Grau de Matemàtiques

240 crèdits - Escola Politècnica Superior

Perfil d'ingrés

Per accedir al grau de Matemàtiques es recomana haver cursat el batxillerat i, en particular, l’assignatura Matemàtiques II. Les característiques idònies per cursar amb èxit aquest grau són:

 1. Tenir ganes d’aprendre i capacitat d’esforç i constància.
 2. Tenir curiositat per entendre el perquè de les coses.
 3. Apreciar la precisió i el rigor en la formulació de les idees i els problemes.
 4. No tenir por del pensament abstracte.
 5. Tenir gust per les matemàtiques.

És convenient que l'estudiant que vulgui cursar aquests estudis entengui que les matemàtiques no són (només) els càlculs amb nombres i funcions que estan avesats a fer a secundària, sinó que van més enllà, anant a cercar les regles essencials i l'estructura que hi ha a sota a través del procés d'abstracció, governat per la precisió i la lògica en els raonaments. Tot això tenint en compte que les matemàtiques no són únicament un fi en si mateixes, sinó que tenen multitud d'aplicacions.

Informació d'accés

Nombre de places: 45

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Enginyeria i Arquitectura  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  
Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GMAT

Secretari/ària
3r vocal
Padilla Salom, Ana María
4t vocal
Torner Vilches, Antoni

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Matemàtiques

Matemàtiques (Pla 2001)
Matemàtiques (Pla 2001) Grau de Matemàtiques
1343: Genètica
20111: Genètica
1468: Física
 • 21722: Intel·ligència Artificial
 • 21752: Fonaments de Física
1670: Informàtica Gràfica I
21714: Informàtica Gràfica
2472: Tecnologia de la Programació
20323: Algorismes Discrets
2721: Llenguatges de Programació
21721: Llenguatges de Programació
2749: Àlgebra Lineal
 • 20307: Matemàtiques I (Àlgebra Lineal)
 • 20311: Àlgebra Lineal II
2750: Anàlisi Matemàtica I
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 20308: Introducció a l'Anàlisi Matemàtica
 • 20310: Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable
2751: Informàtica
 • 20302: Programació - Informàtica I
 • 20306: Informàtica II (Computació)
2752: Introducció a l'Àlgrebra Abstracta
20315: Àlgebra Abstracta I
2753: Matemàtica Discreta
20300: Matemàtica Discreta
2754: Introducció a la Geometria
20309: Introducció a la Geometria
2755: Laboratori de Matemàtiques
20314: Introducció a la Modelització
2756: Mètodes Numèrics
 • 20301: Matemàtiques II - Càlcul
 • 20316: Mètodes Numèrics I
2757: Topologia
20313: Topologia
2758: Geometria
20318: Geometria Afí i Mètrica
2759: Anàlisi Matemàtica II
20328: Funcions de Variable Complexa
2760: Ampliació d'Anàlisi Matemàtica
 • 20312: Càlcul Diferencial en Diverses Variables
 • 20317: Càlcul Integral en Diverses Variables
 • 2761: Probabilitats
 • 2762: Estadística
 • 20305: Matemàtiques III -Estadística
 • 20320: Probabilitats II
 • 20326: Inferència Estadística
2763: Ampliació d'Equacions Diferencials
20321: Equacions Diferencials Ordinàries
2764: Ampliació de Geometria
20322: Geometria Diferencial
 • 2766: Àlgebra
 • 2772: Àlgebra Computacional
20324: Àlgebra Abstracta II
2768: Equacions Diferencials en Derivades Parcials
20327: Equacions en Derivades Parcials
2769: Càlcul Numèric
20332: Mètodes Numèrics II
2770: Geometria i Topologia
20331: Geometria i Topologia de Varietats
2771: Models Matemàtics
20325: Models Matemàtics I
2773: Programació Matemàtica
20329: Introducció a l'Optimització
2774: Didàctica de les Matemàtiques de l'Educació Secundària
20342: Didàctica de les Matemàtiques
2775: Història de les Matemàtiques
20333: Història de les Matemàtiques
2777: Mètodes Geomètrics
20341: Mètodes Geomètrics
2778: Models Matemàtics en l'Educació Secundària
20339: Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals
2779: Introducció a les Matemàtiques Socials
20340: Models Matemàtics per a les Ciències Socials
2780: Fonaments del Processament Digital del Senyal
21767: Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal
2782: Simulació
20337: Simulació
2783: Models Matemàtics Avançats
20330: Models Matemàtics II
2784: Anàlisi de Dades
20343: Bioestadística i Anàlisi de Dades
720: Informàtica Gràfica II
21714: Informàtica Gràfica
743: Intel·ligència Artificial
21722: Intel·ligència Artificial

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. La via d'assoliment d'aquest coneixement consisteix en aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic