no lectius de Nadal, Pasqua, agost, els dies festius de Palma i la festivitat del Beat Ramon Llull aquest Servei romandrà tancat.