Grau d'Educació Primària (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El títol de grau d'Educació Primària és un dels títols de grau prevists pel RD 1393/2007, de 29 d'octubre , Capítol III, Art. 12.9, com a títol que habilita per a l'exercici d'una activitat professional regulada a Espanya. Les condicions a què s'ha d’adequar les estableixen a la Resolució de 17 de desembre de 2007, de la Secretaria d’Estat d’Universitats i Investigació i de l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre , que estableix els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l’exercici de la professió de mestre en Educació Primària. Es tracta per tant d’un títol indispensable per a l’exercici de la professió de mestre en el tram del sistema educatiu 6-12 anys.

Aquest estudi té com a objectiu bàsic formar els/les futurs/es mestres que faran feina a l'etapa educativa de primària. Pel que fa a la professió de mestre, la societat actual demana professionals qualificats que no sols sàpiguen ensenyar coneixements, sinó que en la seva forma d'ensenyar transmetin uns valors i unes actituds. Així, a grans trets, l'alumnat haurà d'adquirir:

  • Competències transversals que inclouen competències instrumentals, personals i interpersonals i sistèmiques.
  • Competències sociopsicopedagògiques relacionades amb l'aprenentatge i el desenvolupament de la personalitat, els processos i contextos educatius i la societat, família i escola.
  • Competències didacticodisciplinàries relacionades amb la didàctica i els coneixements específics de les diferents àrees curriculars de primària: ciències experimentals, ciències socials, matemàtiques, llengües (català, espanyol i anglès), educació musical, plàstica i visual i educació física.

Finalment, l'alumnat també haurà d'assolir unes competències pràctiques relacionades amb totes les indicades anteriorment.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  60   120   9   45   6 240

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22108 - Matemàtiques de l'Educació Primària Obligatòria 6,0 Català, Castellà Segon semestre
22100 - Bases Didàctiques i Disseny Curricular Formació bàsica 6,0
22101 - Pensament i Contextos Educatius Contemporanis Formació bàsica 6,0
22102 - Llengua Catalana Obligatòria 6,0
22103 - Llengua Espanyola. Estratègies per a la Comunicació Obligatòria 6,0
22104 - TIC Aplicades a l'Educació Primària Formació bàsica 6,0
22105 - Organització i Gestió Educatives Formació bàsica 6,0
22106 - Sociologia, Convivència i Educació Formació bàsica 6,0
22107 - Psicologia del Desenvolupament en l'Edat Escolar Formació bàsica 6,0
22109 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica I Obligatòria 6,0
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22110 - Psicologia de l'Educació i Acció Tutorial Formació bàsica 6,0 Català, Castellà Primer semestre
22111 - Educació Inclusiva Formació bàsica 6,0
22112 - Lectura i Escriptura Inicials Obligatòria 6,0
22113 - Didàctica de les Matemàtiques I Obligatòria 6,0
22114 - Ciències Socials i la seva Didàctica I (Geografia) Obligatòria 6,0
22115 - Educació Física i la seva Didàctica Obligatòria 6,0
22116 - Educació Artística: Plàstica i Visual. Didàctica a l'escola primària Obligatòria 6,0
22117 - Llengua Anglesa i la seva Didàctica II Obligatòria 6,0
22118 - Dificultats Específiques d'Aprenentatge Formació bàsica 6,0
22119 - Intervenció Psicoeducativa en les Dif. del Llenguatge en el Context Escolar Formació bàsica 6,0
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22120 - Educació Artística: Música. Didàctica a l'escola primària Obligatòria 6,0
22121 - Educació Física i Hàbits Saludables Obligatòria 6,0
22122 - Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d'Ensenyament -Aprenen. en l'EP Obligatòria 6,0
22123 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica I (Biologia-Química) Obligatòria 6,0
22124 - Ciències Socials i la seva Didàctica II (Història) Obligatòria 6,0
22125 - L'Ensenyament de la Llengua Espanyola en l'Educació Primària Obligatòria 6,0
22126 - Pràctiques I d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22127 - Ciències Experimentals i la seva Didàctica II (Geologia-Física) Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22128 - Didàctica de les Matemàtiques II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
22129 - Pràctiques II d'Educació Primària Pràctiques externes 18,0 Català Primer semestre
22130 - Literatura Catalana i Universal per a l'Educació Primària Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22131 - Habilitats Lingüístiques per a l'E.P.: Ensenyament-Aprenentatge de la LL.C. Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
22132 - Treball de Fi de Grau d'Educació Primària Treball de fi de grau 6,0 Català Segon semestre
22163 - Pràctiques de Menció: Suport Educatiu Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
22164 - Pràctiques de Menció: Audició i Llenguatge Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
22166 - Pràctiques de Menció: Educació Física Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
22167 - Pràctiques de Menció: Educació Musical i Artística Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
22168 - Pràctiques de Menció: Llengua Estrangera (anglès) Pràctiques externes 9,0 Català Segon semestre
22169 - Pràctiques de no Menció Pràctiques externes 9,0 Segon semestre
22133 - Pràctiques de Menció: Orientació i Acció Tutorial Pràctiques externes 9,0
22165 - Pràctiques de Menció: Tecnologia Educativa Pràctiques externes 9,0
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
22038 - Didàctica de la Religió Catòlica Optativa 3,0 Català Segon semestre
22138 - Educació Intercultural Optativa 3,0 Català Segon semestre
22139 - Atenció a l'Alumnat amb Necessitat Específica de Suport Educatiu a l'Escola Optativa 6,0 Català Segon semestre
22142 - Interv. Educ. des del Context Familiar i Social de la Persona amb Discapaci Optativa 3,0 Català Segon semestre
22143 - Trastorns del Llenguatge en Educació Primària Optativa 6,0 Català Segon semestre
22144 - Intervenció Educativa en els Problemes del Llenguatge i l'Audició Optativa 3,0 Català Segon semestre
22151 - Educació Física, Oci i Recreació Optativa 6,0 Català Segon semestre
22154 - Educació per a la Salut Optativa 3,0 Català Segon semestre
22155 - Formació Musical Optativa 6,0 Català Segon semestre
22157 - Agrupacions Instrumentals Optativa 3,0 Català Segon semestre
22159 - Metodologia de l'Ensenyament de l'Anglès Optativa 6,0 Anglès Segon semestre
22161 - Llengua i Literatura Infantil Anglesa Optativa 3,0 Anglès Segon semestre
22134 - Acció Tutorial i Orientadora en l'Educació Primària Optativa 6,0
22135 - Estratègies d'Aprenentatge i Hàbits de Treball en la Educació Primària Optativa 3,0
22136 - Tutoria i Tècniques de Gestió Optativa 3,0
22137 - Estratègies Educatives en Inadaptació Social a l'Escola Optativa 3,0
22140 - L'Alumnat amb Necessitats Especials i Altes Capacitats Optativa 3,0
22141 - Atenció a la Diversitat Social, Lingüística i Cultural a l'Escola Optativa 3,0
22145 - Prevenció de les Dificultats del Llenguatge i l'Audició Optativa 3,0
22146 - Sistemes Alternatius de Comunicació Optativa 3,0
22147 - Gestió de Projectes TIC Optativa 6,0
22148 - Disseny de Materials Didàctics Optativa 3,0
22149 - Disseny i Gestió d'Entorns Virtuals d'Aprenentatge Optativa 3,0
22150 - Mitjans de Comunicació i Educació Optativa 3,0
22152 - Jocs i Esports Alternatius Optativa 3,0
22153 - Educació Esportiva Optativa 3,0
22156 - Agrupacions Vocals Optativa 3,0
22158 - Educació de la Veu Optativa 3,0
22160 - Llengua Anglesa: Aspectes Formals i Comunicatius Optativa 3,0
22162 - Llengua i Cultura Anglesa Optativa 3,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Educació Primària primer curs grup 01 matí cronograma exàmens
Educació Primària primer curs grup 02 tarda cronograma exàmens
Educació Primària primer curs grup 03 matí cronograma exàmens
Educació Primària primer curs grup 04 tarda cronograma exàmens