Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina
Títol
Oficial
Any d'inici
2016-17
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Preus públics de matrícula per crèdit . Any acadèmic 2018-19
 • 1a matrícula : 20,82€
 • 2a matrícula : 46,26€
 • 3a matrícula : 100,16€
 • 4a matrícula : 138,79€

  Competències

Competències generals

 • A. Valors professionals, actituds i comportaments ètics
  • A1. Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
  • A2. Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb especial atenció al secret professional
  • A3. Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
  • A4. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura
  • A5. Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant especial importància a l'aprenentatge de manera autònoma de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat
  • A6. Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a altres professionals de la salut, adquirint habilitats de treball en equip
 • B. Fonaments científics de la medicina
  • B7. Comprendre i reconèixer l'estructura i la funció normal del cos humà, als nivells molecular, cel·lular, tissular, orgànic i de sistemes, en les diferents etapes de la vida i en els dos sexes

  • B8. Reconèixer les bases de la conducta humana normal i les seves alteracions
  • B9. Comprendre i reconèixer els efectes, mecanismes i manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i la funció del cos humà
  • B10. Comprendre i reconèixer els agents causants i factors de risc que determinen els estats de salut i el desenvolupament de la malaltia
  • B11. Comprendre i reconèixer els efectes del creixement, el desenvolupament i l'envelliment sobre l'individu i el seu entorn social
  • B12. Comprendre els fonaments d'acció, indicacions i eficàcia de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible
 • C. Habilitats clíniques
  • C13. Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant

  • C14. Realitzar un examen físic i una valoració mental
  • C15. Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada
  • C16. Reconèixer i tractar les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que exigeixen atenció immediata
  • C17. Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament, aplicant els principis basats en la millor informació possible i en condicions de seguretat clínica
  • C18. Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal
  • C19. Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
  • C20. Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari
 • D. Habilitats de comunicació
  • D21. Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació

  • D22. Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de forma comprensible a tercers
  • D23. Comunicar-se de manera efectiva, empàtica i clara, tant de forma oral com escrita, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • E. Salut pública i sistemes de salut
  • E25. Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els dependents del sexe i estils de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals

  • E26. Assumir el seu paper en les accions de prevenció i protecció davant malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari
  • E27. Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
  • E28. Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
  • E29. Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut
  • E30. Conèixer el Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària
 • F. Maneig de la informació
  • F31. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària

  • F32. Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
  • F33. Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per fer-ne una posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • G. Anàlisi crítica i investigació
  • G34. Tenir, en l'activitat professional, un punt de vista crític, creatiu, amb escepticisme constructiu i orientat a la recerca

  • G35. Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties
  • G36. Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
  • G37. Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora
 • H. Anglès
  • H38. Comprendre, parlar, llegir i escriure la llengua anglesa a un nivell equivalent al B2 establert al Marc europeu comú de referència (MECR)


Competències específiques

 • CM1. Morfologia, Estructura i Funció del Cos Humà
  • CM1-1. Conèixer l'estructura i la funció cel·lular

  • CM1-2. Conèixer les biomolècules, el metabolisme i la regulació i integració metabòlica
  • CM1-3. Conèixer els principis bàsics de la nutrició humana
  • CM1-4. Conèixer la comunicació cel·lular i la constitució i el funcionament de les membranes excitables
  • CM1-5. Conèixer el cicle cel·lular i la diferenciació i proliferació cel·lular
  • CM1-6. Conèixer la informació, l'expressió i la regulació gènica. Conèixer els mecanismes de l'herència
  • CM1-7. Conèixer el desenvolupament embrionari i l'organogènesi
  • CM1-8. Conèixer la morfologia, l'estructura i la funció de la pell, la sang, els aparells i sistemes circulatori, digestiu, locomotor, reproductor, excretor i respiratori; sistema endocrí, sistema immunitari i sistema nerviós central i perifèric
  • CM1-9. Conèixer el creixement, maduració i envelliment dels diferents aparells i sistemes
  • CM1-10. Conèixer l'homeòstasi i els mecanismes de l'adaptació a l'entorn
  • CM1-11. Manejar material i tècniques bàsiques de laboratori. Interpretar una analítica normal
  • CM1-12. Reconèixer amb mètodes macroscòpics, microscòpics i tècniques d'imatge la morfologia i l'estructura de teixits, òrgans i sistemes
  • CM1-13. Determinar i interpretar paràmetres vitals mitjançant proves funcionals
  • CM1-14. Detectar les anomalies més prevalents mitjançant una exploració física bàsica
 • CM2. Medicina Social, Habilitats de Comunicació i Iniciació a la Investigació
  • CM2-1. Conèixer els fonaments legals de l'exercici de la professió mèdica. Consentiment informat. Confidencialitat

  • CM2-2. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig del dany físic i mental
  • CM2-3. Conèixer i reconèixer l'evolució normal del cadàver. Realitzar diagnòstics postmortem. Conèixer i aplicar fonaments de criminologia mèdica i redactar documents medicolegals, així com les implicacions socials i legals de la mort
  • CM2-4. Conèixer els fonaments de l'ètica mèdica i de la bioètica. Resoldre conflictes ètics. Aplicar els valors professionals d'excel·lència, altruisme, sentit del deure, responsabilitat, integritat i honestedat a l'exercici de la professió. Reconèixer la necessitat de mantenir la competència professional. Saber abordar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i cultura
  • CM2-5. Conèixer els principis i aplicar els mètodes propis de la medicina preventiva i la salut pública. Conèixer els factors de risc i de prevenció de la malaltia. Reconèixer els determinants de salut de la població. Conèixer els indicadors sanitaris. Planificar, programar i avaluar els programes de salut. Identificar factors de prevenció i protecció davant malalties, lesions i accidents. Avaluar la qualitat assistencial i les estratègies de seguretat del pacient
  • CM2-6. Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les tecnologies i fonts d'informació clínica i biomèdica, per obtenir, organitzar, interpretar i comunicar informació clínica, científica i sanitària
  • CM2-7. Conèixer els conceptes bàsics de bioestadística i la seva aplicació a les ciències mèdiques. Ser capaç de dissenyar i realitzar anàlisis estadístiques senzilles utilitzant programes informàtics i interpretar-ne els resultats. Entendre i interpretar les dades estadístiques en la literatura mèdica
  • CM2-8. Conèixer la història de la salut i la malaltia. Conèixer l'existència i els principis de les medicines alternatives. Adquirir coneixements sobre homeopatia
  • CM2-9. Usar els sistemes de cerca i recuperació de la informació biomèdica
  • CM2-10. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica
  • CM2-11. Comprendre i interpretar críticament textos científics. Conèixer els principis del mètode científic, la investigació biomèdica i l'assaig clínic
  • CM2-12. Conèixer els principis de la telemedicina
  • CM2-13. Conèixer i manejar els principis de la medicina basada en l'evidència
  • CM2-14. Conèixer els aspectes de la comunicació amb pacients, familiars i el seu entorn social: Models de relació clínica, entrevista, comunicació verbal, no verbal i interferències. Donar males notícies
  • CM2-15. Redactar històries, informes, instruccions i altres registres de manera comprensible per a pacients, familiars i altres professionals
  • CM2-16. Realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i/o professionals
  • CM2-17. Adquirir habilitats de prevenció dels principals problemes de salut pública, i de promoció de la salut en l'individu i la comunitat
 • CM3. Formació Clínica Humana
  • CM3-1. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de la pell i orientar en el maneig d'aquestes patologies

  • CM3-2. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de la sang i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-3. Reconèixer l'embaràs i el part normal i patològic, el puerperi i les malalties de transmissió sexual. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies ginecològiques i orientar en el maneig d'aquestes patologies. Conèixer els mètodes de contracepció i fertilització
  • CM3-4. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies oftalmològiques i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-5. Conèixer les malalties tumorals i el diagnòstic i maneig d'aquestes malalties
  • CM3-6. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies d'oïda, de nas i de gola i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-7. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies cardiocirculatòries i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-8. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de l'aparell digestiu i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-9. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies nefrourològiques i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-10. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de l'aparell locomotor i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-11. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de l'aparell respiratori i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-12. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies del sistema endocrí i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-13. Conèixer les patologies de la nutrició
  • CM3-14. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies del sistema nerviós central i perifèric i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-15. Conèixer els principals agents infecciosos i els seus mecanismes d'acció
  • CM3-16. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies infeccioses en els diferents òrgans i aparells i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-17. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies del sistema immunitari i orientar en el maneig d'aquestes patologies
  • CM3-18. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat, el nen i l'adolescent. Conèixer els processos de creixement. Conèixer les característiques diferencials del nounat prematur. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies pediàtriques i orientar en el maneig d'aquestes patologies. Adquirir les bases de la nutrició infantil
  • CM3-19. Conèixer el diagnòstic i el consell genètic
  • CM3-20. Conèixer el desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i l'adolescència. Conèixer els fonaments biològics, psicològics i socials de la personalitat i la conducta
  • CM3-21. Reconèixer i diagnosticar els trastorns psiquiàtrics i orientar en el maneig d'aquests trastorns. Conèixer les principals línies en psicoteràpia. Reconèixer i diagnosticar les principals intoxicacions i orientar en el maneig de les intoxicacions
  • CM3-22. Conèixer la medicina pal·liativa i la seva metodologia de treball
  • CM3-23. Reconèixer les característiques de la patologia prevalent en l'ancià
  • CM3-24. Conèixer la medicina familiar i comunitària. Conèixer l'entorn vital de la persona malalta, i facilitar la promoció de la salut en l'àmbit familiar i comunitari
  • CM3-25. Reconèixer i diagnosticar les situacions de risc vital i orientar en el tractament d'aquestes situacions
  • CM3-26. Saber fer una anamnesi completa, centrada en el pacient i orientada a les diverses patologies, i interpretar-ne el significat
  • CM3-27. Saber fer una exploració física per aparells i sistemes, així com una exploració psicopatològica, i interpretar-ne el significat
  • CM3-28. Saber valorar les modificacions dels paràmetres clínics en les diferents edats
  • CM3-29. Saber fer l'exploració i el seguiment de l'embaràs
  • CM3-30. Dissenyar i aplicar un pla d'actuació, enfocat a les necessitats del pacient i l'entorn familiar i social, coherent amb els símptomes i signes del pacient
  • CM3-31. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat
  • CM3-32. Reconèixer i diagnosticar les principals patologies de la toxicologia clínica i orientar en aquestes patologies
 • CM4. Procediments Diagnòstics i Terapèutics
  • CM4-1. Valorar la relació risc/benefici dels procediments diagnòstics i terapèutics
  • CM4-2. Conèixer les indicacions de les proves bioquímiques, hematològiques, immunològiques, microbiològiques, anatomopatològiques i d'imatge
  • CM4-3. Conèixer les característiques dels teixits en les diferents situacions de lesió, adaptació i mort cel·lular
  • CM4-4. Conèixer els mecanismes de la inflamació
  • CM4-5. Conèixer les alteracions del creixement cel·lular
  • CM4-6. Conèixer l'anatomia patològica dels diferents aparells i sistemes
  • CM4-7. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic
  • CM4-8. Conèixer els fonaments de la microbiologia i la parasitologia. Conèixer les principals tècniques de diagnòstic microbiològic i parasitològic i interpretar-ne els resultats
  • CM4-9. Conèixer els fonaments de la interacció de les radiacions amb l'organisme humà
  • CM4-10. Reconèixer una imatge radiològica. Conèixer la semiologia radiològica bàsica dels diferents aparells i sistemes
  • CM4-11. Conèixer altres tècniques d'obtenció d'imatge diagnòstica
  • CM4-12. Valorar les indicacions i contraindicacions dels estudis radiològics
  • CM4-13. Tenir la capacitat d'aplicar els criteris de protecció radiològica en els procediments diagnòstics i terapèutics amb radiacions ionitzants
  • CM4-14. Conèixer els principals grups de fàrmacs, dosis, vies d'administració i farmacocinètica. Conèixer les seves interaccions i efectes adversos. Adquirir coneixements sobre prescripció i farmacovigilància. Conèixer la farmacologia dels diferents aparells i sistemes. Conèixer els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris
  • CM4-15. Conèixer els principis generals de l'anestèsia i la reanimació
  • CM4-16. Conèixer els principis generals de la nutrició i la dietoteràpia i la seva aplicació en la promoció de la salut, la prevenció i el tractament de malalties
  • CM4-17. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (ECG, EEG, EMG i altres)
  • CM4-18. Conèixer la fisiopatologia de les ferides (incloent cremades, congelacions i altres tipus de ferides). Conèixer els processos de cicatrització, hemorràgia quirúrgica i profilaxi tromboembòlica
  • CM4-19. Conèixer les indicacions quirúrgiques generals, el risc preoperatori i les complicacions postoperatòries
  • CM4-20. Conèixer les transfusions i els trasplantaments
  • CM4-21. Conèixer els principis i indicacions de la radioteràpia
  • CM4-22. Conèixer els fonaments de la rehabilitació, de la promoció de l'autonomia personal, de l'adaptació funcional a l'entorn, i d'altres procediments físics en la morbiditat, per a la millora de la qualitat de vida
  • CM4-23. Saber com s'ha d'obtenir i processar una mostra biològica per estudiar-la mitjançant els diferents procediments diagnòstics
  • CM4-24. Saber interpretar els resultats de les proves diagnòstiques del laboratori
  • CM4-25. Manejar les tècniques de desinfecció i esterilització
  • CM4-26. Saber interpretar mitjançant lectura sistemàtica una imatge radiològica
  • CM4-27. Saber utilitzar els diversos fàrmacs adequadament
  • CM4-28. Saber com s'ha de realitzar i interpretar un electrocardiograma i un electroencefalograma
  • CM4-29. Redactar correctament receptes mèdiques, adaptades a la situació de cada pacient i als requeriments legals
  • CM4-30. Valorar l'estat nutricional i elaborar una dieta adequada a les diferents circumstàncies
  • CM4-31. Practicar procediments quirúrgics elementals de neteja, hemostàsia i sutura de ferides
  • CM4-32. Conèixer les bases de la variabilitat de les respostes a fàrmacs
 • CM5. Pràctiques tutelades
  • CM5-1. Incorporar els valors professionals, les competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític, així com l'atenció als problemes de salut més prevalents en les àrees de Medicina, Cirurgia, Obstetrícia i Ginecologia, Pediatria, Psiquiatria i altres àrees clíniques.