Grau d'Educació Infantil

240 crèdits - Facultat d'Educació
  Si no trobau la informació completa del curs que feu, consultau el pla d'estudis grau d'Educació Infantil a extingir.

Dades i indicadors

  2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Alumnes de nou ingrés 178 188 187 194 139 127 120 125
Alumnes matriculats 178 343 492 654 626 616 584 510
Alumnes titulats - - - 107 104 123 158 110

Qui vetlla directament per la qualitat del títol?

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Responsable de Qualitat
Personal Docent i Investigador
Personal d'Administració i Serveis
Alumnat
 • Maria Muntaner Pericàs
 • Andrea Cuervo Ariza

 

La CGQ recull tota la informació rellevant del títol (informes d’enquestes, dades, estadístiques, queixes, suggeriments, etc.) i les analitzen. Pots consultar la normativa i les funcions de les CGQ per ampliar la informació.

La qualitat a la Facultat d'Educació

Treballs de Fi de Grau

 • Anàlisi de l'educació emocional a l'aula
 • Relació família escola. Una mirada respectuosa.
 • La protecció de la infància al Boletín de la InstituciónLibre de Enseñanza
 • Aprenentatge del llenguatge escri des d'una perspectiva constructivista. Una experiència a una aula de 5 anys.
 • Interculturalidad en Educación Infantil 3 - 6 años
 • Obrint lesportes de l'aula a les famílies d'infantil
 • Estrategias de intervención de las maestras para acompañar y guiar a los niños y generar aprendizaje en el trabajo por proyectos
 • L'Escola Nova. Una proposta per una educació de qualitat
 • El desenvolupament de les habilitats socio-emocionals en l’educació infantil mitjançant el joc.
 • Aprendizaje significativo de la lengua inglesa en el segundo ciclo de Educación Infantil
 • El vincle afectiu: component bàsic dins les aules d'educació infantil
 • Aportacions de l’Educació Artística a infants amb Trastorn de l’Espectre Autista
 • Coeducación a través de la Educación Infantil
 • La intervenció educativa sobre l'educació sexual en la primera inància
 • Un món per descobrir. Els ambients d'art
 • La observación del aprendizaje cooperativo en la etapa de Educación Infantil.
 • Necessitats i beneficis del moviment en l’etapa de 3-6 anys. Una proposta pràctica desenvolupada al CEIP Verge de Lluc
 • L’alimentació saludable després de la lactància fins als 6 anys: testimonis i experiències de professionals del camp educatiu i sanitari
 • EL MASSATGE COM A EINA DE RELAXACIÓ EN EL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL.
 • Mirant pel forat del pany: En exemple de documentació pedagògica per a famílies del CEIP El Martinet
 • La importància del joc simbòlic en la psicomotricitat
 • Coeducación en el ámbito escolar
 • Aproximación biográfica a la vida y obra de Susana Volosín
 • L'estimulació del llenguatge a partir dels jocs lingüístics a educació infantil (4-5 anys)
 • Temps altemps, des d’una perspectivade l’educació lenta
 • Les Intel·ligències Múltiples dins els ambients d’aprenentatge
 • El joc en les avantguardes
 • Coneix a l’infant inquiet i desatent: Estudi del TDA-H a l’aula d’infantil
 • Cuines del món. Estratègies d'intervenció educatives per la diversitat cultural a través de la gastronomia a l'etapa d'educació infantil.
 • Competència lingüística d'una aula de 5 anys de l'escola Pureza de Manacor a partir del Termòmetre Lingüístic
 • L'adquisició dels continguts lògic-matemàtics a través del joc a Educació Infantil
 • La comunicació afectiva des de la figura del tutor/a a l'educació infantil
 • A PRENDIZAJE COOPERATI VO Y SU PRÁCTICA EN EL AULA
 • METODOLOGIA D’APRENENTATGE PER AMBIENTS: Un camí per aprendre fent.
 • La vivencia del llanto en las aulas o centros de educación infantil
 • Promoure la sensibilitat estètica cap a la natura
 • La relació dels infants de 0 a 6 anys amb l’educació ambiental i l’entorn natural d’Algaida
 • La musicoteràpia com element afavoridor de la comunicació en infants amb paràlisi cerebral
 • Els sistemes de comunicació per a infants amb Paràlisi Cerebral
 • L'organització i gestió dels ambients al CEIP Establiments
 • Bullying, impacto socioemocional en la primera infancia
 • L’ESCOLARITZACIÓ D’UN INFANT AMB LIMITACIONS MOTRIUS A L’ETAPA D’EDUCACIÓ INFANTIL
 • L'art d'intervenir.
 • La alimentación saludable en segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) Belén Jimeno Bennassar Grado de Educación Infantil Año académico
 • La Depuració del magisteri
 • La inclusió educativa. Anàlisi del cas d’un infant amb dificultats
 • La comunicació espontània amb les famílies a les aules d'Educació Infantil. Entrades i sortides al CEIP Robines
 • El rol del psicomotricista en les sessions de psicomotricitat
 • L'infant protagonista: un recurs que millora la participació de les famílies a l'escola
 • Les matemàtiques a través dels contes
 • La relaxació a l’educació infantil aplicada a L’aula de 3-4 anys
 • Evolució de l'estudi de la neurobiologia de les emocions i aplicacions a Educació Infantil
 • El caràcter pedagògic de la dansa a l’Educació Infantil
 • Joc heurístic a l'etapa d'educació infantil.
 • L’Art Contemporani a l’Educació Infantil. Performances i Pintura Minimalista
 • La educación emocional en las aulas de Educación Infantil
 • LA VIVÈNCIA DEL TEMPS ALS ESPAIS DE L’ESCOLA EL MARTINET
 • Avaluació de les dificultats del llenguatge i proposta d’intervenció educativa a l’aula d’infantil
 • Resolució de conflictes: intervencions de l'educador al CEIP Establiments
 • Els usos lingüístics dels infants en els ambients de joc simbòlic: un cas pràctic
 • El maltractament infantil: una revisió de les seves conseqüències en l'àmbit escolar
 • La influència del joc simbòlic en el desenvolupament de les funcions psicològiques superiors
 • El aprendizaje experiencial en espacios naturales aplicado a Educación Infantil
 • Afavorir la resiliència a través del mindfullness en infants amb vulnerabilitat socioemocional
 • Anàlisi del contingut matemàtic en la metodologia dels ambients d'aprenentatge: donar veu a les accions espontànies dels infants
 • Elements que afecten i condicionen la cultura d'una comunitat professional que fa front a la sostenibilitat d'un projecte de millora: estratègies i recursos per crear una cultura de cooperació i organització
 • Cap a una infància sense exclusió. Història de vida com a relat d’una experiència
 • El llenguatge expressiu dels infants amb Síndrome de Down: estudi i intervenció d’un cas
 • El plaer per la literatura a l'educaciç'ó infantil: la importàncuiade la biblioteca escolar i la col.laboració de família i mestres
 • Las etapas del desarrollo psicomotor y posibles alteraciones en el aula
 • El modelo del psicomotricista en educación infantil
 • Desarrollo evolutivo del juego en la primera infancia (3-6).
 • Anàlisi del desenvolupament cognitiu-motor de l'infant a la primera infància
 • Documentar per créixer; un mirall d’experiències
 • Relajación a través de la música en Educación infantil.
 • Las apps como herramienta organizativa y de comunicación en los centros de educación infantil
 • El uso de las canciones que implican movimiento en el aprendizaje de vocabulario en inglés en educación infantil.
 • Arte y emoción. La importancia de trabajar la educación emocional a través de arte en la etapa de educació infantil
 • El lenguaje oral y su didáctica en Educación Infantil
 • L'expressió artística com a eina per treballar les emocions en Educació Infantil
 • El conte com a estratègia metodològica
 • Les relacions família i escola en Educació Infantil. Hbailitats comunicatives en el CEIP Sa Graduada
 • Anàlisi dels personatges dels contes més coneguts de la literatura universal
 • La importància del joc en el desenvolupament psicomotor
 • La mare de dia com a figura referent
 • Análisis de aplicaciones informáticas de apoyo al aprendizaje de la lecto-escritura
 • Anàlisi dels ambients de l’EI Sa Torre
 • Com afecta la interculturalitat a l'aula de 5 anys
 • Instal.lacions artístiques i joc simbòlic
 • EL perfil fonològic dels alumnes d'una aula de 5 anys.
 • Els ambients d’aprenentatge: un camí cap a l'inclusió
 • Evolución del TDAH. Intervención en el ámbito familiar, educativo y social.
 • Anàlisi de la figura de la cap d’estudis del CEIP Es Pont: com ser una bona líder pedagògica.
 • La metodologia d’ambients: aprendre més enllà del currículum
 • DESCUBRIENDO EMOCIONES EN EDUCACIÓN INFANTIL.
 • La documentació com a part del procés educatiu. Proposta de millora al CEIP Sant Miquel (Son Carrió)
 • La intervención del docente en una sesión de psicomotricidad
 • Matemàtiques cooperatives amb material manipulable
 • Art sostenible: propostes didàctiques amb materials reciclats i la tècnica de l'estampació
 • De l'educació artística a l'educació sensible
 • La pràctica de la Psicomotricidad Educativa y Preventiva
 • D'on ve mon pare?
 • El teatre i l’expressió corporal a l’Educació Infantil. Una proposta per a la seva aplicació