21401. Química I . Grup 2

Identificació de l'assignatura

Assignatura21401 - Química I
Any acadèmic 2017-18
Crèdits
  • Presencials: 2,4 crèdits ( 60 hores )
  • No presencials: 3,6 crèdits ( 90 hores )
  • Totals: 6 crèdits ( 150 hores )
Grup Grup 2, 1S, GQUI (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Professor/aHorari d'atenció alumnes
Hora d'iniciHora de fiDia de la setmanaData d'iniciData de fiDespatx
Feliciano Grases Freixedas
fgrases@uib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria
Margalida Ramis Barceló
08:10h08:50h Divendres 13/09/201712/01/2018 Laboratori IUNICS PRIMER PIS
Adrian Rodriguez Rodriguez
adrian.rodriguez@uib.es
Cal concertar cita prèvia amb el professor per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura Química I constitueix una assignatura de formació bàsica dins el títol de Grau en Química, per tant, comprèn un ensenyament bàsic, introductori i general. En aquest sentit, ha de proporcionar a l'alumne uns coneixements bàsics, però suficientment amplis, que permetin adquirir de forma efectiva coneixements més específics dins cada una de les àrees de la Química que es tractaran en cursos superiors.

Més concretament, les unitats didàctiques de l'assignatura Química I se centren que l'alumne aprengui uns fonaments sòlids dels principis bàsics que regeixen la Química, a partir de la base adquirida durant l'educació secundaria general i el Batxillerat. Els conceptes de Química es presenten en una seqüència lògica començant pel comportament dels àtoms i molècules i incorporant progressivament propietats i interaccions més complexes. La realització de sessions de problemes permetran fixar aquests conceptes.

Per altra part, aquesta assignatura està molt relacionada amb la resta de matèries que componen el mòdul de Química General (1r curs) el qual pertany al títol de Grau en Química. En aquest context, l'assignatura Química I assenta els principis bàsics de la Química, alguns dels quals s'introdueixen i/o s'amplien a l'assignatura Química II (1r curs, 2n semestre) i permet disposar dels coneixements teòrics bàsics per a dur a terme les assignatures pràctiques Laboratori General de Química I i II (1r curs, 1r i 2n semestre).

En definitiva, l'assignatura Química I proporciona els coneixements teòrics bàsics necessaris per poder afrontar amb garanties d'èxit les diferents assignatures més específiques que pertanyen a cursos més avançats del títol de Grau en Química. També proporciona els coneixements teòrics fonamentals de Química per a estudiants d'altres títols de Grau com Bioquímica, Física o Biologia.

Requisits

L'assignatura Química I constitueix una assignatura de formació bàsica dins el títol de Grau en Química i, per tant, comprèn un ensenyament bàsic, introductori i general. Per aquest motiu, no te cap requisit essencial.

Recomanables

És recomanable haver realitzat al Batxillerat la modalitat Científico-tècnica o Ciències de la Salut cursant les assignatures de Matemàtiques, Física i Química, fonamentalment.

Competències

L'assignatura Química I té el propòsit de contribuir a l'adquisició de les competències que s'indiquen a continuació, les quals formen part del conjunt de competències establertes en el títol de Grau en Química.

Específiques

  • CE1-C, QUI. Coneixement de la terminologia química: nomenclatura, termes, convenis i unitats.
  • CE2-C, QUI. Coneixement dels principis fisicoquímics fonamentals que regeixen a la Química i les seves relacions entre àrees de la Química.
  • CE1-H, QUI. Demostrar coneixement i la seva comprensió per a l'aplicació pràctica dels fets essencials, conceptes, principis i teories de la Química.
  • CE2-H, QUI. Demostrar habilitats per identificar i resoldre problemes qualitatius i quantitatius amb un enfocament estratègic.
  • CB-1, QUI. Demostrar tenir i comprendre coneixements en l'àrea de la Química a partir de la base de l'educació secundària general, a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda en l'estudi de la Química.

Genèriques

  • CT-5, QUI. Capacitat de resolució eficaç i eficient de problemes demostrant principis d'originalitat i autodirecció.

Bàsiques

Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça següent: http://estudis.uib.cat/grau/comp_basiques/

Continguts

Es detallen els continguts que seran objecte d'estudi a l'assignatura Química I.

Continguts temàtics

Unitat didàctica 1 La materia, les seves propietats i la seva mesura.

Introducció
Estats de la materia
Propietats de la materia
Unitats de mesura
Incertesa en les mesures
Energia
Força

Unitat didàctica 2 Àtoms i elements. Química nuclear.

Introducció
El model nuclear
Neutrons
Isòtops
Organització dels elements

Química nuclear
Introducció
Desintegració nuclear
Radiació nuclear
Energia nuclear

Unitat didàctica 3 Estructura electrònica dels àtoms. La taula periòdica dels elements.

Introducció
Observació dels àtoms
Models atòmics
Estructura dels àtoms polielectrònics

Periodicitat de les propietats periòdiques

Unitat didàctica 4 Molècules, ions i els seus composts.

Introducció
Molècules i composts moleculars
Ions i composts iònics
Formulació química inorgànica

Unitat didàctica 5 Breu introducció a l'enllaç químic i a l'estructura molecular.

Enllaços iònics
Enllaços covalents
Excepcions a la regla de l'octet
Enllaços iònics envers enllaços covalents
El model VSEPR

Unitat didàctica 6 Estats d'agregació de la materia (I).

Naturalesa dels gasos
Lleis dels gasos
Moviment molecular
Forces intermoleculars
Estructura líquida

Unitat didàctica 7 Dissolucions.

Fases i transicions de fases
Solubilitat
Propietats coligatives
Mescles líquides binaries

Unitat didàctica 8 La reacció química.

Activitat química
Equilibri químic

Unitat didàctica 9 Reaccions en dissolució aquosa.

Reaccions àcid-base
Reaccions de precipitació
Reaccions redox

Reaccions de formació de complexes

Metodologia docent

En aquest apartat es descriuen les activitats de treball presencial i no presencial (o autònom) previstes a l'assignatura amb l'objecte de poder desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment.

Volum de treball

A la següent taula es presenta la distribució d'hores segons les diferents activitats de treball presencial i de treball no presencial (o autònom) planificat i la seva equivalència en crèdits europeus o ECTS (1 crèdit ECTS = 25 hores de treball de l'estudiant).

Activitats de treball presencial

ModalitatNomTip. agr.DescripcióHores
Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G)

Mitjançant el mètode expositiu, el professor establirà els fonaments teòrics, així com l'exemplificació pràctica dels continguts teòrics de les unitats didàctiques que componen l'assignatura. A més, es donarà informació, per a cada unitat didàctica, sobre el mètode de treball aconsellable i el material didàctic que haurà d'utilitzar l'alumnat per preparar de forma autònoma els continguts.

43
Classes pràctiques Resolució d'exercicis i problemes Grup mitjà 2 (X)

Mitjançant el mètode de resolució d'exercicis i problemes, l'alumne posarà en pràctica l'aplicació dels coneixements teòrics exposats a les classes teòriques.

10
Avaluació Examen final Grup gran (G)

Al final del semestre l'alumne realitzarà una prova global escrita de qüestions i problemes, segons el calendari previst.

3.5
Avaluació Prova parcial de qüestions i problemes Grup gran (G)

Al llarg del semestre l'alumne realitzarà una prova parcial de qüestions i problemes. Aquesta avaluació permetrà valorar el grau de coneixements adquirits de l'assignatura.

1.5
Avaluació Proves de seguiment de qüestions i problemes Grup gran (G)

Al llarg del semestre l'alumne realitzarà dues proves curtes de seguiment sobre conceptes teòrics i exercicis, que permetran valorar si l'alumne està assolint correctament els continguts de l'assignatura, i en cas contrari, proporcionar-li eines per millorar.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

ModalitatNomDescripcióHores
Estudi i treball autònom individual Preparació de les classes de problemes/tutories ECTS

Es proposaran una sèrie d'exercicis i problemes de treball individual al llarg del semestre, consistents en un conjunt d'exercicis que es resoldran a les classes de problemes. Les solucions dels exercicis proposats també estaran a disposició de l'alumnat al finalitzar cada unitat didàctica.

40
Estudi i treball autònom individual Preparació de les unitats didàctiques

Després de l'exposició per part del professor a les classes magistrals l'alumne haurà d'aprofundir en la matèria.

50

Riscs especifics i mesures de protecció

Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Les competències establertes a l'assignatura seran valorades mitjançant l'aplicació d'una sèrie de procediments d'avaluació. A la taula del present apartat es descriu per a cada procediment d'avaluació, la tipologia (recuperable: R, no recuperable: NR), els criteris d'avaluació i el seu pes en la qualificació de l'assignatura.

L'alumne obtindrà una qualificació numèrica entre 0 i 10 per a cada activitat avaluativa, la qual serà ponderada segons el seu pes, a fi d'obtenir la qualificació global de l'assignatura. Per superar l'assignatura és imprescindible que la nota final sigui igual o superior a 5. Es faran dos seguiments durant el curs, en horari de classe (50'). Seran proves no recuperables amb un pes del 25% en la nota final. En el període d'exàmens assignat abans de Nadal es farà una prova no recuperable amb un pes del 25% de la nota final. Finalment l'alumnat s'examinarà d'una prova global recuperable de tot el temari (la durada d'aquesta prova serà de 3.5h). La nota mínima de la prova global necessària per a fer mitjana és d'un 5.

El sistema de qualificacions s'expressarà mitjançant qualificació numèrica d'acord amb el que s'estableix a l'article 5 del Reial Decret 1125/2003 de 5 de setembre (BOE 18 de setembre), per el qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

Examen final
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( recuperable )
Descripció

Al final del semestre l'alumne realitzarà una prova global escrita de qüestions i problemes, segons el calendari previst.

Criteris d'avaluació

Examen final de resolució de qüestions i problemes sobre els continguts impartits a l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Prova parcial de qüestions i problemes
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Al llarg del semestre l'alumne realitzarà una prova parcial de qüestions i problemes. Aquesta avaluació permetrà valorar el grau de coneixements adquirits de l'assignatura.

Criteris d'avaluació

Prova parcial escrita teòrico-pràctica de resolució de qüestions i problemes.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Proves de seguiment de qüestions i problemes
Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives ( no recuperable )
Descripció

Al llarg del semestre l'alumne realitzarà dues proves curtes de seguiment sobre conceptes teòrics i exercicis, que permetran valorar si l'alumne està assolint correctament els continguts de l'assignatura, i en cas contrari, proporcionar-li eines per millorar.

Criteris d'avaluació

Es realitzaran dues proves escrites d'avaluació continuada consistents en la resolució d'un nombre limitat de qüestions i problemes sobre els continguts que es van impartint a les classes teòriques i de problemes.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

S'estableix un llibre de text bàsic com a material de referència per a l'assignatura, així com un llibre de text més complet per ampliar els coneixements teòrics com a bibliografia complementària.

Tot el material que s'exposarà a les classes estarà a la disposició de l'alumnat en el campus extens.

Bibliografia bàsica

Principios de Química: los caminos del descubrimiento. P. Atkins, L. Jones, 5a Ed., Ed. Médica Panamericana 2012. ISBN: 978-950-06-0282-2.
Química General. M.R. Fernández, J.A. Fidalgo. Editorial Everest,S.A.

Altres recursos

http://www.whfreeman.com/chemicalprinciples5e (enllaç a Internet del llibre usat com a bibliografia bàsica)

Pàgina de l'assignatura 21401 - Química I a Campus Extens