Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)

240 crèdits - Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

Perfil d'ingrés

Les característiques que hauria de tenir un alumne que iniciï la titulació de grau de Fisioteràpia són:

 1. Interès, sensibilitat i respecte per les persones i la seva diversitat, des del compromís ètic.
 2. Capacitat de relació, diàleg i comunicació.
 3. Capacitat d'observació.
 4. Capacitat d'iniciativa, organització i gestió.
 5. Capacitat d'anàlisi, síntesi i reflexió.
 6. Habilitats socials i de comunicació oral i escrita.
 7. Nocions de llengua anglesa.

 

Informació d'accés


Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GFTP

3r vocal
Juan Puigserver, Micaela

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)

Biologia (Pla 1997)
Biologia (Pla 1997) Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
 • 1439: Bioquímica
 • 1441: Citologia i Histologia
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
1595: Neurofisiologia
21653: Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós

Fisioteràpia
Fisioteràpia Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
 • 4735: Bioquímica i Biologia Molecular Bàsica
 • 4736: Estructura i Funció del Cos Humà I
 • 4737: Estructura i Funció del Cos Humà II
 • 4741: Citologia i Histologia Humana
 • 21600: Estructura i Funció del Cos Humà
 • 21650: Anatomia i Fisiologia del Sistema Musculoesquelètic
 • 21653: Anatomia i Fisiologia del Sistema Nerviós
4738: Fisioteràpia I
 • 21656: Valoració
 • 21657: Procediments Generals en Fisioteràpia I
 • 21658: Cinesiteràpia
 • 21661: Procediments Generals en Fisioteràpia II
 • 4738: Fisioteràpia I
 • 4740: Fisioteràpia del Moviment
21652: Física Aplicada a les Ciències de la Salut
 • 4738: Fisioteràpia I
 • 4765: Fisioteràpia Comunitària
21659: Fonaments de Fisioteràpia i Fisioteràpia Comunitària
4739: Ciències Psicosocials Aplicades
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
4740: Fisioteràpia del Moviment
21660: Fisioteràpia del Moviment
 • 4743: Fisioteràpia Medicoquirúrgica I
 • 4746: Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4750: Fisioteràpia II
 • 4751: Fisioteràpia en Discapacitats
 • 21663: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia I
 • 21664: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia II
 • 21665: Fisioteràpia Neurològica I
 • 21667: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia III
 • 21670: Fisioteràpia Neurològica II
 • 21673: Fisioteràpia en Traumatologia, Ortopèdia i Reumatologia IV
 • 21674: Fisioteràpia Neurològica III
4744: Estades Clíniques I
21671: Estades Clíniques
4745: Salut Pública i Legislació Sanitària
21662: Salut Pública
 • 4745: Salut Pública i Legislació Sanitària
 • 4752: Ètica de les Cures de Salut
21666: Ètica i Legislació Sanitària
 • 4746: Metodologies Fisioterapèutiques
 • 4748: Fisioteràpia Medicoquirúrgica II
21669: Fisioteràpia Cardiorespiratòria
4747: Cures d'Infermeria en la Fisioteràpia
21651: Procediments Sanitaris Generals
4748: Fisioteràpia Medicoquirúrgica II
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
4749: Estades Clíniques II
21672: Pràcticum I
 • 4750: Fisioteràpia II
 • 4757: Geriatria i Fisioteràpia
21668: Fisioteràpia en Grups de Població Especials

Grau d'Infermeria (Pla 2009)
Grau d'Infermeria (Pla 2009) Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21375: English for Health and Behavioural Sciences
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
21602: Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
21602: Bases Conceptuals i Metodològiques de les Ciències de la Salut
21607: Ètica i Legislació Sanitària
21666: Ètica i Legislació Sanitària
21608: Comunicació i Salut
21690: Estratègies de Comunicació en l'Educació Sanitària
21610: Promoció de la Salut i Participació Familiar i Comunitària
21662: Salut Pública
21612: Fonaments Clínics i Procediments Diagnòstics i Terapèutics
21651: Procediments Sanitaris Generals
21616: Gestió de Serveis Infermers
21688: Gestió de Serveis i Centres Sanitaris
21617: Infermeria en la Persona Adulta II
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
21618: Infermeria en la Persona Adulta III
21682: Atenció Integral a la Discapacitat i a la Cronicitat

Infermeria (Pla 1997)
Infermeria (Pla 1997) Grau de Fisioteràpia (Pla 2009)
1700: Fonaments d'Infermeria
21651: Procediments Sanitaris Generals
 • 1701: Anatomia i Fisiologia
 • 1702: Biologia Humana
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
 • 1701: Anatomia i Fisiologia
 • 1703: Bioquímica i Biofísica
21600: Estructura i Funció del Cos Humà
1705: Bioestadística
21304: Fonaments d'Estadística Aplicada a les Ciències de la Salut
1706: Ciències Psicosocials Aplicades
21601: Conducta, Salut i Qualitat de Vida
1707: Legislació i Ètica Professional
21666: Ètica i Legislació Sanitària
1712: Infermeria Medicoquirúrgica I
21655: Afeccions Medicoquirúrgiques
 • 1715: Promoció de la Salut
 • 1717: Infermeria Comunitària III
21662: Salut Pública

Reconeixement automàtic de crèdits entre els títols de tècnics superiors i els estudis universitaris

Reconeixement automàtic de les correspondències de crèdits entre els estudis dels cicles formatius de grau superior de les famílies professionals de les Illes Balears i els estudis universitaris de grau a Fisioteràpia

CFGS Tècnic Superior en Animació d'Activitats Físiques i Esportives
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Dietètica
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Documentació sanitària
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Higiene Bucodental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Laboratori de Diagnòstic Clínic
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Pròtesis Dentals
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Radioteràpia
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Salut Ambiental
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Educació infantil
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6
CFGS Tècnic Superior en Integració Social
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6

Radiodiagnòstic

CFGS Tècnic Especialista
Assignatura Crèdits
Optatives 6
Total 6

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic