Grau d'Educació Primària

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Primària a extingir.

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 290 279 277 282 331 337 323 319
Alumnes matriculats 290 517 742 970 1043 1142 1178 1223
Alumnes titulats - - - 161 151 184 193 198

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Aina Quintana Carbonell

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Planificació d'accions de millora

Pla de millores

Rendició de comptes i transparència

Procés Document Data/Curs
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2016-17) 23/03/2018
Acreditació Resolució del Consell d'Universitats 28/06/2017
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2015-16) 23/06/2017
Acreditació Informe final d'acreditació 28/04/2017
Acreditació Informe d'autoavaluació 01/07/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2014-15) 04/03/2016
Seguiment Informe de seguiment extern (2013-14) 29/07/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2013-14) 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2012-13) 18/02/2014
Seguiment Informe de seguiment extern (2011-12) 30/07/2013
Verificació Memòria tercera modificació 30/07/2013
Verificació Informe tercera modificació 30/07/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2011-12) 06/02/2013
Verificació Memòria segona modificació 20/09/2012
Verificació Informe segona modificació 20/09/2012
Verificació Memòria primera modificació 23/02/2012
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern (2010-11) 26/01/2012
Verificació Alta inicial. Resolució del Consell de Ministres 04/09/2009
Verificació Memòria del títol oficial 05/06/2009
Verificació Informe final de verificació 05/06/2009
Verificació Informe primera modificació 23/02/2009

Treballs de Fi de Grau

 • Sa Comuna de Bunyola. Itinerari didàctic per a Educació Primària
 • L'expressió de les emocions. El teatre com a recurs
 • Els efectes dels mètodes Artigal i comunicatiu en la pronúncia de la llengua anglesa
 • La importància de la motivació a l'escola
 • Treballar les emocions a través dels contes
 • Obesitat infantil: un greu problema en auge dins la societat actual.
 • Descobrint Montuïri. Una mirada des de la Geografia
 • La importància del joc educatiu a l'Educació Primària
 • Joc cooperatiu com a eina de l'aprenentatge cooperatiu. En cerca de la resolució no violenta dels conflictes
 • La Música com a instrument per a l'aprenentatge de l'Anglès i altres Llengües
 • Conocimiento y utilización de estrategias específicas con el alumnado con NEE en las aulas de E.F. de nivel de primaria.
 • Influencia de la literatura en la etapa primaria
 • Els beneficis sensorials, motors i cognitius que aporta l’Educació Musical a l’alumnat d’Educació Primària
 • Dinamització de patis a l'etapa d'Educació Primària
 • Creación de una Unidad didáctica basada en el M-learning para el aprendizaje de contenidos de lengua extranjera dirigida a cuarto de primaria
 • Proposal of didactic activities to improve English outcomes in Primary Education Schools through different ICT tools
 • LA TEATRALITZACIÓ COM A EINA PER A AFOVORIR L'EXPRESSIÓ ORAL EN CATALÀ
 • Una experiència multisensorial per a un infant amb ceguesa. El piano com a instrument terapèutic.
 • L'Art a les aules de Primària. Estratègies per una Educació Artística de qualitat
 • L’educació emocional a través de l’escriptura. Una proposta didàctica per a Educació Primària.
 • 6
 • Utilització dels jocs populars en educacio fisica pel desenvolupament dels valors socials positius
 • Identidad sonora: proceso creativo en el aula de música en educación primaria
 • La influència de la motivació dins l’àrea de les matemàtiques.
 • 5,4
 • La importància de les emocions dins l'àmbit educatiu
 • La situació actual de les biblioteques als centres escolars
 • Una anàlisi del tipus de suport educatiu que es desenvolupa a les diferents escoles d'Educació Primària de Coiutadella
 • Les proves de selecció de l’alumnat, una proposta per accedir al Grau d’Educació Primària de la UIB
 • El juego como instrumento motivador en la intervención en niños con dificultades de lectoescritura.
 • Propuesta de intervención a partir de un caso práctico de hipoacusia
 • El fracàs escolar en Educació Primària. Una problemàtica cada cop més accentuada en la realitat escolar
 • Anàlisi dels continguts de música clàssica que aparei xen a diferents llibres de text de música d’educació primària
 • Uso de recursos didácticos para la enseñanza del léxico en lengua inglesa como L2
 • Resolució de conflictes en els centres escolars per mitjà de l’Educació Física
 • Primària amb alumnes amb TDA-H: repositori digital de propostes d’implementació
 • Les cançons tradicionals com a millora dels trastorns del llenguatge oral. Intervenció a 6 alumnes del CEE Mater MIsericordiae.
 • Sistemes Augmentatius i/o Alternatius de la Comunicació a nivell de centre
 • Musicoteràpia aplicada a alumnes amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA)
 • La medida en Educación Primaria: una propuesta de intervención
 • Proposta per incrementar l’activitat física dels alumnes del CEIP Mestre Colom de Bunyola
 • Estrategias inclusivas para trabajar el autismo dentro del aula. Aulas UEECO.
 • Intervenció d’un infant amb discapacitat auditiva per tal de millorar la comunicació
 • L’aprenentatge cooperatiu als centres d’Educació Primària
 • La Prehistòria de Mallorca i els talaiots d’Alaró
 • Estudi de cas: Educació Física adaptada per a infant amb Paraparèsia Espàstica Hereditària
 • La importància, les estratègies i els mètodes de relaxació a les aules d’educació primària
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic i intervenció a infants de 5-6 anys. Casos pràctics.
 • las microhabilidades en relación con el ámbito de la educación física
 • Educación emocional, evolución del concepto e implicaciones en el marco legal de la escuela primaria.
 • Efecte dels contes amb moralina en els infants de 3 i 4 anys: una experiència real.
 • Let's talk. Propuesta didáctica para el trabajo de la destreza oral en inglés
 • Intervención educativa escolar en alumnado con discapacidad auditiva en educación primaria.
 • El perfil sociolingüístic del mutisme selectiu en infants d’Educació Primària
 • Relación entre la autoestima y el rendimiento académico.
 • Conductes disruptives a l'aula: causes i intervencions
 • Anàlisi de l'ús de l'Scratch al CEIP Na Caragol
 • El treball per projectes a l’aula
 • Análisis de libros de texto de Lengua Castellana. Propuesta didáctica.
 • la importància del treball cooperatiu i la inserció a l'aula d'educació física
 • La música i les danses rituals de Manacor a les escoles d’aquest municipi: Una proposta didàctica interdisciplinària
 • Influència de les motxilles escolars en el mal d’esquena de nins entre 8 i 12 anys
 • La flipped classroom en las matemáticas
 • La Sal com a producte d'aprenentatge
 • La comprensió oral per a un infant amb hipoacúsia
 • APRENENTATGE COOPERATIU I EDUCACIÓ FÍSICA
 • Treballar els valors a les classes d’Educació Física
 • Anàlisi i estudi de la condició física en alumnes de 5è i 6è curs d’Educació Primària.
 • Estudi descriptiu i transversal sobre la utilització del Youtube dins un centre de primària de Mallorca
 • Ús educatiu de les TIC als CEIPs del Pla de Mallorca
 • La importància del material didàctic en l'aprenentatge significatiu dels alumnes d'educació primària.
 • La importancia de la educación emocional en el desarrollo integral del alumno de primaria.
 • Guia didàctica interactiva d'estudi de Sa Comuna de Lloret
 • ¿Enseñan, en los colegios, español a los alumnos extranjeros?
 • La importància de l'educació emocional dins els centres escolars.
 • Pràctiques Restauratives a les aules d’Educació Primària. Una nova visió a la gestió dels conflictes.
 • L’ensenyament de l’educació sexual a primària
 • Gamificación
 • Factors que influeixen en l'aplicació de l'Aprenentatge Basat en Problemes o Projectes: un estudi des de la percepció del docent.
 • El conte com a recurs didàctic a l'àrea de matemàtiques
 • Dificultats en el procés enesenyament-aprenentatge de les matemàtiques. Percepció de l'assignatura per part d'alumnes i mestres.
 • Educació per a la Salut: un repte pendent
 • Las medidas de la Tierra: talleres de integración de las artes plásticas en la enseñanza de las otras materias para cuarto de educación primaria
 • La intregació de nins amb TEA en centres educatius: UVAI
 • Altas Capacidades en Matemáticas
 • La immigració a l'escola de Felanitx (CEIP inspector Joan Capó). Les llegendes felanitxeres com a eina per a la inclusió a la cultura catalana
 • Una visió teòrica de la integració de les TIC a Educació Primària
 • Aprendizaje del español mediante grupos cooperativos
 • Anàlisi i resposta a la violència en el medi escolar.
 • Aprendizaje cooperativo dentro del aula de Educación Primaria. Análisis bibliográfico y estudio de caso: C.C. CIDE
 • L’Eurítmia: expressar, sentir, aprendre i gaudir.
 • Desarrollo de la competencia comunicativa en lengua inglesa: Juegos dramático y técnicas teatrales
 • Les Activitats Físiques en el Medi Natural: una aproximació als esports aquàtics
 • Anàlisi de la coordinació entre primària i secundària
 • Els conflictes i la prevenció de la violència escolar a l'Educació Primària
 • Estratègies de comunicació i participació entre l'escola, les famílies i l'entorn
 • Com millorar la resolució de problemes matemàtics a partir de la potenciació de la comprensió lectora
 • Las prácticas restaurativas y las emociones
 • Anàlisi de les produccions dels nens com a eina de coneixement i de complement al diagnòstic.
 • La papiroflèxia com a metodologia per treballar la geometria
 • De les Rondalles Mallorquines al llibre il·lustrat: proposta didàctica per a l'escola primària
 • Les habilitats socioemocionals en l'aprenentatge dels infants
 • Animación a la lectura: alumnos, padres y maestros.
 • Tractament de la semàntica. Anàlisi i intervenció en un cas de retard maduratiu
 • La pedagogia Montessori: fonaments, vigència i aplicabilitat a l'actualitat
 • L’activitat física té efectes positius sobre la salut mental?
 • Tipus de suport educatiu: dins i/o fora de les aules de primària.
 • Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)
 • La música com a eina educativa per afavorir la inclusió del síndrome d'Asperger en l'educació primària
 • Els projectes i la seva aplicació als centres d’Educació Primària de les Illes Balears
 • La relació entre el docent i la família. Importància i orientacions
 • El teatro musical y su influencia sobre el lenguaje en niños: una aproximación experimental
 • Propuesta de un proyecto de enseñanza-aprendizaje sobre los estados de agregación de la materia
 • La importància de l’Educació Emocional en els infants amb DEA
 • La literatura a Primària. Proposta de teatralització a partir de tres gèneres literaris
 • Anàlisi i millora d'un projecte de treball des d'una perspectiva inclusiva
 • Aprenentatge cooperatiu com a metodologia inclusiva
 • La interdisciplinariedad como propuesta para revalorizar las Artes en la Educación Primaria
 • Un gran cambio en la educación Aprender a través de la práctica y la experimentación
 • L'efectivitat de la repetició escolar. Factors i diferents punts de vida sobre el fet de repetir un curs escolar
 • Trastorn d'alteració de conducta i la seva intervenció dins tots els seus àmbits
 • Música i emocions a l’aula de primària: una recepta molt especial dins l’àmbit educatiu
 • Estado de la cuestión del Trabajo por Proyectos en la comarca de Levante: un estudio basado en cuestionarios.
 • Considerant les matemàtiques per comprendre el món
 • Les Matemàtiques estan relacionades amb la Música?
 • Dissenyar i implementar una estratègia gamificada per l'aprenentatge de continguts específics en alglès dirigida a alumnes de quant de primària.
 • Propostes didàctiques amb edublogs a Centres d'Educació Primària
 • Noves metodologies aplicades a les classes d'anglès
 • L'APRENENTATGE COOPERATIU EN L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ FÍSICA A L'ESCOLA PRIMÀRIA
 • Intervenció de la Pragmàtica per a alumnes autistes
 • Taller d'entrenament cognitiu a l'àrea de llengua catalana
 • La lectoescriptura en l'etapa d'educació primària.
 • La musicoteràpia i el Brain Gym amb alumnes amb Necessitats Educatives Especials
 • La importància de l'Educació Musical dins l'etapa d'Educació Primària per el desenvolupament intel·lectual
 • Gestió i resolució de conflictes a través de l'educació emocional.
 • Educació Física Inclusiva.
 • La pèrdua d'un ésser estimat i el posterior procés de dol en l'educació primària.
 • ¿Varia el grado de bilingüismo en distintos contextos?
 • exergames
 • El càlcul mental com a mètode per aconseguir la mecanització de l’aritmètica durant el cicle de primària
 • Creació f'un material multimàdia dirigit a alumnes nouvinguts, que s'utilitzi coma eina de duport educatiu
 • Aplicació del Termòmetre Lingüístic. Estimulació del llenguatge oral a través dels jocs lingüístics.
 • Pautas de intervención a partir de un caso de Trastorno Negativista Desafiante
 • La resolución de conflictos a través de las Pràcticas Restaurativas
 • ¿Qué beneficios puede aportar la Actividad Física a niños y adultos con síndrome de Down para mejorar sus problemas?
 • Formació docent i apoderament: una proposta de reforçament de les capacitats dels mestres en Educació Primària
 • La percussió corporal com eina de cohesió social en l’aprenentatge musical en Educació Primària
 • Adaptació de la llengua catalana a l'alumnat nouvingut
 • El rol dels personatges protagonistes femenins en obres d'autors rellevants de la literatura infantil i juvenil
 • Propostes per treballar la poesia a l'escola
 • Escape room educatiu de resolució de conflictes
 • Adaptació de l'alumnat immigrant mitjançant l'aprenentatge de la llengua catalana. Recursos didàctics
 • Educación en valores.
 • Jocs i dinàmiques per treballar la inclusió a l’escola.
 • Proposta metodològica per a la millora de la competència oral a les aules de primària
 • Estudi de l'estat actual i de la qüestió a Mallorca envers el tema d'educació emocional i la feina que fan els mestres de primària.
 • Estratègies per a millorar l'expressió oral
 • Efectes de la música en els nins i les nines amb Trastorn de l'Espectre Autista
 • L'Anglès com a Llengua Estrangera a l'Educació Primària.
 • Metodologies docents actuals
 • La educación de la mujer bajo el franquismo: La sección femenina
 • CIL Methodology in Physical Education
 • Les TIC a les aules de Primària
 • El teatro en las aulas
 • Alimentació a l'educació primària en anglès
 • Proposta metodològica del CEIP Miquel Costa i LLobera
 • Importància de la formació universitària dels mestres d'audició i llenguatge
 • Rondalles: una eima per a treballar les emocions
 • Estratègies d'intervenció per a millorar la composició escrita
 • Com explicar contes
 • Estudi sobre l’evolució del CEIP Llorenç Riber (1977-2016)
 • Didáctica, Metodología y Recursos del Inglés en Educación Primaria
 • Les rondalles mallorquines a l'Educació Primària
 • Proposta didàctica per una educació física per a tothom.
 • Una nova visió de les figures geomètriques per mitjà de la intel·ligència corporal-cinestèsica al 2n curs d'Educació Primària
 • Ús i necessitat de formació dels docents en TIC
 • Estrategias de fomento de la lectura en dos centros de Educación Primaria
 • Bones Pràctiques a la Classe d’Educació Musical: un Enfocament Multicultural i Igualitari
 • Discapacidad con mejor calidad de vida
 • La motivación en el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras
 • Contes. Una vitamina pel desenvolupament dels infants
 • Lectura extensiva i biblioteca d'aula en anglès
 • L'hort escolar
 • Proposta d'un projecte per l'ensenyament de ciències experimentals a l'educació primària
 • Redes sociales en la escuela: Una experiencia con Edmodo
 • Literatura amb valors dins l'aula
 • El Comte Mal: estudi i proposta didàctica