Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

240 crèdits - Facultat de Filosofia i Lletres

Perfil d'ingrés

La relació de característiques personals que es detalla a continuació constitueix un perfil que facilita l'adaptació al pla d'estudis del Grau de Llengua i Literatura Espanyoles. No obstant això, cal destacar que no es tracta de condicions necessàries, atès que es poden anar assolint i millorant al llarg de la carrera.  

 1. Capacitat d'anàlisi i reflexió
 2. Capacitat de relació, diàleg i comunicació
 3. Capacitat de crítica i d'argumentació
 4. Interès per la lectura
 5. Interès per la formació humanística
 6. Interès per la llengua i la literatura com a vehicles d'expressió cultural
 7. Curiositat i inquietud per conèixer el funcionament del llenguatge
 8. Interès i sensibilitat envers la realitat lingüística de la societat de què hom és membre

 

Informació d'accés

Nombre de places. Any acadèmic 2018-19: 55

Requisits d'accés Preferències
Títol de Batxiller o equivalent amb PAU * segons la nota d'admissió  
Títol de tècnic superior ** segons la nota d'admissió  
Més grans de 25 anys que superin una prova d'accés Arts i Humanitats  
Titulació universitària  
Més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral i entrevista personal  
Més grans de 45 anys que superin una prova d'accés i entrevista personal  
Canvi de seu universitària  
Per canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols  
Amb estudis estrangers  

Càlcul de la nota d'admissió
Pels estudis amb limitació de places, la nota d'admissió als estudis es calcula tenint en compte els següents criteris:
* Per l' accés amb el títol de batxiller o equivalent (PAU) , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) mitjançant la nota d'accés i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).
** Per l' accés amb el títol de tècnic superior , la nota d'admissió es calcula (sobre 14 punts) amb la mitjana del cicle formatiu i en funció dels paràmetres de ponderació de les dues millors notes (una vegada ponderades) de les matèries superades a la prova específica (voluntària).

Paràmetres de ponderació . Any acadèmic 2019-20

Llista de coeficients per matèria
Matèria de batxiller Paràmetre
Alemany II 0,2
Francès II 0,2
Grec II 0,2
Història de l’Art 0,2
Llatí II 0,2

Per a més detall, consultau la informació completa dels paràmetres de ponderació per l'accés a la universitat

Notes de tall

Observació : La nota de tall és la que resulta després del procés d'adjudicació de places i dependrà de la relació entre l'oferta de places de la titulació i la demanda que hi hagi. En cas que hi hagi més demanda que oferta, el darrer alumne admès estableix la nota de tall.

Altra informació d'interés

Reconeixements

Comissió de reconeixement i transferència de crèdits per a GLLE

3r vocal
Garcies Gomila, Domènec
4t vocal
Chillón Serrano, Iván

Reconeixements entre plans d'estudis

Taules d'equivalències pel pla d'estudi Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

Filologia Hispànica (Pla 1997)
Filologia Hispànica (Pla 1997) Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
1061: Gramàtica Espanyola II
20806: Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I
1063: Literatura Hispanoamericana II
20821: Introducció a la Literatura Hispanoamericana
1446: Literatura Espanyola dels Segles d'Or I
20808: Literatura Espanyola del Segle d'Or: Poesia
1887: Semiòtica Aplicada: Llenguatge, Comunicació i Mitjans de Masses
20851: Escriptura i Mitjans Audiovisuals
2006: Mitologia Clàssica
20867: Mitologia Clàssica: Pervivència i Actualitat del Mite
2096: Literatura i Societat en l'Espanya de la Il.lustració
20807: Literatura Espanyola del Segle XVIII
2161: Llatí Vulgar i Medieval
20804: Evolució del Llatí a les Llengües Romàniques
2162: Literatura Espanyola Contemporània I
20820: Literatura Espanyola Contemporània: Fi de Segle
2163: Sociolingüística de l'Espanyol Actual
20814: Variació Social en Espanyol
2165: Dialectologia Espanyola
20814: Variació Social en Espanyol
2166: Lexicologia i Semàntica Espanyoles
20805: Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Estudi del Lèxic
2167: Literatura Espanyola Contemporània II
20823: Literatura Espanyola Contemporània: Noucentisme i Avantguarda
2168: Teatre del Segle d'Or
20816: Literatura Espanyola del Segle d'Or: Teatre
2170: Comentari de Textos Narratius Espanyols Contemporanis
20862: Estratègies Textuals en la Narrativa Espanyola a partir de 1975
2171: Comentari de Textos Poètics Espanyols Contemporanis
20859: Estratègies Textuals en la Poesia Espanyola de l'Avanguarda
2172: Introducció a l'Estudi Lexicogràfic de l'Espanyol
20841: Lexicografia Espanyola
2173: Comentari Lingüístic de Textos Espanyols
20825: Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Lingüística del Text
2174: Redacció i Composició de Textos
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
2175: Introducció a l'Estudi Pragmàtic de l'Espanyol
20833: Pragmàtica de l'Espanyol
2176: Comentari Filològic de Textos Espanyols
20838: Comentari Filològic de Textos Espanyols
2177: Fonètica Experimental Aplicada a l'Espanyol
20831: Fonètica Experimental Aplicada a l'Espanyol
2178: Llengua Espanyola i Lingüística Informàtica
20844: Tractament Informàtic de l'Espanyol
2179: Comentari de Textos Espanyols Medievals
20858: Estratègies Compositives en la Literatura Hispànica de l'Edat Mitjana
2183: Literatura Espanyola Contemporània III
20827: Lit. Contemporània: des de la Guerra Civil fins als nostres Dies
2184: Dona i Literatura a Espanya i a Hispanoamèrica
20854: Identitat de Gènere: Lit. d'Autoria Femenina a l'Espanya Contemporània
886: Llengua Catalana I
20800: Tècniques d'Expressió Oral i Escrita
887: Llatí
20801: Introducció a la Llengua Llatina
889: Segona Llengua i la seva Literatura. Francès
 • 21803: Segona Llengua i la Seva Literatura I (Francès)
 • 21806: Segona Llengua i la Seva Literatura II (Francès)
890: Segona Llengua i la seva Literatura. Portuguès
 • 20880: Segona Llengua i la seva Literatura I (Portuguès)
 • 20881: Segona Llengua i la seva Literatura II (Portuguès)
891: Lingüística
20701: Lingüística
893: Llengua Espanyola I
20803: Introducció a l'Estudi de la Llengua Espanyola
896: Teoria de la Literatura
20700: Introducció als Estudis Literaris
963: Literatura Espanyola Medieval I
20817: Literatura Espanyola Medieval I
965: Gramàtica Espanyola I
20810: Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Fonètica i Fonologia
989: Estètica Literària
20852: Les Lit. de la Modernitat: Estètiques Literàries i Diàlegs amb altres Arts
990: Història de la Llengua Espanyola I
20819: Història de la Llengua Espanyola I
992: Llengua Espanyola II
20806: Descripció i Anàlisi de l'Espanyol: Sintaxi I
993: Literatura Espanyola del Segle XIX
20813: Literatura Espanyola del Segle XIX
996: Història de la Llengua Espanyola II
20826: Història de la Llengua Espanyola II
997: Literatura Espanyola Medieval II
20824: Literatura Espanyola Medieval II
998: Literatura Espanyola dels Segles d'Or II
20812: Literatura Espanyola del Segle d'Or: Prosa
999: Literatura Hispanoamericana I
20821: Introducció a la Literatura Hispanoamericana

Reconeixements de crèdits de Filologia Hispànica (Pla 1997) cap a Grau de Llengua i Literatura Espanyoles
Assignatura Número de crèdits Tipus de crèdits
1447 - Literatura Espanyola Moderna i Contemporània 6 Optatius
2164 - Literatura Espanyola del Barroc 6 Optatius
988 - Teoria i Pràctica del Teatre 6 Optatius

Reconeixement de la competència d'anglès

Per a l'obtenció del títol és necessari que els alumnes demostrin, en acabar els estudis, que s'ha assolit un nivell de coneixement de la llengua anglesa equivalent com a mínim al B2 establert al Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), d'acord amb el desenvolupament que es fa d'aquest requisit al pla d'estudis. Les vies d'assoliment d'aquest coneixement poden ser:

 1. aprovar l'assignatura d'anglès específica del pla d'estudis.
 2. presentar un certificat o titulació amb validesa reconeguda per la UIB que acrediti l'assoliment d'un nivell mínim de coneixement de la llengua anglesa equivalent al B2 del MECR.
 3. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès dins la titulació.
 4. superar un determinat nombre d'assignatures impartides en anglès a través d'un programa de mobilitat.

Més informació sobre el coneixement d'idioma estranger als estudis de grau .

Concessió de crèdits de reconeixement acadèmic