Grau d'Economia : 2015-16

Branca de coneixement Ciències Socials i Jurídiques
Centre Facultat d'Economia i Empresa
web del centre
Cap d'estudis Rosselló Nadal, Jaume
S'imparteixen assignatures en Català , Castellà , Anglès - Vegeu les assignatures per a més detalls
Nombre de places 140
Títol Oficial
Tipus d'ensenyament Presencial
Total de crèdits / Durada 240  crèdits / 4  anys
Any d'inici 2009-10
Nombre mínim de crèdits matriculats el primer any
 • 48 crèdits de les assignatures de primer curs per als estudiants a temps complet.
 • 24 crèdits per als estudiants a temps parcial.
 • Després del primer any de matrícula, no hi ha un mínim de crèdits per matricular-se.
Règim general de permanència
Altra informació
Preus públics de matrícula per crèdit
 • 1a matrícula : 15,03€
 • 2a matrícula : 30,05€
 • 3a matrícula : 65,06€
 • 4a matrícula : 90,15€

L'objectiu del títol de grau d'Economia és proporcionar les habilitats i els coneixements teòrics i pràctics que permetin analitzar la realitat econòmica que ens envolta, i així fer front als seus continus i canviants reptes. Es pretén formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en el món econòmic i empresarial mitjançant l'estudi de tot tipus d'organitzacions (empreses, sector públic, ONG, etc.), de polítiques públiques (monetàries, fiscals, mediambientals) i de relacions entre els diferents agents econòmics (funcionament dels mercats, comerç i cooperació internacional, etc.).

El graduat en Economia assolirà, entre d'altres, les competències necessàries per ser una persona pràctica amb capacitat d'organització i adaptació, amb una visió crítica, capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants, de discutir i seleccionar les diferents alternatives per resoldre'ls i d'avaluar-ne els resultats. Així mateix, i per garantir l'èxit en una societat cada vegada més globalitzada, el graduat adquirirà la capacitat per comprendre la llengua anglesa i expressar-s'hi, de forma oral o escrita.

Perfil d'ingrés

El grau d'Economia és apropiat per a aquelles persones interessades a desenvolupar una trajectòria professional en qualsevol àmbit del món econòmic, empresarial o de les administracions públiques, així com per a les persones interessades en l'anàlisi de tot tipus de problemes socials (medi ambient, pobresa i desenvolupament, globalització, etc.). L'estudiant del grau d'Economia ha de ser una persona amb curiositat intel·lectual i capacitat d'anàlisi i adaptació. Cal destacar que ha d'estar disposat a treballar amb constància i responsabilitat, fer feina en equip i fomentar les relacions interpersonals.

Competències

Competències bàsiques

 1. Tenir i comprendre coneixements de l’àrea d’estudi de l’economia a partir de la base de l’educació secundària general, en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l’avantguarda de l’economia.
 2. Saber aplicar els coneixements d’economia a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea de l’economia.
 3. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants de l’àrea de l’economia per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 4. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions respecte a l’economia a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Haver desenvolupat les habilitats d’aprenentatge necessàries per poder emprendre estudis posteriors d’economia amb un alt grau d’autonomia.

Competències específiques

 1. Contribuir a la bona gestió de l’assignació de recursos tant en l’àmbit privat com en el públic.
 2. Identificar problemes econòmics rellevants en relació amb l’assignació de recursos en general i anticipar-s’hi, tant en l’àmbit privat com en el públic.
 3. Aportar racionalitat a l’anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
 4. Avaluar conseqüències de diferents alternatives d’acció i seleccionar les millors d’acord amb els objectius.
 5. 5. Emetre informes d’assessorament sobre situacions concretes de l’economia (internacional, nacional o regional) o dels seus sectors.
 6. Redactar projectes de gestió econòmica en l’àmbit internacional, nacional o regional.
 7. Integrar-se a la gestió empresarial.
 8. Identificar les fonts d’informació econòmica rellevant i el seu contingut.
 9. Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona l’economia.
 10. Derivar dades d’informació rellevant impossible de reconèixer per persones no professionals de l’economia.
 11. Analitzar la realitat econòmica utilitzant el marc teòric que se’ls presenta, sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.
 12. Contextualitzar els problemes econòmics mitjançant la utilització de models formals, sabent incorporar en els models bàsics extensions o variacions en els supòsits de partida que respectin les hipòtesis bàsiques establertes i sent conscients de la seva potencialitat i de les seves limitacions.

Competències generals

 1. Emprar habitualment la tecnologia de la informació i les comunicacions en tota la tasca professional.
 2. Llegir i comunicar-se en l’àmbit professional en anglès.
 3. Aplicar a l’anàlisi dels problemes criteris professionals basats en l’ús d’instruments tècnics.
 4. Comunicar-se amb fluïdesa amb l’entorn i treballar en equip.
 5. Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
 6. Defensar un punt de vista mostrant i apreciant les bases d’altres punts de vista discrepants.
 7. Capacitat de síntesi.
 8.  Contribuir, a través de l'exercici de la capacitat professional, al desenvolupament dels Drets Humans, els principis democràtics, d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal, de pau i solidaritat i de protecció medioambiental,

Sortides i inserció laboral

Sortides professionals i/o acadèmiques

El grau d'Economia permet accedir a un gran ventall de sortides professionals, moltes d'àmpliament demanades en la societat actual. El graduat podrà treballar per a qualsevol tipus d'empresa o organització, en l'àmbit públic o privat, nacional o internacional, o crear la seva pròpia empresa. En definitiva, les sortides professionals engloben la pràctica totalitat de sectors o activitats econòmiques. 

Entre les principals sortides professionals i/o acadèmiques cal destacar:

 1. Assessor i consultor mediambiental
 2. Assessor i consultor urbanístic
 3. Assessor i consultor turístic
 4. Assessor i consultor fiscal
 5. Assessor econòmic en organismes internacionals (ONU, BCE, UE...)
 6. Assessor econòmic en projectes de desenvolupament i cooperació i ONG
 7. Inspector d'hisenda
 8. Tècnic del Govern
 9. Economista de l'Estat
 10. Interventor
 11. Analista de serveis d'estudis econòmics
 12. Analista financer internacional  
 13. Director i gestor d'empreses
 14. Director general o cap de secció d'organismes públics o empreses
 15. Tècnic en avaluació de riscs
 16. Tècnic en avaluació de projectes i inversions
 17. Gestor de patrimonis
 18. Professor d'institut o d'universitat
 19. Investigador

 

Enllaços d'interés

Mobilitat

La UIB ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en diferents programes d’intercanvi o de mobilitat:

Sistema de garantia de qualitat

Comissió de Garantia de Qualitat (CGQ)

Composició nominal

Responsable de Qualitat
Personal d'Administració i Serveis
Alumnes
 • Auba Morey
 • Marta Nadal Amengual

Funcions de les comissions de garantia de qualitat (CGQ)

Les funcions de les CGQ dels títols oficials de la UIB són les següents:

 1. Vetllar per la qualitat del títol i del professorat.
 2. Verificar la implantació del SGIQ.
 3. Desplegar la política de qualitat de la institució en l’àmbit del títol, verificar-ne el compliment i retre’n comptes a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 4. Realitzar el seguiment de l'eficàcia dels processos, analitzar els resultats i les informacions que rebin relatius a la satisfacció dels grups d'interès, la inserció laboral dels graduats, la valoració del progrés i els resultats d'aprenentatge, el desenvolupament de les pràctiques externes i dels programes de mobilitat i altres informacions, i fer propostes d’actuació amb la finalitat de millorar contínuament el títol.
 5. Revisar, analitzar i proposar accions de millora en relació amb la qualitat de l'ensenyament i del professorat.
 6. Elaborar la memòria anual de seguiment, avaluació i millora del títol i elevar-la a la junta de centre o al Centre d’Estudis de Postgrau.
 7. Qualsevol altra que els assigni la junta de centre o el Centre d’Estudis de Postgrau.

Normativa per la qual es creen les comissions de garantia de qualitat (CGQ)

Compromís del títol amb la qualitat

Objetius de qualitat

Sistema de Garantia de Qualitat de la UIB

Procés de gestió i revisió d'incidències, reclamacions i suggeriments

Rendició de comptes i transparència

Procés Objecte Curs/Data
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 04/03/2016
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 13/02/2015
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 18/02/2014
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 06/02/2013
Seguiment Informe anual de seguiment i avaluació intern 26/01/2012
Seguiment Informe de seguiment extern 05/06/2014
Seguiment Informe de seguiment extern 27/06/2012

Comentaris i suggeriments

A la UIB volem escoltar els comentaris i suggeriments que vulgueu fer per poder millorar els nostres estudis i la informació que donam sobre els mateixos.
Si voleu ajudar-nos a millorar o teniu qualque cosa a dir, podeu fer-ho al formulari de contacte sobre els estudis a la UIB