Ajuts finançats pel fons dinerari d'ajuda social

Convocatòria permanent d'ajuts finançats pel fons dinerari d'ajuda social als alumnes de la UIB que per causes sobrevingudes es trobin en dificultats econòmiques temporals per continuar estudis oficials. Curs actual

Informació general

Des de gener de 2014 la UIB va promoure una iniciativa solidària per atendre les necessitats dels alumnes amb dificultats econòmiques per estudiar o continuar estudis oficials.

Així, es va iniciar la creació d’un fons dinerari d'ajuda social a l'alumnat. El finançament d'aquest es fa gràcies a l'ajuda del personal de la nostra universitat: PAS, PDI, etc., que, mitjançant aportacions mensuals o puntuals que es descompten, directament, de la seva nòmina, se solidaritza amb els estudiants que es troben en una situació de dificultat econòmica sobrevinguda per una desestructuració econòmica, social o familiar de l’entorn que els suposa un impediment per continuar la formació acadèmica oficial.

De tot el que anteriorment s’ha exposat s’entén que, en funció de les aportacions econòmiques disponibles al fons d’ajuda econòmica i social a l’alumnat de la UIB, es podrà concedir en major o menor mesura els ajuts demanats pels alumnes i/o donar suport al fet d’estudiar a la UIB.

Per gestionar aquest fons es creen línies d'ajut específiques:

 • El fons dinerari podrà avalar la concessió de microcrèdits per import de la matrícula tant d’inici com de continuació d’estudis.*
 • Transport: es pot compensar desplaçaments o compensar el fet de residir en una localitat diferent de la del centre educatiu. (Fins a un màxim de l’abonament íntegre del servei de transport públic des de la localitat de residència fins al centre de la UIB on es duguin a terme les classes.)
 • Manutenció: ajuts per dinar als serveis de restauració de la UIB, sense cost per a l’alumne que gaudeixi de la beca. (Fins a un màxim de 160 menús a l’any.)
 • Material didàctic: fins a un màxim de 250 euros. Aquest crèdit es podrà utilitzar a la Llibreria Campus de la UIB o als establiments que tinguin un acord signat amb la UIB en virtut d’aquesta convocatòria (es lliurarà una llista dels establiments a les persones que gaudeixin d’aquest ajut).
 • S’estudiarà l’assignació d’ajuts destinats a altres línies. Aquestes seran causes més excepcionals.

* Es tracta de casos molt específics, que necessiten un aval, acompanyament i tutela de l’Associació Universitat Solidària Illes Balears al llarg del procés.

Convocatòria

Objectiu: que cap alumne/a d’estudis oficials, preferentment estudis de grau, de la UIB no quedi exclòs/osa d’estudiar a la nostra universitat per causes sobrevingudes.

Termini de presentació de sol·licituds: aquesta convocatòria estarà oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Les sol·licituds, sempre seguint el model oficial, i acompanyades de la documentació acreditativa de la situació sobrevinguda, aniran adreçades al president/a de la Comissió del Fons d’Ajuda Econòmica i Social de la UIB, comissió aprovada a la sessió ordinària del dia 4 de març de 2014 del Consell de Direcció de la UIB. Aquestes sol·licituds es lliuraran a través del Registre General de la Universitat o de qualsevol dels registres de les seus universitàries.

Cal tenir en compte a l’hora d’assignar els ajuts:

1) Disminució dràstica d’ingressos a la unitat familiar com a conseqüència de situacions sobrevingudes (produïdes el curs lectiu actual):

Alguns exemples serien:

 • Defunció o malaltia greu del pare, mare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant en la seva qualitat de membre computable de la família a l’efecte de determinació de la renda familiar.
 • Situació legal d’atur, sense prestació per atur de nivell contributiu, del pare, mare, tutor/a o persona encarregada de la guarda i protecció de l’estudiant en la seva qualitat de membre computable de la família a l’efecte de determinació de la renda familiar.
 • Altres.

2) Situació de víctimes de violència de gènere o domèstica, en què l’agressor/a sigui membre computable de la família a l’efecte de determinació de la renda familiar.

Pel que fa als casos d’estudiants independitzats: sempre s’haurà d’al·legar la independència econòmica i familiar. Cal:

 • Acreditar fefaentment aquesta circumstància.
 • Acreditar els mitjans econòmics dels quals es disposa.
 • Titularitat o lloguer del domicili.

Incompatibilitats

A priori no hi ha incompatibilitats, atès que podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els beneficiaris d’una beca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’any acadèmic actual.

Es vol que aquests ajuts tinguin caràcter complementari, malgrat això, són incompatibles amb els concedits per qualsevol altre organisme públic o privat per a la mateixa finalitat i pels mateixos conceptes.

Obligacions

La persona beneficiària està obligada a comunicar al president/a de la comissió qualsevol altre ajut o beca amb la mateixa finalitat que li puguin concedir i, en cas que es consideri que és incompatible, es procedirà a la devolució dels imports percebuts.

- Full de sol·licitud -