Grau d'Enginyeria Telemàtica

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest grau està acreditat amb el segell EUR-ACE, l'acreditació internacional d'Enginyeria atorgada per ENAEE.
Títol
Oficial
Any d'inici
2010-11
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2018-19
 • 1a matrícula : 18,50€
 • 2a matrícula : 41,12€
 • 3a matrícula : 89,02€
 • 4a matrícula : 123,35€

  Competències

Competències genèriques

 1. Raonament crític: capacitat per analitzar i valorar diferents alternatives.
 2. Resolució de problemes: capacitat per trobar les solucions òptimes a problemes i projectes complexos.
 3. Creativitat, innovació i visió de futur: capacitat per crear i innovar productes i serveis.
 4. Habilitat d'adaptació a la ràpida evolució de les tecnologies i els mercats de les TIC .
 5. Escrita: habilitat en la redacció de projectes i documentació tècnica.
 6. Oral: claredat i fluïdesa en la presentació de resultats, productes o serveis, tant a audiències especialitzades com no especialitzades.
 7. Coneixement del software i les eines informàtiques d'ajuda per a la generació i presentació de la documentació.
 8. Coneixement de la llengua anglesa: capacitat per a, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure en llengua anglesa.
 9. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i multilingües.
 10. Capacitat de lideratge.
 11. Capacitat per a la gestió de recursos i projectes.
 12. Habilitat per continuar estudiant de forma autònoma al llarg de la vida (formació contínua).
 13. Capacitat d'anàlisi de les dimensions social, mediambiental, ètica, econòmica i comercial de l'activitat d'un enginyer.
 14. Capacitat d'analitzar i valorar l'impacte de les solucions tecnològiques sobre la salut, la seguretat i el risc en el treball.
 15. Capacitat de valorar que les solucions tècniques no discriminin per raó de sexe o discapacitat.

Competències bàsiques

 1. Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l'enginyeria.
 2. Aptitud per aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
 3. Coneixements bàsics sobre l'ús i la programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
 4. Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica, termodinàmica, camps i ones i electromagnetisme i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 5. Comprensió i domini dels conceptes bàsics de sistemes lineals i les funcions i transformades relacionades, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics , tecnologia de materials i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
 6. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Competències transversals

 1. Capacitat de construir, explotar i gestionar les xarxes, els serveis, els processos i les aplicacions de telecomunicacions, entesos com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 2. Capacitat per aplicar les tècniques en què es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions telemàtics, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de trànsit (teoria de grafs, teoria de cues i teletrànsit), tarifació, fiabilitat i qualitat de servei, tant en entorns fixos com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent telefonia i dades.
 3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 4. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i procés per millorar les xarxes i els serveis telemàtics.
 6. Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 7. Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtics, en xarxa i distribuïts.

Competències comunes de telecomunicació

 1. Capacitat d'aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats per a la concepció, el desenvolupament o l'explotació de sistemes i serveis de telecomunicació.
 2. Capacitat d'utilitzar aplicacions de comunicació i informàtiques (ofimàtiques, bases de dades, càlcul avançat, gestió de projectes, visualització, etc.) per donar suport al desenvolupament i explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 3. Capacitat per utilitzar eines informàtiques de recerca de recursos bibliogràfics o d'informació relacionada amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 4. Capacitat d'analitzar i especificar els paràmetres fonamentals d'un sistema de comunicacions.
 5. Capacitat per avaluar els avantatges i inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions, des del punt de vista de l'espai del senyal, les pertorbacions i el soroll i els sistemes de modulació analògica i digital.
 6. Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer el seu impacte econòmic i social.
 7. Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
 8. Capacitat per comprendre els mecanismes de propagació i transmissió d'ones electromagnètiques i acústiques, i els seus corresponents dispositius emissors i receptors.
  Capacitat d'anàlisi i disseny de circuits combinacionals i seqüencials, síncrons i asíncrons, i d'utilització de microprocessadors i circuits integrats.
 9. Coneixement i aplicació dels fonaments de llenguatges de descripció de dispositius maquinari.
 10. Capacitat d'utilitzar diferents fonts d'energia i especialment la solar fotovoltaica i tèrmica, així com els fonaments de l'electrotècnia i de l'electrònica de potència.
 11. Coneixement i utilització dels conceptes d'arquitectura de xarxa, protocols i interfícies de comunicacions.
 12. Capacitat de diferenciar els conceptes de xarxes d'accés i transport, xarxes de commutació de circuits i de paquets, xarxes fixes i mòbils, així com els sistemes i aplicacions de xarxa distribuïts, serveis de veu, dades, àudio, vídeo i serveis interactius i multimèdia.
 13. Coneixement dels mètodes d'interconnexió de xarxes i encaminament, així com els fonaments de la planificació, i el dimensionament de xarxes en funció de paràmetres de tràfic.
 14. Coneixement de la normativa i la regulació de les telecomunicacions en els àmbits nacional, europeu i internacional.

Competències específiques de telemàtica

 1. Capacitat de construir, d’explotar i de gestionar les xarxes, els serveis, processos i aplicacions de telecomunicacions, enteses aquestes com a sistemes de captació, transport, representació, processament, emmagatzematge, gestió i presentació d'informació multimèdia, des del punt de vista dels serveis telemàtics.
 2. Capacitat per aplicar les tècniques que es basen en xarxes, serveis i aplicacions telemàtiques, com ara sistemes de gestió, senyalització i commutació, encaminament i enrutament, seguretat (protocols criptogràfics, tunelització, tallafocs, mecanismes de cobrament, d'autenticació i de protecció de continguts), enginyeria de tràfic (teoria de grafs , teoria de cues i teletràfic), tarifació i fiabilitat i qualitat de servei, en entorns tant fixos com mòbils, personals, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent telefonia i dades.
 3. Capacitat de construir, explotar i gestionar serveis telemàtics utilitzant eines analítiques de planificació, de dimensionament i d'anàlisi.
 4. Capacitat de descriure, programar, validar i optimitzar protocols i interfícies de comunicació en els diferents nivells d'una arquitectura de xarxes.
 5. Capacitat de seguir el progrés tecnològic de transmissió, commutació i processament per millorar les xarxes i els serveis telemàtics.
 6. Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
 7. Capacitat de programació de serveis i aplicacions telemàtiques, en xarxa i distribuïdes.

Competències pel que fa al Treball de Fi de Grau

 1. Exercici original que s’ha de realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari, consistent en un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria de Telecomunicació de naturalesa professional, en el qual se sintetitzin i s’integrin les competències adquirides en els ensenyaments.