Grau de Bioquímica

240 crèdits - Facultat de Ciències

21519. Anàlisis Microbiològiques (2017-18)

Crèdits 6 ECTS.
Caràcter Obligatòria
Estat Pla vigent i assignatura oferta en aquest pla, centre i illa.

Prerequisits

    Requisits per la matrícula
  • cal haver superat l'assignatura 20110 - Microbiologia

Bibliografia recomanada

No hi ha cap llibre recomanat al fons ( més informació )

Informació sobre els grups de l'assignatura

Període : Primer semestre