Grau de Matemàtiques (Pla 2009)

240 crèdits - Escola Politècnica Superior
  Aquest pla d'estudis es troba a extingir, no s'admeten alumnes de nou ingrés. Pots consultar el pla d'estudis vigent corresponent .

El grau de Matemàtiques persegueix proporcionar a la societat titulats superiors en Matemàtiques, atesa la dificultat existent per trobar matemàtics que puguin cobrir els llocs de treball d'aquest àmbit.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB donen la formació matemàtica completa per treballar en qualsevol dels àmbits en els quals un matemàtic és requerit. Això vol dir que els graduats en Matemàtiques de la UIB estan preparats per treballar tant en els camps de la docència i la recerca de les matemàtiques com en els de les aplicacions en altres camps.

Els estudis del grau de Matemàtiques de la UIB també es caracteritzen per la formació en els aspectes aplicats relacionats amb els problemes concrets de la vida real. En aquest sentit es recalca l'existència d'assignatures de modelització i d'informàtica, relacionades especialment amb els seus aspectes matemàtics. Aquestes assignatures complementen la formació matemàtica de l'estudiant i li permeten afrontar un espectre més ampli en el desenvolupament professional.

Aconseguir que els graduats en Matemàtiques puguin accedir a entorns internacionals de treball fa de la capacitat per comprendre, parlar i escriure la llengua anglesa una punt clau en la formació dissenyada a la UIB. Es posa esment especial en l'aprenentatge de la llengua anglesa en l'àmbit de la ciència. Per aquest motiu en el programa formatiu s'inclou una matèria bàsica d'anglès científic, a més de l'oferta de treballs de fi de grau en anglès, així com la possibilitat de formació en programes internacionals.

Resum de crèdits

Formació bàsica Obligatòries Optatives Pràctiques externes Treball de fi de grau Total
  66   138   24   *   12 240
* Les pràctiques externes s'inclouen com a matèria optativa

Assignatures

Assignatures de primer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20300 - Matemàtica Discreta Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20301 - Matemàtiques II - Càlcul Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20302 - Programació - Informàtica I Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20303 - Física (Mecànica) Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20304 - Documentació i Comunicació Tècnica Formació bàsica 6,0 Català Primer semestre
20305 - Matemàtiques III -Estadística Formació bàsica 6,0 Castellà, Anglès Segon semestre
20306 - Informàtica II (Computació) Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20307 - Matemàtiques I (Àlgebra Lineal) Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
20308 - Introducció a l'Anàlisi Matemàtica Formació bàsica 6,0 Castellà Segon semestre
20309 - Introducció a la Geometria Formació bàsica 6,0 Català Segon semestre
Assignatures de segon curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20310 - Sèries Funcionals i Càlcul Integral en una Variable Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20311 - Àlgebra Lineal II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20312 - Càlcul Diferencial en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20313 - Topologia Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20314 - Introducció a la Modelització Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20315 - Àlgebra Abstracta I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20316 - Mètodes Numèrics I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20317 - Càlcul Integral en Diverses Variables Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20318 - Geometria Afí i Mètrica Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20319 - Anglès Formació bàsica 6,0 Anglès Segon semestre
Assignatures de tercer curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20320 - Probabilitats II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20321 - Equacions Diferencials Ordinàries Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20322 - Geometria Diferencial Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20323 - Algorismes Discrets Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20324 - Àlgebra Abstracta II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20325 - Models Matemàtics I Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20326 - Inferència Estadística Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20327 - Equacions en Derivades Parcials Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20328 - Funcions de Variable Complexa Obligatòria 6,0 Català Segon semestre
20329 - Introducció a l'Optimització Obligatòria 6,0 Castellà Segon semestre
Assignatures de quart curs
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20330 - Models Matemàtics II Obligatòria 6,0 Castellà Primer semestre
20331 - Geometria i Topologia de Varietats Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20332 - Mètodes Numèrics II Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20333 - Història de les Matemàtiques Obligatòria 6,0 Català Primer semestre
20334 - Treball de Fi de Grau de Matemàtiques Treball de fi de grau 12,0 Català Segon semestre
Assignatures optatives
Nom Tipus Crèdits Idioma
d'impartició
Període
20102 - Química Optativa 6,0 Català Primer semestre
20103 - Biologia Optativa 6,0 Català Primer semestre
20111 - Genètica Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21703 - Sistemes Digitals Optativa 6,0 Català, Castellà, Anglès Primer semestre
21708 - Sistemes Operatius Optativa 6,0 Català Primer semestre
21722 - Intel·ligència Artificial Optativa 6,0 Castellà Primer semestre
21752 - Fonaments de Física Optativa 6,0 Català Primer semestre
20106 - Geologia Optativa 6,0 Català Segon semestre
20335 - Teoria de Jocs Optativa 6,0 Català Segon semestre
20336 - Matemàtiques de les Operacions Financeres Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20337 - Simulació Optativa 6,0 Català Segon semestre
20340 - Models Matemàtics per a les Ciències Socials Optativa 6,0 Català Segon semestre
20341 - Mètodes Geomètrics Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
20343 - Bioestadística i Anàlisi de Dades Optativa 6,0 Català Segon semestre
21714 - Informàtica Gràfica Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21721 - Llenguatges de Programació Optativa 6,0 Castellà Segon semestre
21756 - Introducció a l'Electrònica Optativa 6,0 Català Segon semestre
21767 - Fonaments i Aplicacions de Processament Digital dels Senyal Optativa 6,0 Català Segon semestre
20338 - Teoria de Control Optativa 6,0
20339 - Models Matemàtics per a les Ciències Experimentals Optativa 6,0
20342 - Didàctica de les Matemàtiques Optativa 6,0
21729 - Sistemes Oberts i Interfícies d'Usuari Optativa 6,0
21770 - Transmissió de Dades Optativa 6,0
21775 - Pràctiques Externes de Matemàtiques Optativa 6,0

Calendari, especificat per grups horaris

Grup horari Cronograma Exàmens
Grau de Matemàtiques 1r curs cronograma exàmens