Grau de Medicina

360 crèdits - Facultat de Medicina

23030. Patologia Medicoquirúrgica: Aparell Locomotor (2018-19)

Crèdits 9 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Segon semestre